Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht dat mensen op bungalowpark Eper Sprengen de telkens loerende toezichthouders zat zijnAntwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht dat mensen op bungalowpark Eper Sprengen de telkens loerende toezichthouders zat zijn

Keywords:
Zaaknummer: 2021D15139

Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat mensen op bungalowpark Eper Sprengen de telkens loerende toezichthouders zat zijn (ingezonden 15 maart 2021).

Antwoord van Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 22 april 2021). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020–2021, nr. 2268.

Vraag 1

Kent u het artikel «Telkens loerende toezichthouders... Op bungalowpark Eper Sprengen zijn ze het zat»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Herkent u de signalen dat gemeente Epe jacht maakt op mensen die in een recreatiewoning verblijven?

Antwoord 2

Het is mij bekend dat de gemeente Epe handhavend optreedt ten aanzien van permanente bewoning van recreatiewoningen.

Vraag 3

Acht u het wenselijk en proportioneel dat gemeente Epe vragen stelt aan mensen over hun geloofsovertuiging in het kader van het toezicht op een bestemmingsplan?

Antwoord 3

Gemeenten moeten ook bij het uitvoeren van hun handhavende taak handelen binnen de kaders die de wet stelt. De Algemene wet bestuursrecht (art. 5.13) stelt: «Een toezichthouder maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is.» Ik acht het daarmee onwenselijk dat vragen gesteld worden naar zaken die niet noodzakelijk zijn voor het toezicht op het bestemmingplan. Overigens stelt de gemeente dat er in de betreffende casus niet gevraagd is naar geloofsovertuiging door de toezichthouders.

Vraag 4

Hoe rijmt u het bovenstaande met de aangenomen motie-Van Eijs, Koerhuis, Dik-Faber en Krol over het toepassen van de menselijke maat in de handhaving op het verblijf in recreatiewoningen?2

Antwoord 4

Het is belangrijk dat gemeenten bij handhavend optreden aandacht hebben voor de mogelijkheden voor vervolghuisvesting, zeker wanneer het kwetsbare personen betreft.

Vraag 5

Deelt u de mening dat het herbestemmen van recreatieparken ook in gemeente Epe een goede oplossing is voor de leefbaarheid van recreatieparken? Bent u bereid het aanjaagteam hiervoor in te zetten?

Antwoord 5

De lokale overheid heeft het beste zicht op de ter zake doende belangen en mogelijkheden van een specifiek park. Het aanjaag- en expertteam kan, op verzoek van gemeenten, expertise inzetten, wanneer gekozen wordt voor een transformatie naar de bestemming Wonen.

Vraag 6

Bent u bereid de gemeente Epe aan te spreken op uw oproep in de Kamerbrief d.d. 8 december 20203 om tijdens de tweede coronagolf de menselijke maat te betrachten in de handhaving op het verblijf in recreatiewoningen?

Antwoord 6

Ik heb mijn eerdere oproep naar aanleiding van de Kamervragen nog eens onder de aandacht gebracht bij de gemeente Epe.


X Noot
1

De Stentor, 6 maart 2021, «Telkens loerende toezichthouders... Op bungalowpark Eper Sprengen zijn ze het zat», Telkens loerende toezichthouders... Op bungalowpark Eper Sprengen zijn ze het zat | Veluwe | destentor.nl

X Noot
2

TK 32 847, nr. 627

X Noot
3

TK 32 847, nr. 701


Indiener

Kajsa Ollongren (D66)


Gericht

Daniel Koerhuis (VVD)


Access ( 20508 )

Publicatiedatum
22 April 2021Gerelateerd

Het bericht dat mensen op bungalowpark Eper Sprengen de telkens loerende toezichthouders zat zijn.

Toezicht en handhaving binnen het domein dierenwelzijn van de NVWA

De berichten dat bewoners uit het zogenaamde 'smurfendorp' in het Groningse Kropswolde niet permanent in hun recreatiewoningen mogen wonen en dat permanent wonen op bungalowpark De Leine mogelijk moet zijn

Het bericht 'Termunten is slecht bereik zat: 'We moeten op de dijk staan om te kunnen bellen''

De berichten dat containerschepen ook tijdens de storm de zuidelijke Waddenzeeroute hebben genomen en containers hebben verloren

Het bericht ‘Pluimveeslachterijen slachten vandaag niet: Geen NVWA-toezichthouders door code rood’

Een containerschip dat 5 containers boven Ameland verliest en een containerschip, dat tijdens de storm Ciara, de risicovolle route boven de Waddeneilanden vaart

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl