Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Beckerman over bewoners die na een verwoestende brand in een door gaswinning onveilige woning nu alles kwijt zijnAntwoord op vragen van het lid Beckerman over bewoners die na een verwoestende brand in een door gaswinning onveilige woning nu alles kwijt zijn

Keywords:
Zaaknummer: 2021D17175

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken en Klimaat over bewoners die na een verwoestende brand in een door gaswinning onveilige woning nu alles kwijt zijn (ingezonden 22 maart 2021).

Antwoord van Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat (ontvangen 11 mei 2021).

Vraag 1

Kent u de berichten «Eerst de aardbevingen nu een verwoestende brand: «We zijn alles kwijt»»1, «Boerderijbrand Roodeschool werd veroorzaakt door kinderen»2 en «Slaappillen helpen niet meer»?3

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2, 3, 4 en 5

Bent u zich ervan bewust dat het gezin Klok al sinds 2012 schade aan hun woning heeft, ze in 2017 uit hun onveilige woning moesten en deze vervolgens in 2020 afbrandde waardoor ze alles kwijt zijn?

Bent u ervan op de hoogte dat ruim een half jaar na de brand er geen oplossing is voor het gezin?

Weet u dat de verzekeraar geen aansprakelijkheid erkent?

Weet u dat gelijktijdig ook de Nationaal Coordinator Groningen niet – alsnog – wil zorgen dat het gezin een zelfde woning met bijbehorende schuren terugkrijgt?

Antwoord 2, 3, 4 en 5

Wij zijn ons er van bewust dat sommige eigenaren die te maken hebben met schade en/of versterking in lastige situaties verkeren. Hier hebben wij aandacht voor. Daarom hebben wij onder meer in de bestuurlijke afspraken van 6 november jl. middelen vrijgemaakt voor dergelijke situaties.

Wij zijn bekend met de situatie van het gezin waar deze vragen over gaan en deze grijpt ons zeer aan. Alle betrokkenen begrijpen dat het voor de bewoners een hele vervelende situatie is. Gezamenlijk wordt dan ook nagedacht hoe situaties zoals deze zo snel en zo goed mogelijk kunnen worden opgelost.

Wij doen echter geen mededelingen over de details van individuele situaties.

Vraag 6

Kunt u, ondanks dat u geen vragen over individuele gevallen wilt beantwoorden, in algemene zin aangeven waar de aansprakelijkheid volgens u ligt? Wie moet zorgen dat er in geval van brand in een onveilig verklaarde onbewoonde woning de schade vergoed wordt?

Antwoord 6

Nee, de aansprakelijkheid voor een brand zal per geval per geval moeten worden beoordeeld.

Vraag 7

Binnen welke termijn moet volgens u deze schade vergoed worden?

Antwoord 7

Indien de schade kan worden verhaald op een veroorzaker moet dat tussen partijen worden bepaald. Indien de schade wordt vergoed door een verzekeraar is dat een zaak tussen de verzekeraar en de verzekerde.

Vraag 8

Deelt u de mening dat een uitputtende – juridische – strijd van bewoners van wie de onveilige, onbewoonde woning afbrandt ten alle tijden voorkomen dient te worden? Zo ja, wat gaat u eraan doen nu dit wel gebeurt?

Antwoord 8

Wij delen de mening dat bewoners zo veel mogelijk ontlast dienen te worden bij versterking van hun woning en de afhandeling van schade als gevolg van gaswinning in het Groningenveld of Norg. Hier zetten de NCG en het IMG zich voor in. De procedures bij de NCG en het IMG zijn erop gericht de bewoner te ontlasten door bijvoorbeeld het toewijzen van een begeleider per individuele situatie. Daarnaast biedt Stut & Steun hulp bij vragen over juridische procedures.

Vraag 9

Kunt u in het kader van aangenomen motie-Beckerman (Kamerstuk 35 603, nr. 50 (ook) in gesprek gaan met deze gedupeerden?

Antwoord 9

Woensdag 21 april jl. hebben wij samen met de Minister-President in Groningen gesproken met een aantal gedupeerden, in het kader van deze motie. Daarnaast heeft de NCG regelmatig gesprekken met eigenaren van woningen in de versterkingsopgave. Dit geldt in het bijzonder voor eigenaren in complexe situaties die echt maatwerk vergen. Ook met de eigenaren van de boerderij in Roodeschool is de NCG in gesprek.


X Noot
1

RTV Noord, 4 september 2020, «Eerst de aardbevingen, nu een verwoestende brand: «We zijn alles kwijt».» (https://www.rtvnoord.nl/nieuws/739456/Eerst-de-aardbevingen-nu-een-verwoestende-brand-We-zijn-alles-kwijt)

X Noot
2

RTV Noord, 4 september 2020, «Boerderijbrand Roodeschool werd veroorzaakt door kinderen» (https://www.rtvnoord.nl/nieuws/739683/Boerderijbrand-Roodeschool-werd-veroorzaakt-door-kinderen)

X Noot
3

Nieuwlicht EO, «Slaappillen helpen niet meer». (https://nieuwlicht.eo.nl/artikelen/2019/03/slaappillen-helpen-niet-meer)


Gerelateerd

Bewoners die na een verwoestende brand in een door gaswinning onveilige woning nu alles kwijt zijn

De stalbrand in Biezenmortel waarbij zeker 2500 varkens zijn omgekomen en over het lot van de varkens die de brand in hun stal hebben overleefd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het opruimen van de bij de grote brand in Noardburgum vrijgekomen scherven van zonnepanelen.

Intimidatie van toezichthouders door de vee- en vleessector

De causaliteit van schade en gaswinning

Het ontbreken van draagvlak voor aardgaswinning onder het Werelderfgoed de Waddenzee

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl