Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht dat rijksambtenaren maar weinig weten van wat zich in Twente en de Achterhoek afspeeltAntwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht dat rijksambtenaren maar weinig weten van wat zich in Twente en de Achterhoek afspeelt

Keywords:
Zaaknummer: 2021D22860

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Vergaderjaar 2020–2021

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

3111

Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat rijksambtenaren maar weinig weten van wat zich in Twente en de Achterhoek afspeelt (ingezonden 19 mei 2021).

Antwoord van Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 10 juni 2021).

Vraag 1
Kent u het bericht «Rijksambtenaren weten weinig van wat zich in Twente en de Achterhoek afspeelt: «De regio woont ver weg en bedelt altijd om geld»»?1

Antwoord 1 Ja.

Vraag 2
Wat is uw reactie op de conclusies van het onderzoek van de Raad voor het Openbaar Bestuur?

Antwoord 2
Op grond van artikel 24 van de Kaderwet adviescolleges, zal ik binnen 3 maanden na ontvangst van het advies een reactie geven. Daar kan en wil ik niet op vooruitlopen, maar ik ben voornemens om voor het zomerreces een reactie aan uw Kamer aan te bieden.

Vraag 3
Wat is uw reactie op het in het artikel geschetste beeld dat rijksambtenaren maar weinig weten van wat zich in Twente en de Achterhoek afspeelt?

Antwoord 3
Ik verwijs hier naar mijn antwoord op vraag 2.

1 Tubantia, 18 mei 21 https://www.tubantia.nl/enschede/rijksambtenaren-weten-weinig-van-wat- zich-in-twente-en-de-achterhoek-afspeelt-de-regio-woont-ver-weg-en-bedelt-altijd-om- geld~afb539b1/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Aanhangsel 1

ah-tk-20202021-3111 ISSN 0921 - 7398 ’s-Gravenhage 2021

Vraag 4
Wat is uw reactie op de constatering dat rijksambtenaren ontwikkelingen van regio’s dichterbij Den Haag eerder serieus nemen dan ontwikkelingen van regio’s verder weg van Den Haag?

Antwoord 4
Ik verwijs hier naar mijn antwoord op vraag 2.

Vraag 5
Deelt u de mening dat rijksambtenaren voor heel Nederland werken en dus iedere regio serieus moeten nemen?

Antwoord 5
Ik verwijs hier naar mijn antwoord op vraag 2.

Vraag 6
Bent u bereid de rijksdienst hierop aan te spreken en zodra de coronamaatre- gelen het toelaten rijksambtenaren op werkbezoek te sturen naar Twente en de Achterhoek?

Antwoord 6
Ik verwijs hier naar mijn antwoord op vraag 2.

Vraag 7
Hoe gaat u opvolging geven aan de conclusies van het onderzoek om de samenwerking tussen rijk en regio’s te verbeteren en ontwikkelingen in regio’s zoals Twente en de Achterhoek serieus te nemen?

Antwoord 7
Ik verwijs hier naar mijn antwoord op vraag 2.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Aanhangsel 2


Indiener

Kajsa Ollongren (D66)


Gericht

Daniel Koerhuis (VVD)


Access ( 22424 )

Publicatiedatum
10 Juni 2021
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl