Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Kuiken over de problemen met briefstemmenAntwoord op vragen van het lid Kuiken over de problemen met briefstemmen

Keywords:
Zaaknummer: 2021D10249

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de problemen met briefstemmen (ingezonden 16 maart 2021).

Antwoord van Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 17 maart 2021).

Vraag 1

Kent u het bericht «Voorlopig resultaat eerste gemeente: veel problemen met poststemmen»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2, 3, 4 en 5

Over welke signalen naast die uit de gemeente Bernheze beschikt u over het aantal ongeldige poststemmen? Welk percentage poststemmen kan er naar schatting ongeldig zijn?

Deelt u de mening dat als een substantieel van de poststemmen ongeldig blijkt te zijn, dat een indicatie is dat de procedure van het stemmen per post toch te gecompliceerd is? Zo nee, waarom niet?

Deelt u de mening dat als het aantal ongeldige poststemmen verhoudingsgewijs veel hoger is dan het normale aantal ongeldige stemmen dat het dan niet aanvaardbaar is dat dat deel van de stemmen verloren gaat?

Deelt u de mening indien een poststem ongeldig is omdat de stempas en het stembiljet in dezelfde envelop zaten dat het belang van het meetellen van een dergelijke stem in dit uitzonderlijke geval groter is dan het stemgeheim? Zo ja, gaat u alsnog toestemming geven om deze stemmen toch mee te laten tellen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2, 3, 4 en 5

In mijn brief van 16 maart jl. heb ik de Tweede Kamer bericht dat gemeenten mij hebben laten weten dat briefstembureaus bij de vooropening constateren dat in een deel van de retourenveloppen geen stempluspas te zien is. Er zit in de enveloppen wel een briefstembiljetenvelop. Het is mogelijk dat de kiezer daarin zijn stempluspas heeft gestopt. Naar aanleiding van deze signalen heb ik advies aan de Kiesraad en voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State gevraagd. Zowel de Raad van State als de Kiesraad hebben mij gisteravond laten weten ruimte te zien voor de volgende procedurele werkwijze:

  • Het briefstembureau opent de briefstembiljetenvelop om te bezien of daarin een stempluspas zit.

  • Het briefstembureau controleert de stempluspas op geldigheid.

  • Als dat geval het is dan kan de geopende briefstembiljetenvelop met daarin het briefstembiljet in de stembus worden gedaan zonder dat het briefstembiljet wordt ingezien of opengevouwen. Op die wijze blijft het stemgeheim gewaarborgd.

Deze werkwijze is vanmorgen aan de gemeenten gestuurd die deze werkwijze zullen toepassen. Daarmee gaan dus geen stemmen verloren van kiezers die in hun retourenvelop een briefstembiljetenvelop hebben gestopt met daarin de stempluspas en het briefstembiljet.

Antwoord op

De problemen met briefstemmen (16 Maart 2021)
Reactietijd: 1 dagen

Indiener

Kajsa Ollongren (D66)


Gericht

Attje Kuiken (PvdA)


Access ( 19898 )

Publicatiedatum
17 Maart 2021Gerelateerd

Aanhoudende berichten over ongeldige briefstemmen

Het nog altijd veel te hoge aantal afgekeurde poststemmen

Het bericht dat 65.000 stemmen van 70-plussers niet zijn meegeteld door fouten bij briefstemmen

De aanpassing van de procedure omtrent het geldig verklaren en het tellen van binnengekomen briefstemmen.

Het verloop van het verkiezingsproces inzake de komende Tweede Kamerverkiezing

De problemen met briefstemmen

Stemmen per brief

De berichten 'Overvol stroomnet doet pijn in Leeuwarden' en 'Problemen op elektrisiteitsnet: gjin stroom foar nije skoallen yn Ljouwert'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl