Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Aukje de Vries, Aartsen en El Yassini over het bericht "Bruine vloot op de waakvlam – verdeling van 15 miljoen euro ingewikkeld en tijdrovend"Antwoord op vragen van de leden Aukje de Vries, Aartsen en El Yassini over het bericht "Bruine vloot op de waakvlam – verdeling van 15 miljoen euro ingewikkeld en tijdrovend"

Keywords:
Zaaknummer: 2021D07327

AH 1748

2020Z20251

Antwoord van staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) en van minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (ontvangen 17 februari 2021)

Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020-2021, nr. 1421

Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020-2021, nr. 1449

1

Bent u bekend met het bericht «Bruine vloot op de waakvlam - verdeling van 15 miljoen euro ingewikkeld en tijdrovend»? Wat vindt u van dit bericht?

Antwoord

Ja, ik ben bekend met dit bericht en heb begrip voor de bezorgdheid die daarin doorklinkt.

2

Wat maakt het zo ingewikkeld en tijdrovend? En hoe gaat u dat oplossen? In hoeverre kan er voldoende capaciteit ingezet worden om de regeling snel in te vullen?

Antwoord

De afgelopen maanden zijn er aanzienlijke uitbreidingen van het steun- en herstelpakket doorgevoerd. Deze veranderingen zijn in het voordeel geweest van ondernemers zoals de bruine vloot-schippers. Aangezien deze regelingen en een aanvullende regeling voor de bruine vloot nauwe samenhang vertonen en er niet twee maal voor het zelfde doel een subsidie kan worden verstrekt heeft de beantwoording van deze vragen op zich laten wachten.

3

Aan welke invulling c.q. uitwerking wordt gedacht voor de regeling voor de bruine vloot?

4

Bent u het ermee eens dat het belangrijk is dat de ondernemers van de bruine vloot zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen, zeker omdat de winterperiode voor de deur staat waarin niks wordt verdiend? Wanneer kunnen de ondernemers van de bruine vloot duidelijkheid krijgen?

5

Deelt u de mening dat het belangrijk is dat er uiterlijk 1 december aanstaande duidelijkheid is? In hoeverre is dit haalbaar? Zo nee, waarom niet?.

6

Hoe staat de sector er op het moment voor? In hoeverre werken banken op dit moment mee om de ondernemers door deze moeilijke tijd te helpen? Welk overleg vindt met de banken hierover plaats?

Antwoord 3, 4, 5 en 6

Zoals ook in de brief van de minister van lenW van 23 juni jl. inzake de 'Gevolgen coronacrisis voor de bruine vloot' is aangegeven, is de Nederlandse zeilchartervaart hard getroffen door de coronacrisis. De vloot is als gevolg van de maatregelen voor een groot deel stil komen te liggen waardoor de gemiste inkomsten voor het jaar 2020 door de sector tussen de 70 en 80% worden geschat.

Vanwege de beperkte toegang tot generieke regelingen uit het tweede steunpakket (zoals de TVL1) en om de bruine vloot in stand te houden is, heeft het kabinet eind augustus besloten om € 15 miljoen beschikbaar te stellen.

Om deze schippers en andere ondernemers te ondersteunen is de afgelopen periode het generieke nood- en herstelpakket verlengd en uitgebreid. Het aanpassen van de TVL door het verruimen van de cap, het verhogen van het subsidie percentage en het aanpassen van de referentieperiode zorgen er voor dat deze schippers in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste en tweede kwartaal van 2021 een aanzienlijke bijdrage ontvangen die kan worden gebruikt voor structureel onderhoud en andere vaste lasten. Op basis van een sectoromzet van € 65 miljoen en een omzetderving van tussen de 70 en 80% kan deze steun oplopen tot een bedrag tussen de € 10 en 15 miljoen. Aangezien deze middelen kort na aanvraag worden overgemaakt helpt dit de schipper direct. 

Aanvullend hierop wordt gewerkt aan een regeling die ook andere unieke noodzakelijke kosten kan dekken.

Deze regeling zal als doel hebben historische zeilschepen die bedrijfsmatig worden geëxploiteerd voor kleinschalige passagiersvaart te ondersteunen. Dit gebeurt door middel van subsidie voor de kosten die samenhangen met behoud en exploitatie van deze schepen, binnen van de reikwijdte de Europese kaders, in het bijzonder de Algemene groepsvrijstellingsverordening (Europees steunkader voor onder meer cultuur). Het gaat daarbij dus om kosten die samenhangen met het in stand houden van deze historische vloot.

De komende periode zal er samen met beoogd uitvoerder RVO.nl worden bepaald wat een realistische termijn is voor het uitvoeren van deze regeling. Hierover zal ik uw Kamer informeren.

Voor scheepseigenaren lijkt het lastig om financiering via banken te krijgen. Wij zijn bekend met dit probleem en op ons verzoek heeft de branchevereniging voor de chartervaart (de BBZ) hierover gesproken met de NVB.

7

Hoeveel soelaas heeft het half jaar uitstel van dure keuringen, dat de bruine vloot in juni 2020 heeft gekregen van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, om de schippers tegemoet te komen die zwaar lijden onder de coronacrisis, geboden?

Antwoord

In juni 2020 werd uitstel verleend, omdat het vanwege COVID niet mogelijk was om fysiek keuringen uit te voeren aan boord van schepen. Deze beperking is niet meer van toepassing. Vanuit de sector krijgt het ministerie van IenW het signaal dat dit uitstel de sector heeft geholpen.

8

Wat wordt er gedaan aan mogelijkheden voor de bruine vloot, zodat die in 2021 wel weer het werk kan oppakken, wellicht op een aangepaste manier, bijvoorbeeld in de vorm van een fieldlab, zoals in brede zin is gevraagd in de motie van de leden Aartsen en Van Weyenberg over op grote schaal fieldlabs oprichten (Kamerstuk 35 420, nr. 115)?

Antwoord

Een aantal fieldlabs is op dit moment in voorbereiding, bijvoorbeeld in de evenementenbranche en in de cultuursector. Deze zijn er mede op gericht om de ervaringen die worden opgedaan ook toepasbaar te maken voor andere sectoren, zoals de bruine vloot.

9

Hoe zorgt u ervoor dat zoveel mogelijk van het geld bij de ondernemers van de bruine vloot en bij het cultureel erfgoed terechtkomt en niet in uitvoeringskosten gaat zitten of naar indirecte zaken (zoals lig- en havengelden van gemeenten, die op een andere manier al zijn/worden gecompenseerd voor coronakosten)?

Antwoord

Er wordt gekeken naar unieke kosten die rechtstreeks verbonden zijn met het behoud en de exploitatie van het schip en niet gedekt worden door de reguliere steunmaatregelen.

Leeuwarder Courant, 31 oktober 2020, Bruine vloot op de waakvlam ( HYPERLINK "https://www.lc.nl/economie/Bruine-vloot-op-de-waakvlam-Ik-hoop-dat-we-voor-de-jaarwisseling-weten-waar-iedereen-aan-toe-is-26155282.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.lc.nl%2Ffriesland%2FKamerleden-VVD-aan-ministeries-snel-duidelijkheid-voor-bruine-vloot-26161789.html" https://www.lc.nl/economie/Bruine-vloot-op-de-waakvlam-Ik-hoop-dat-we-voor-de-jaarwisseling-weten-waar-iedereen-aan-toe-is-26155282.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.lc.nl%2Ffriesland%2FKamerleden-VVD-aan-ministeries-snel-duidelijkheid-voor-bruine-vloot-26161789.html)


Indiener

Mona Keijzer (CDA)

Ingrid van Engelshoven (D66)


Gericht

Aukje de Vries (VVD)

Thierry Aartsen (VVD)

Zohair El Yassini (VVD)


Access ( 19465 )

Publicatiedatum
17 februari 2021
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl