Tweedemonitor / Kamervraag / De betrokkenheid van de minister-president bij de compensatieregeling voor gedupeerden van de toeslagenaffaireDe betrokkenheid van de minister-president bij de compensatieregeling voor gedupeerden van de toeslagenaffaire

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00132

2021Z00132

(ingezonden 6 januari 2021)

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister en de staatssecretaris van Financiën over de betrokkenheid van de minister-president bij de compensatieregeling voor gedupeerden van de toeslagenaffaire

 

1

Herinnert u zich dat u mij bij brief van de staatssecretaris van 3 november 2020 liet weten dat de minister-president weliswaar in een organogram over de crisisorganisatie Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) staat, maar dat de staatssecretaris de enige bewindspersoon is in het strategisch crisisteam (SCT)? (1)

 

2

Waarom heeft u niet vermeld dat de gemelde structuur voor een Bewindsliedenoverleg (BWO) in het verleden wel bijeen is gekomen, in ieder geval als het gaat om de voorbereiding en de vormgeving van de compensatieregeling? (2) (3)

 

3

Hoe vaak is dit BWO bijeengekomen en wie waren daarbij aanwezig?

 

4

Kunt u van alle overleggen de voorbereidende notities, bespreeknotities, agenda’s en besluiten per ommegaande ongelakt naar de Kamer sturen?

 

5

Waarom zijn bij het openbaar maken van documenten op 11 december 2020, naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), aantekeningen van bewindspersonen en hele passages op de notities gelakt, telkens onder verwijzing naar artikel 11.1 van de Wob? Dit betreft toch voorbereiding op besluitvorming, waarmee het inroepen van de persoonlijke beleidsopvatting totaal ongepast is?

 

6

Kunt u aangeven wat de op 28 februari 2020 door u ‘gekozen lijn’ is geweest? (4)

 

7

Klopt het dat u beiden, alsmede de (andere) staatssecretaris van Financiën die verantwoordelijk is voor de Belastingdienst, op 10 februari 2020 op de hoogte was dat er ook gedupeerden waren buiten de kinderopvangtoeslag? Zo ja, waarom is dit pas na de verhoren van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) gemeld aan de Kamer? (5)

 

8

Waarom is bij de inrichting van de UHT geen rekening gehouden met de getroffenen buiten de kinderopvangtoeslag; deze gedupeerden worden immers nog altijd met een kluitje in het riet gestuurd? Kunt u uw antwoord toelichten?

 

9

Waarom werd op 13 februari 2020 in het BWO besproken hoe precedentwerking moest worden voorkomen? Had de regering voor het beantwoorden van deze vraag niet juist advies gevraagd aan de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen (AUT) onder voorzitterschap van de heer Donner? Kunt u uw antwoord toelichten?

 

10

Hoe valt te rijmen dat de minister-president een traan laat bij een bijeenkomst met ouders, dat de minister van Financiën zegt dat er gecompenseerd zal worden en dat er tegelijkertijd gesproken wordt over het vermijden van precedentwerking?

 

11

Kunt u aangeven welke adviezen u op 12 februari 2020 kreeg van de directeur van de Inspectie voor Rijksfinanciën ter voorbereiding op het BWO van 13 februari 2020? (6) Kunt u de notitie ongelakt naar de Kamer sturen en daarbij aangeven waarom de adviezen bij de openbaarmaking daarvan onder 11.1 van de Wob zijn weggelakt?

 

12

Zijn er in de aanloop naar het versturen van de Kamerbrief op 13 maart 2020 met de kabinetsreactie op het eindadvies van de AUT over de compensatie voor getroffen ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire, afspraken gemaakt met coalitiepartijen over de vormgeving? Zo ja, welke afspraken en met wie?

 

13

Zijn er vragen gesteld over de reden van het hoge percentage aan uitvoeringskosten (meer dan 20%), dan wel het bedrag aan uitvoeringskosten van 110 miljoen euro, voor de compensatie aan gedupeerde ouders? Zo ja, door wie, en wanneer?

 

14

Waarom heeft de regering ervoor gekozen om getroffenen van het onrechtmatig opleggen van de kwalificatie ‘opzet grove schuld’ volledig buiten de aanvankelijke compensatie te laten?

 

15

Erkent u dat in de aanloop naar de definitieve notitie over Opzet/Grove Schuld, van 5 november 2020, meerdere mensen op het ministerie ‘de rillingen over de rug’ hadden gehad? Zo ja, welke verklaring is er voor te geven dat de slachtoffers van het onterecht opleggen van de kwalificatie ‘opzet/grove schuld’ niet betrokken zijn bij de compensatieregeling? Kunt u uw antwoord toelichten? (7)
 

16

Heeft het BWO dat destijds bijeenkwam over de vormgeving van de compensatieregeling ook gesproken over het bekend worden van de Fraude Signalering Voorziening (FSV), ook wel de zwarte lijst? (8) Zo nee, hoe is dat mogelijk? Zo ja, wat is er besproken; kunt u de Kamer hierover volledig informeren?

 

17

Heeft de AUT op verzoek van de regering en/of het ministerie van Financiën bepaalde zaken onderbelicht gelaten in het advies? Zijn er inhoudelijke wijzigingen geweest in de laatste fase van het advies? Zo ja, waarom?

 

18

Klopt het dat de AUT verschillende aangeleverde documenten opnieuw heeft willen krijgen, voorzien van een nieuwe duiding? Zo ja, wie besloten dat en waarom? Waarom zijn er stukken herschreven en op welke vlakken is dat precies gebeurd? (9)

 

19

Erkent u dat de adviescommissie Donner feitelijk niet nodig was voor politieke besluitvorming, maar een instrument was om ‘het boek te sluiten’? Zo nee, waarin is de commissie Donner dan evident doorslaggevend geweest voor inzichten rond de toeslagenaffaire?

 

20

Kunt u aangeven waarom hele documenten bij het Wob-besluit over het archief van de AUT onder verwijzing naar artikel 11.1 niet verstrekt zijn?

21

Kunt u deze vragen beantwoorden vóór 15 januari 2021?

 

(1)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020=2021, 31 066, nr. 727

(2)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2020/12/11/eerste-deelbesluit-op-het-wob-verzoek-over-adviescommissie-uitvoering-toeslagen-aut Wob archief AUT; “Bespreeknotitie BWO ‘scenario’s’ 13 februari 2020” zonder datum

(3)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2020/12/11/eerste-deelbesluit-op-het-wob-verzoek-over-adviescommissie-uitvoering-toeslagen-aut Wob archief AUT; “Notitie Bewindsliedenoverleg 13/2 tegemoetkoming KOT” van de datum 10 februari 2020

(4)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2020/12/11/eerste-deelbesluit-op-het-wob-verzoek-over-adviescommissie-uitvoering-toeslagen-aut Wob archief AUT; “Notitie Bewindsliedenoverleg scenario’s KOT 5 maart” van de datum 2 maart 2020

(5)

https://nos.nl/artikel/2359307-ook-compensatie-voor-fouten-bij-huur-en-zorgtoeslag.html

(6)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2020/12/11/eerste-deelbesluit-op-het-wob-verzoek-over-adviescommissie-uitvoering-toeslagen-aut Wob archief AUT; “Notitie Budgettaire aspecten scenario’s tegemoetkoming ouders” van de datum 12 februari 2020

(7)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/16/bijlage-notitie-5-november

(8)

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5037966/belastingdienst-toeslagenaffaire-ministerie-van-financien

https://www.trouw.nl/nieuws/belastingdienst-had-een-geheime-fraudelijst-in-strijd-met-de-privacywet~bdda4419/

(9)

https://twitter.com/pieterkleinrtl/status/1346111804620083201

 


Gerelateerd

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

De betrokkenheid van de minister-president bij de compensatieregeling voor gedupeerden van de toeslagenaffaire

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De Fraude Signalering Voorziening (FSV)

Het bericht ‘Geef slachtoffers toeslagenaffaire een nieuw en schoon BSN’

Het bericht dat Minister-President Rutte volgende week voor de tweede maal President Trump bezoekt

Het bericht dat voormalig staatssecretaris Van Ark een compensatie voor de gedupeerden in de CAF-11 zaak blokkeerde in de Ministerraad

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl