Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Beertema over het artikel ‘Studenten lijden onder politiek-correcte groepsdwang’Antwoord op vragen van het lid Beertema over het artikel ‘Studenten lijden onder politiek-correcte groepsdwang’

Keywords:
Zaaknummer: 2021D12645

Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het artikel «Studenten lijden onder politiek-correcte groepsdwang» (ingezonden 22 maart 2021).

Antwoord van Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) (ontvangen 12 april 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Studenten lijden onder politiek-correcte groepsdwang»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Wat is uw appreciatie van de feitelijke constatering dat steeds meer studenten die zich niet kunnen vinden in de politiek correcte dogma’s die breed worden gehanteerd in het hoger onderwijs daar geestelijk ernstig onder lijden?

Antwoord 2

Uit de betreffende column maak ik geen feitelijke constateringen op. Het betreft een verzameling uitspraken van de heer Reedijk over ervaringen van individuele studenten die niet te verifiëren zijn. Het betreft een opiniërend stuk waarin een verband wordt gesuggereerd tussen aandacht voor inclusiviteit en diversiteit in het hoger onderwijs enerzijds, en depressie bij studenten anderzijds. Voor deze suggestie wordt geen enkele onderbouwing gegeven.

Vraag 3

Onderkent u dat deze situatie krachtig ter hand moet worden genomen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3

Ik zie in deze column geen aanleiding tot nader onderzoek noch tot het nemen van maatregelen. Studenten die menen dat de academische vrijheid in het gedrang komt, kunnen dit aankaarten bij de onderwijsinstellingen, daarover het gesprek aangaan, eventueel een klacht indienen en dit zo nodig melden bij de Inspectie van het Onderwijs.

Vraag 4

Bent u bereid om de monocultuur van linkse meningen die in toenemende mate heerst in het hoger onderwijs aan te pakken op dezelfde manier waarop dat nu gebeurt in Frankrijk?2 Zo nee, waarom onderkent Frankrijk deze problematiek van beknotting van de vrijheid van meningsuiting en van de vrije wetenschapsbeoefening wél en u niet?

Antwoord 4

Docenten in het hoger onderwijs dienen hun studenten academische vrijheid te bieden in de vorm van een veilige leeromgeving waarin er ruimte is voor een diversiteit aan benaderingen en waarin discussies respectvol gevoerd worden op basis van argumenten. Ik zie geen aanleiding om te veronderstellen dat van een monocultuur sprake zou zijn.

Vraag 5

Bent u bereid om de strekking van de motie van het lid Beertema3 die pleit voor een gedragscode om zich neutraal te uiten, ongeacht de politieke richting van de docent, mee te nemen in het regeerakkoord van het volgende kabinet? Zo nee, waarom niet en op welke wijze stelt u dan voor om misstanden zoals in het artikel beschreven, te voorkomen?

Antwoord 5

Nee. Ik heb de ingediende motie destijds ontraden omdat het soms juist goed is voor het onderwijs dat een docent zich ergens over uitspreekt. Dat kan tot goede discussies leiden. Aan mijn standpunt is niets gewijzigd. Voorts kan ik niet uit de genoemde column afleiden dat er sprake zou zijn van misstanden.


X Noot
1

Opiniez, d.d. 20 maart 2021, «Studenten lijden onder politiek-correcte groepsdwang», https://opiniez.com/2021/03/20/studenten-lijden-onder-politiek-correcte-groepsdwang/gert-reedijk/

X Noot
2

EW Magazine, d.d. 22 februari 2021, «Verzet tegen woke-cultuur op Franse en Britse universiteiten», https://www.ewmagazine.nl/buitenland/achtergrond/2021/02/verzet-tegen-woke-cultuur-op-franse-en-britse-universiteiten-806446/

X Noot
3

Kamerstuk 29 240, nr. 102

Antwoord op

Het artikel ‘Studenten lijden onder politiek-correcte groepsdwang’ (22 Maart 2021)
Reactietijd: 21 dagen

Indiener

Ingrid van Engelshoven (D66)


Gericht

Harm Beertema (PVV)


Access ( 20285 )

Publicatiedatum
12 April 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl