Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Sneller over de belaging van journalisten in Urk en Krimpen aan den IJsselAntwoord op vragen van het lid Sneller over de belaging van journalisten in Urk en Krimpen aan den IJssel

Keywords:
Zaaknummer: 2021D16758

Vragen van het lid Sneller (D66) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de belaging van journalisten in Urk en Krimpen aan den IJssel (ingezonden 1 april 2021).

Antwoord van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 10 mei 2021). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020–2021, nr. 2474.

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Journalisten belaagd, de politie doet weinig»?1

Antwoord 1

Ja

Vraag 2

Bent u het ermee eens dat dit geweld tegen journalisten onacceptabel is en een aantasting vormt van de persvrijheid?

Antwoord 2

Agressie, bedreiging en intimidatie tegen journalisten zijn onacceptabel. Het is niet uit te leggen dat deze mensen vanwege de aard van hun werk met fysiek geweld te maken krijgen. Wij hebben het eerder gezegd en zeggen het nu weer: blijf met je handen van journalisten af.

Vraag 3

Hoe duidt u de situatie waarbij de politie in Urk geen directe actie heeft ondernomen tegen geweldplegers? Hoe strookt dit met uw toezegging in antwoord op schriftelijke vragen dat bij agressie en geweld tegen journalisten «de politie ter plaatse [zal] komen om op te treden tegen de agressie en het geweld»?2

Antwoord 3

De inzet van de politie ter plaatse was gericht op de-escalatie. Door dit optreden is de situatie beheersbaar gebleven. De risico-inschatting en de beslissing over de in te zetten politiecapaciteit en de handelwijze zijn een verantwoordelijkheid van de driehoek van burgemeester, openbaar ministerie en de politie.

Vraag 4

In hoeverre heeft de politie bij de aanvallen op journalisten in Urk en Krimpen den IJssel gehandeld in lijn met het protocol «agressie en geweld tegen journalisten»? Klopt het dat het protocol vooral toeziet op opsporings- en vervolging afspraken? Ziet u naar aanleiding van deze gebeurtenissen aanleiding om ook concrete afspraken te maken over hoe de politie ter plekke dient te handelen bij geweld tegen journalisten?3

Antwoord 4

De politie zet zich in om journalisten zo veilig mogelijk hun werk te laten doen. De politie heeft gehandeld in lijn met het protocol PersVeilig. In dit protocol zijn inderdaad de afspraken opgenomen over het optreden van journalisten, werkgevers, de politie en het OM bij de opsporing en vervolging van agressie en geweld tegen journalisten. Concrete afspraken over de handelwijze ter plekke zijn reeds gemaakt: in het Handelingskader Veilig werken door journalisten bij demonstraties, evenementen en in wijken staat vermeld wat journalisten en de politie kunnen doen opdat journalisten veilig kunnen werken.

Vraag 5 en 6

Hoe staat het met de toezegging die u deed tijdens het vragenuur van 27 oktober 2020 over PersVeilig en het protocol «agressie en geweld tegen journalisten» dat u «in een brief terugkom[t] op de vraag of dat nu allemaal daadwerkelijk naar behoren werkt»?4

Als blijkt dat de huidige regelingen functioneren zoals beoogd, bent u dan nog steeds van mening dat «er misschien toch andere afspraken of dingen nodig zijn», zoals tevens door u gesteld in het vragenuur van 27 oktober 2020? Zo ja, om welke eventuele aanvullende afspraken of maatregelen gaat het dan?

Antwoord 5 en 6

Uw Kamer is per brief van 31 maart jl. geïnformeerd over de huidige toepassing van het protocol PersVeilig en de te nemen aanvullende maatregelen.5 In deze brief concludeer ik dat het functioneren van het protocol Persveilig naar verwachting is. Het belangrijkste aandachtspunt betreft het vergroten van de kennis en bewustwording van dit beleid binnen de politie, het OM en de beroepsgroep zelf. Echter ben ik mij er ook van bewust dat nieuwe werkwijzen tijd kosten om in te dalen in alle gelederen van de organisatie en die tijd ook gegund moet worden. Binnen de stuurgroep Persveilig, de politie en het OM is hier aandacht voor en zij houden een vinger aan de pols met betrekking tot de naleving van de afspraken uit het protocol Persveilig en sturen daar waar nodig bij. In de genoemde brief beschrijven wij ook dat aanvullende maatregelen zijn genomen met betrekking tot het versterken van de positie van freelance journalisten en dat samen met de politie bekeken wordt hoe een gelijkwaardig aanspreekpunt aan het Team Bedreigde Politici te realiseren is voor de zwaardere categorie bedreigde journalisten.


X Noot
1

NRC, 29 maart 2021, «Journalisten belaagd, de politie doet weinig», www.nrc.nl/nieuws/2021/03/28/journalisten-belaagd-de-politie-doet-weinig-a4037611

X Noot
2

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020–2021, nr. 873

X Noot
3

PersVeilig, oktober 2019, Protocol PersVeilig, https://www.persveilig.nl/wp-content/uploads/2019/10/Protocol-Persveilig.pdf

X Noot
4

Vragenuur 27 oktober 2020, Vragen van het lid Van Dam aan de Minister van Justitie en Veiligheid over intimidatie van journalisten, 2021D00247

X Noot
5

Kamerstuk 35 570 VI, nr. 104

Antwoord op

De belaging van journalisten in Urk en Krimpen aan den IJssel (1 April 2021)
Reactietijd: 39 dagen

Indiener

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


Gericht

Bart Snels (GL)


Access ( 21786 )

Publicatiedatum
10 Mei 2021Gerelateerd

Het bericht 'Journalisten aangevallen bij kerkdiensten Urk en Krimpen: ‘Dit is een aantasting van de rechtsstaat''

Ongeregeldheden in Urk

De belaging van journalisten in Urk en Krimpen aan den IJssel

Het EMK-gifterrein in Krimpen aan den IJssel

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het gifterrein in Krimpen aan den IJssel

Het artikel: ‘Krimpen voert inkomenstoets Wmo in’

Het bericht ‘Joods restaurant weer belaagd’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl