Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Stoffer over de budgetstop voor beheer en onderhoud projectenAntwoord op vragen van het lid Stoffer over de budgetstop voor beheer en onderhoud projecten

Keywords:
Zaaknummer: 2021D22983

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Vergaderjaar 2020–2021

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

3142

Vragen van het lid Stoffer (SGP) voor de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de budgetstop voor beheer en onderhoud projecten (ingezonden 25 mei 2021).

Antwoord van Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 10 juni 2021).

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van de waarschuwing van Bouwend Nederland voor «Belgische toestanden» op de weg in verband met het vooruitschuiven van Beheer & Onderhoud projecten door een budgetstop?1

Antwoord 1 Ja.

Vraag 2
Klopt het dat voor de rest van het jaar geen contracten voor beheer en onderhoud meer op de markt gezet zullen worden?

Antwoord 2
Nee, dit klopt niet. RWS kan uiteraard voor 2021 nog verplichtingen aangaan. Het beschikbare budget in de begroting voor beheer en onderhoud is voor 2021 hoger dan in voorgaande jaren. Met een centrale toets op de verplichtin- gen zorgt RWS dat ze binnen het kader van de begroting blijft.

Vraag 3
Hoe waardeert u dat in het licht van het feit dat ook verschillende nieuw- bouwprojecten vanwege de stikstofproblematiek uitgesteld worden?

Antwoord 3
De stikstofproblematiek is inderdaad breed en raakt vele activiteiten. Gezamenlijk wordt door Rijk en provincies gewerkt aan een oplossing hiervoor zodat ook nieuwbouwprojecten die nu stilliggen weer kunnen worden opgestart. U wordt hier door de Minister van LNV periodiek over geïnformeerd.

1 Leeuwarder Courant, 21 mei 2021, «Alarm om stop op onderhoud van wegen».

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Aanhangsel 1

ah-tk-20202021-3142 ISSN 0921 - 7398 ’s-Gravenhage 2021

Vraag 4
Kunt u aangeven welke contracten voor beheer en onderhoud door de budgetstop niet meer aanbesteed zouden kunnen worden?

Antwoord 4
Er is geen sprake van een budgetstop. RWS kan uiteraard voor 2021 nog verplichtingen aangaan. Het beschikbare budget in de begroting voor beheer en onderhoud is voor 2021 hoger dan in voorgaande jaren. Met een centrale toets op de verplichtingen zorgt RWS dat ze binnen het kader van de begroting blijft. Het beheer en onderhoud aan het areaal van RWS gaat regulier door.

Vraag 5
Hoe verhoudt het opschorten van deze contracten zich tot de aanbevelingen van experts dat de komende jaren meer in plaats van minder geïnvesteerd moet worden in beheer, onderhoud en renovatie?

Antwoord 5
RWS sluit nog steeds contracten. De afgelopen jaren hebben de Staatssecre- taris en ik het vervangen, renoveren en onderhouden van de infrastructuur al een forse impuls gegeven. Wij hebben aanvullende budgetten beschikbaar gesteld en middelen naar voren gehaald om te zorgen dat meer onderhoud aan de netwerken kan worden uitgevoerd. Hierover hebben wij uw Kamer

2
met diverse brieven geïnformeerd . Met de financiële impulsen is het

beschikbare budget de afgelopen jaren toegenomen en het zal in 2022–2023 nog verder stijgen. Hiermee is het beschikbare budget in historisch perspec- tief gezien hoog.

Vraag 6
Deelt u de mening dat het doorzetten van beheer en onderhoud van groot belang is om de bouwsector door te kunnen laten draaien, ondanks de PFAS-, stikstof- en Corona-problematiek?

Antwoord 6
Ja. Het aanleggen en onderhouden van de infrastructuur in Nederland is essentieel voor een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland, nu en in de toekomst. Daarbij komt dat een goed functionerende Grond-, weg- en waterbouw (GWW) sector zorgt voor veel werkgelegenheid en belangrijk is voor de economie. Het is in het belang van Nederland deze bedrijven economisch vitaal te houden.
Zo heb ik bij vertraging op aanlegprojecten middelen naar voren gehaald voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, zodat er geen geld op de plank blijft liggen. Daarnaast heb ik in het kader van Corona verschillende maatregelen getroffen om de gevolgen voor de markt te mitigeren, zoals het versnellen van betalingen, waarover ik uw Kamer in april 2020 heb geïnfor- meerd.

Vraag 7
Kunt u aangeven welke Rijksinfrastructuur en -kunstwerken op dit moment niet (volledig) gebruikt kunnen worden vanwege storingen door achterstallig onderhoud?

Antwoord 7
In het jaarverslag van het Infrastructuurfonds (Kamerstuk 35 830 A nr. 1) is een overzicht opgenomen van de omvang van het uitgesteld onderhoud en het (beperkte) deel daarvan dat achterstallig is. Hieronder volgt een overzicht van langer durende beperkingen (langer dan enkele uren of dagen). Er is geen direct causaal verband te leggen tussen het uitgestelde onderhoud en de beperkingen en verstoringen. Door het treffen van verkeersmaatregelen zoals het instellen van een aslastbeperking, snelheidsbeperking of een

2 Kamerstuk29385nr.96,29385nr.106,35000Anr.98,35300Anr.5,35300Anr.94en 35 570 A nr. 46, diverse brieven over onderhoud aan specifieke objecten, brieven met antwoorden op Kamervragen en de bijlagen bij de begroting en het jaarverslag

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Aanhangsel 2

afsluiting wordt gezorgd dat de netwerken veilig gebruikt kunnen blijven worden:

 • bruggen waarover tijdelijk geen zwaar transport kan plaatsvinden: A12

  Galecopperbrug, A12 IJsselbruggen (1 brug afgesloten), oude N18 de Vloedstegenbrug, A28 bij Arkervaart, A44 enkele bruggen, A58 viaduct over de snelweg bij Moergestel, brug Urmond over het Julianakanaal, N324 Thompsonbrug, bruggen over hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl bij Oude Schouw, Schuilenburg en Spannenburg;

 • bruggen die tijdelijk niet / minder worden geopend voor het doorlaten van scheepvaart: Coenbrug over de Zaan, Driebondsbrug, Giessenbrug A20, Haringvlietbrug, Harmsenbrug;

 • sluizen met doorvaartbeperkingen vanwege een defect of onderhoud dat om technische redenen is vervroegd: sluis Belfeld, sluis Grave, sluis Heel, sluis Maasbracht, sluis Sambeek, sluis Schijndel, sluis Wilhelmina-Andel, sluis Weurt Oost;

 • andere beperkingen: gemaal IJmuiden, waar RWS vanwege een defect aan een deel van de pompen tijdelijke extra pompen heeft ingezet om zo nodig bij te schakelen als het waterpeil daarom vraagt.

  Vraag 8
  Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het komende commissiede- bat MIRT (op 16 juni 2021)?

  Antwoord 8 Ja.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Aanhangsel 3

Antwoord op

De budgetstop voor beheer en onderhoud projecten (25 Mei 2021)
Reactietijd: 16 dagen

Indiener

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


Gericht

Chris Stoffer (SGP)


Access ( 22443 )

Publicatiedatum
10 Juni 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl