Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht dat gemeente Midden-Groningen er een potje van maakt met recreatiepark De LeineAntwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht dat gemeente Midden-Groningen er een potje van maakt met recreatiepark De Leine

Keywords:
Zaaknummer: 2021D09675

AH 1969

2021Z02924

Antwoord van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 10 maart 2021)

Vraag 1:

Kent u het artikel dat gemeente Midden-Groningen er een potje van maakt met recreatiepark De Leine’? 1)

Antwoord:

Ja.

Vraag 2:

Herkent u de signalen dat gemeente Midden-Groningen jacht maakt op mensen die in een recreatiewoning wonen?

Antwoord:

Het is mij bekend dat de gemeente Midden-Groningen wil handhaven op permanente bewoning van recreatiewoningen.

Vraag 3:

Hoe rijmt u het bovenstaande met de aangenomen motie-Van Eijs c.s. 2) over het toepassen van de menselijke maat in de handhaving op de permanente bewoning van recreatiewoningen?

Antwoord:

De gemeente Midden-Groningen geeft aan zich bewust te zijn van de menselijke maat in handhaving en hierbij oog te hebben voor kwetsbare bewoners en hun vervolghuisvesting. De bewoners krijgen de tijd om vervolghuisvesting te zoeken.

Vraag 4:

Herkent u het in het artikel geschetste beeld dat de gemeente Midden-Groningen nog te veel kijkt naar wat er niet kan in plaats van wat er wel kan met de permanente bewoning van recreatieparken?

Antwoord:

De gemeente heeft als lokale overheid het beste zicht op de verschillende belangen die spelen en de mogelijke toekomstperspectieven met betrekking tot dit specifieke park. Het is aan de gemeente om deze afwegingen te maken.

Vraag 5:

Wat is de stand van zaken van de aangenomen motie-Koerhuis/ Van Eijs 3), de nieuwe regeling voor de permanente bewoning van recreatiewoningen en het aanjaagteam voor de herbestemming van recreatieparken 4)?

Antwoord:

Zoals ik in mijn brief van 15 december 2020 heb aangegeven, streef ik ernaar om het ontwerpbesluit betreffende de wijziging van het Besluit Omgevingsrecht (Bor) in maart aan uw Kamer voor te hangen.

In dezelfde brief heb ik aangegeven dat het ´aanjaag- en expertteam transformatie van recreatieparken´ rond de zomer van 2021 operationeel zal zijn.

 

Vraag 6:

Deelt u de mening dat het herbestemmen van het zogeheten ‘smurfendorp’ De Leine een goede oplossing is voor de leefbaarheid van het recreatiepark? Bent u bereid het aanjaagteam hiervoor in te zetten?

Antwoord:

De lokale overheid heeft het beste zicht op de ter zake doende belangen en mogelijkheden van een specifiek park. Met het aanjaag- en expertteam zal, op verzoek van een gemeente, worden bekeken of en waar mogelijkheden liggen. 

Vraag 7:

Bent u bereid de gemeente Midden-Groningen aan te spreken op uw oproep in de Kamerbrief 5) d.d. 8 december 2020 om tijdens de tweede coronagolf niet mensen uit te zetten die in een recreatiewoning wonen?

Antwoord:

Naar aanleiding van uw vragen heb ik contact opgenomen met de gemeente Midden-Groningen en mijn oproep om de menselijke maat te hanteren in de handhaving op permanente bewoning onder de aandacht gebracht.

Vraag 8:

Bent u bereid uw oproep in de Kamerbrief d.d. 8 december 2020 te herhalen in een expliciete brief aan VNG, colleges van B&W en gemeenteraden?

Antwoord:

In de brief van 8 december heb ik nogmaals de oproep gedaan om de menselijke maat te hanteren. Uit mijn gesprekken met gemeenten wordt duidelijk dat mijn oproep bekend is. Rond de zomer zal ik een kwaliteits- en afwegingskader opleveren, waarmee ik gemeenten ondersteun om tot een complete afweging te komen aangaande het vraagstuk van permanente bewoning en eventuele handhaving. In dit kader zal ook mijn oproep om de menselijke maat te hanteren bij handhaving worden verwerkt.

1) Noordpers, 17 juni 2020, 'Deelraad hekelt beleid bungalowpark De

Leine';HYPERLINK "https://www.noordpers.nl/afbeelding/archreg/reg25lowres.pdf" https://www.noordpers.nl/afbeelding/archreg/reg25lowres.pdf

2) Kamerstuk 32 847, nr. 826.

3) Kamerstuk 32 847, nr. 622.

4) Kamerstuk 32 847, nr.706.

5) Kamerstuk 32 847, nr. 701.

Kamerstuk 32 847, nr. 706.

Kamerstuk 32 847, nr. 701.


Indiener

Kajsa Ollongren (D66)


Gericht

Daniel Koerhuis (VVD)


Access ( 19803 )

Publicatiedatum
10 Maart 2021Gerelateerd

De berichten dat bewoners uit het zogenaamde 'smurfendorp' in het Groningse Kropswolde niet permanent in hun recreatiewoningen mogen wonen en dat permanent wonen op bungalowpark De Leine mogelijk moet zijn

Het bericht dat gemeente Midden-Groningen er een potje van maakt met recreatiepark De Leine.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Steekproef: Veel vishandelaren maken er een potje van en informeren hun klanten slecht’

De belofte van het kabinet dat de versterking nu echt op stoom komt en de uitvoering van het bestuursakkoord

Het bericht ‘Medewerkers universiteit Groningen sluisden 1,2 miljoen weg’.

De uitvoering van de Wet tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer

De compensatie van Shell en Exxon voor het verlagen van de gaswinning

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl