Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Özütok over het bericht ‘Klein experiment met poststemmen in Den Haag’Antwoord op vragen van het lid Özütok over het bericht ‘Klein experiment met poststemmen in Den Haag’

Keywords:
Zaaknummer: 2021D08121

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Vergaderjaar 2020–2021

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1834

Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Klein experiment met poststemmen in Den Haag» (ingezonden 15 februari 2021).

Antwoord van Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 24 februari 2021).

Vraag 1
Kent u het bericht «Klein experiment met poststemmen in Den Haag»?1

Antwoord 1 Ja.

Vraag 2
Deelt u, ondanks dat het een klein experiment betreft, de zorgen over de uitkomsten van dit experiment? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2
De genoemde proef toont aan hoe belangrijk het is dat kiezers van 70 jaar en ouder die per brief willen stemmen heldere uitleg krijgen die zij stapsgewijs kunnen volgen. Deze stapsgewijze uitleg wordt meegestuurd met de briefstembescheiden.

Vraag 3
Wat gaat u doen om te voorkomen dat bij de Tweede Kamerverkiezingen op grote schaal poststemmen ongeldig moeten worden verklaard omdat de formulieren niet goed zijn ingevuld en/of de verkeerde envelop wordt gebruikt?

Antwoord 3
Essentieel is dat de kiezers hun stempluspas en het briefstembiljet in de retour- envelop doen als ze per brief stemmen. Zonder een stempluspas telt de briefstem niet mee. De kiezer wordt gevraagd het briefstembiljet in de aparte briefstembiljetenvelop te stoppen. Zo is het stemgeheim gewaarborgd. Want na het openen van de retourenvelop wordt meteen de stempluspas eruit gehaald en gecontroleerd. De enveloppe met het briefstembiljet wordt

1 https://nos.nl/l/2368311

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Aanhangsel 1

ah-tk-20202021-1834 ISSN 0921 - 7398 ’s-Gravenhage 2021

ongeopend in de stembus gedaan. Bij het tellen van de stembiljetten is zo niet meer te achterhalen van wie de stem is.

Vraag 4
Kunt u de instructie, die als begeleidend schrijven bij het stemformulier wordt gevoegd, met de Kamer delen? Is het bijvoorbeeld nog mogelijk om deze toelichting, over hoe het formulier geldig moet worden ingevuld en geretour- neerd, aan te passen naar aanleiding van de ervaringen met proefstemmin- gen?

Antwoord 4
De briefstembescheiden, waaronder de uitleg, die de kiezers van 70 jaar en ouder ontvangen zijn te zien in de factsheet Briefstembescheiden
(zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/12/28/factsheet- briefstembescheiden).

Vraag 5
Zijn er eerder proefstemmingen gehouden? Zo ja, wat waren de uitkomsten daarvan? Zo nee, waarom niet? Zijn uw ministerie en/of de Kiesraad betrokken bij dit soort experimenten?

Antwoord 5
Het is mij niet bekend of er eerder door organisaties proefstemmingen zijn gehouden.

Vraag 6
Worden er nog andere experimenten georganiseerd de komende weken? Zo ja, hoeveel en waar?

Antwoord 6
Dergelijke initiatieven zijn mij niet bekend. Ik verschaf het uitlegmateriaal aan alle partijen die daar om verzoeken. Dit is ook te vinden op www.elkestem- telt.nl en op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/11/08/ verkiezingentoolkit

Vraag 7
Kunt u deze vragen één voor één en zo spoedig mogelijk beantwoorden?

Antwoord 7 Ja.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Aanhangsel 2

Antwoord op

Het bericht ‘Klein experiment met poststemmen in Den Haag’ (15 februari 2021)
Reactietijd: 9 dagen

Indiener

Kajsa Ollongren (D66)


Gericht

Nevin Özütok (GL)


Access ( 19573 )

Publicatiedatum
24 februari 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl