Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het artikel ‘Waterbedrijven willen tarieven kunnen verhogen’Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het artikel ‘Waterbedrijven willen tarieven kunnen verhogen’

Keywords:
Zaaknummer: 2021D11048

AH 2264

2021Z02813

Antwoord van minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 25 maart 2021)

Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020-2021, nr. 1773

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht ‘Waterbedrijven willen tarieven kunnen verhogen’?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Wat vindt u ervan dat drinkwaterbedrijven tarieven willen verhogen om te kunnen investeren en het feit dat ze de wettelijke rem op winstvorming als een belemmering zien om dit te doen?

Antwoord 2

De tarieven van drinkwater dienen kostendekkend te zijn (artikel 11 van de Drinkwaterwet). Als de kosten toenemen mogen de drinkwaterbedrijven hun tarieven verhogen. Onderdeel van deze kostendekkendheid is ook winst. Een wettelijke rem op de winstvorming is gebruikelijk voor sectoren die een monopolie hebben; voor de drinkwaterbedrijven geldt de WACC (weighted average cost of capital; in het Nederlands de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet). De ILT doet op dit moment onderzoek naar de financiële situatie bij de drinkwaterbedrijven. Zodra dit onderzoek is afgerond zal ik uw Kamer hierover informeren.

Vraag 3

Klopt het dat er bijna een miljard euro per jaar nodig zou zijn voor investeringen bij drinkwaterbedrijven? Waarom zouden de tarieven de komende jaren met minstens 20% omhoog moeten? Zijn andere keuzes denkbaar? Zo ja, welke? Kunnen drinkwaterbedrijven blijven investeren, zonder dat de lasten voor burgers en bedrijven onwenselijk stijgen?

Antwoord 3

Ik heb de ILT gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de toekomstige investeringen en de relatie met de WACC. De ILT heeft in dit onderzoek de tien drinkwaterbedrijven gevraagd hoeveel zij de komende tien jaar verwachten te investeren. Op basis hiervan zal ik u informeren en met de sector mogelijke oplossingen verkennen.

Vraag 4

Deelt u de mening dat voorkomen moet worden dat drinkwater veel duurder wordt?

Antwoord 4

Drinkwater moet niet onnodig duurder worden. Betaalbaarheid van drinkwater is erg belangrijk omdat voldoende en veilig drinkwater in belangrijke mate bijdraagt aan de volksgezondheid.

Vraag 5

Wat is de rol van de gemiddelde vermogenskostenvoet (weighted average cost of capital, WACC) in deze? Beschermt de WACC-methode de inwoners en bedrijven tegen hogere tarieven, of wordt juist het risico van lastenstijgingen vergroot?

Antwoord 5

Zie ook het antwoord op vraag 2, het doel van de WACC is afnemers te beschermen tegen overwinsten van drinkwaterbedrijven en te hoge tarieven en drinkwaterbedrijven een redelijke winst te bieden.

Vraag 6

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de WACC en recente moties hierover? Welke overleggen hebben er inmiddels plaatsgevonden met drinkwaterbedrijven om een oplossing te vinden voor de financieringsproblemen? Wat is de uitkomst van deze overleggen geweest?

Antwoord 6

Zoals aangegeven bij vraag 2 en 3 doet de ILT nu onderzoek. Verder heb ik mede naar aanleiding van de motie Dik-Faber (35570-XII-94) overleg gevoerd met de drinkwaterbedrijven. De drinkwaterbedrijven hebben gevraagd de huidige WACC te verlengen. De WACC wordt namelijk elke twee jaar herzien, en door de lage rente is de verwachting dat deze verder zal dalen. De wet vraagt om vaststelling van een nieuwe WACC voor 1 november dit jaar.

Naar aanleiding van dit verzoek heb ik besloten een verlengingsbevoegdheid in de Drinkwaterwet op te nemen om - als het nodig is - de huidige WACC te kunnen verlengen. Hiermee wordt voor de korte termijn een vangnet gecreëerd. Voor de lange termijn ga ik samen met de drinkwatersector oplossingen uitwerken.

Vraag 7

Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

Antwoord 7

Ja.

Het Financieele Dagblad, 4 februari 2021, Drinkwaterbedrijven willen ruimte om de tarieven te verhogen ( HYPERLINK "https://fd.nl/economie-politiek/1372688/drinkwaterbedrijven-willen-ruimte-om-de-tarieven-te-verhogen" https://fd.nl/economie-politiek/1372688/drinkwaterbedrijven-willen-ruimte-om-de-tarieven-te-verhogen)

Antwoord op

Het artikel ‘Waterbedrijven willen tarieven kunnen verhogen’ (10 februari 2021)
Reactietijd: 43 dagen

Indiener

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


Gericht

Remco Dijkstra (VVD)


Access ( 20042 )

Publicatiedatum
25 Maart 2021Gerelateerd

Het artikel ‘Waterbedrijven willen tarieven kunnen verhogen’

De tariefverhogingen van Rendac

Het lager vaststellen van de maximumprijzen voor ggz-zorg door de Nederlandse Zorgautoriteit

De financiële tarieven in de forensische zorgsector

Te lage tarieven voor pleegzorg, jeugdbescherming en jeugdhulp

De brandbrief van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Onduidelijke tarieven bij laadpalen voor elektrische auto’s

De minimumtarieven voor tolken en vertalers

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl