Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Paternotte en Diertens over reizen tijdens de coronacrisisAntwoord op vragen van de leden Paternotte en Diertens over reizen tijdens de coronacrisis

Keywords:
Zaaknummer: 2021D04749

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Vergaderjaar 2020–2021

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1539

Vragen van de leden Paternotte en Diertens (beiden D66) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat, van Buitenlandse Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over reizen tijdens de coronacrisis (ingezonden 19 november 2020).

Antwoord van Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat), mede namens de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Buitenlandse Zaken (ontvangen 3 februari 2021). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020–2021, nr. 1050.

Vraag 1
Bent u op de hoogte van het artikel «Recordaantal besmettingen op Curaçao»?1

Antwoord 1
Ja, daar ben ik van op de hoogte.

Vraag 2
Klopt het dat het reisadvies voor Curaçao ondanks het recordaantal besmet- tingen op geel staat, wat betekent dat geen thuisquarantaine nodig is bij terugkomst in Nederland?

Antwoord 2
In de stand van zakenbrief COVID-19 van 8 december 2020 bent u door de Minister van VWS geïnformeerd over het bijgestelde reisadvies voor Curaçao per 8 december jl. van een geel reisadvies naar een oranje reisadvies, in verband met het toenemend aantal besmettingen daar. Vanaf die datum gold de quarantaineplicht dus ook voor reizigers afkomstig uit Curacao. Dit reisadvies is tot stand gekomen met behulp van een afwegingskader dat het RIVM hanteert voor de Caribische delen van het Koninkrijk, wat recht doet aan het insulaire karakter van de eilanden en de situatie aldaar. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de cijfers, maar ook naar de waarneembare trends t.a.v. onder meer de zorg- en testcapaciteit. Op 16 december jl. is een wereldwijd oranje reisadvies van kracht geworden, mede gezien de lockdown in Nederland. Sinds 8 januari jl. is Curaçao vanwege een daling in het aantal

1 Website De Telegraaf, 12 november 2020 (https://www.telegraaf.nl/nieuws/1569739041/ recordaantal-besmettingen-op-curacao).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Aanhangsel 1

ah-tk-20202021-1539 ISSN 0921 - 7398 ’s-Gravenhage 2021

besmettingen in het land geen hoogrisicogebied meer. Dit betekent dat men bij terugkeer niet in thuisquarantaine hoeft te gaan. Ook de verplichting tot het tonen van een negatieve PCR test en negatieve sneltest bij vertrek vanuit Curaçao vervalt. Het wereldwijde oranje reisadvies en het zeer dringende advies om niet te reizen blijft echter gelden, ook voor Curaçao.

Vraag 3
Klopt het bovendien dat, omdat Curaçao een van de weinige gebieden is waarvoor een geel reisadvies geldt, reizen naar dit gebied uitgebreid worden gepromoot? Kunt u toelichten waarom momenteel voor Aruba een oranje, en voor Curaçao een geel reisadvies geldt, ondanks het feit dat op Aruba de laatste week het aantal dagelijkse besmettingen ongeveer een factor 3 kleiner is dan in Nederland en op Curaçao?

Antwoord 3
Op 15 december 2020 is het reisadvies wereldwijd aangepast naar oranje. In de week van 14 december 2020 heeft er intensief overleg plaatsgevonden met de gehele Nederlandse luchtvaartsector. Hierin is duidelijk aangegeven dat niet- noodzakelijke reizen in de epidemiologische situatie waarin wij ons nu bevinden niet kunnen. De reisorganisaties bieden geen pakketreizen aan naar gebieden met een oranje reisadvies.
De verantwoordelijkheid ligt hierin niet alleen bij de reiziger, maar zeker ook bij de reis- en luchtvaartsector. De luchtvaartsector heeft een belangrijke rol
in het noodzakelijk verkeer zoals transport van goederen en voor mensen met een dringende reden. Ik heb de luchtvaartsector aangesproken op hun

2
verantwoordelijkheid in dezen . De volgende afspraken zijn daarbij gemaakt:

 • De Nederlandse luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties hebben aangegeven tot 15 maart 2021 geen pakketreizen aan te bieden naar gebieden met een oranje reisadvies.

 • Voor alle reizigers die per vliegtuig vanuit een hoogrisicogebied naar Nederland reizen, geldt dat zij een negatieve PCR-testuitslag moeten kunnen tonen aan de luchtvaartmaatschappij. Deze test moet maximaal 72 uur voor aankomst in Nederland zijn afgenomen. Daarnaast moeten zij de negatieve uitslag van een sneltest kunnen tonen, welke maximaal 4 uur

  3

voor vertrek is afgenomen.

Hierover bent u op 20 januari jl. geïnfor-

meerd.
• Vliegreizigers worden door de Nederlandse luchtvaartsector actief op de

website en vroeg in het boekingsproces geattendeerd op het zeer dringende advies om niet te reizen, tenzij noodzakelijk.

Vraag 4
Klopt het dat premier Rutte bij de persconferentie van 3 november jl. opriep om tot half januari niet naar het buitenland te reizen, tenzij noodzakelijk? En klopt het dat de premier heeft aangegeven dat dit advies weer níet geldt voor het Caribisch deel van het Koninkrijk?

Antwoord 4
Tijdens de persconferentie van 3 november jl. heeft het kabinet benadrukt te willen voorkomen dat mensen die terugkomen uit het buitenland, het virus mee terug naar huis nemen. Daarom heeft de premier de zeer dringende oproep gedaan om geen buitenlandse reizen te maken tot half januari 2021 niet naar het buitenland te reizen, tenzij het echt noodzakelijk is. Vakanties vallen niet onder noodzakelijke reizen. Op 11 januari jl. heeft premier Rutte tijdens de persconferentie opnieuw het zeer dringende advies gegeven om te thuis blijven en niet op reis te gaan tot en met maart 2021.
Verder is tijdens de persconferentie van 3 november jl. aangegeven dat het Caribisch deel van het Koninkrijk niet wordt behandeld als buitenland. Als voor het Caribisch deel een oranje reisadvies geldt dan geldt ook daar de regel dat alleen noodzakelijke reizen doorgang kunnen vinden. Op 15 decem- ber jl., heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat uw Kamer bericht dat de laatste gebieden waar nog een geel reisadvies voor gold, in de avond van 16 december jl. naar oranje zouden worden bijgesteld door het Ministerie

 1. 2 Kamerstuk 25 295, nr. 682

 2. 3 Kamerstuk 25 295, nr. 912

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Aanhangsel 2

van Buitenlandse Zaken. Dit oranje reisadvies voor het Caraïbisch deel van het Koninkrijk is op dit moment van kracht.

Vraag 5
Kunt u aangeven waarom de sindsdien geldende reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor bijvoorbeeld Griekenland en de Canarische Eilanden niet overeenkomen met het advies van de premier zoals uitgesproken bij de persconferentie van 3 november?

Antwoord 5
Zie antwoord twee en vier. Alle kleurcodes in de reisadviezen van de verschillende landen staan momenteel op oranje of rood, wat betekent dat het zeer dringende advies luidt om alleen noodzakelijke reizen te maken (oranje) of helemaal niet te reizen (rood). Bij de strenge lockdown die nu in Nederland van kracht is, past het advies om niet te reizen. Geadviseerd wordt om alleen naar het buitenland te reizen voor bijvoorbeeld ernstige familieom- standigheden.

Vraag 6
Deelt u de mening van de vragenstellers dat het feit dat enerzijds een advies is uitgegeven om niet naar het buitenland te reizen, terwijl dit weer niet geldt voor de andere landen in ons Koninkrijk, terwijl anderzijds een geel reisadvies geldt voor bijvoorbeeld de Canarische eilanden en een oranje reisadvies voor twee van de drie andere landen in ons Koninkrijk, verwarrend is voor zowel reizigers als luchtvaartmaatschappijen? Zo ja, welke stappen gaat u onderne- men om deze verwarring weg te nemen?

Antwoord 6
Op het moment van beantwoording van de vragen geldt een wereldwijd oranje reisadvies. Bij de strenge lockdown die nu in Nederland van kracht is, past immers het advies om niet te reizen ongeacht de gezondheidssituatie in andere landen. Voordat dit wereldwijde oranje reisadvies werd afgekondigd, werd elk land separaat beoordeeld naar de gezondheidssituatie ter plaatse.

Vraag 7
Bent u bereid om, zolang de wereld in een situatie van een pandemie zit, ervoor te zorgen dat dringende reisadviezen van het Ministerie van Algemene Zaken overeenkomen met de reisadviezen van het Ministerie van Buiten- landse Zaken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 7
De reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn bedoeld om Nederlanders te informeren over de situatie ter plekke in het buitenland. Daar komt bij dat een reisadvies van Buitenlandse Zaken meer is dan alleen een weerspiegeling van de coronasituatie. Er wordt ook naar talloze andere zaken verwezen, zoals het risico op terrorisme of de aanwezigheid van natuurge- weld. De maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het coronavi- rus te voorkomen, zoals het dringend advies om niet naar het buitenland te reizen, hebben te maken met de binnenlandse situatie. Daarom geldt er wereldwijd een oranje reisadvies.

Vraag 8
Bent u op de hoogte van de inventarisatie van De Telegraaf «Voor ’n prikkie naar de zon: deze maatschappijen stunten (stiekem) met hun prijzen»?4

Antwoord 8
Ja, daar ben ik van op de hoogte.

4 Website De Telegraaf, 10 november 2020 (https://www.telegraaf.nl/financieel/1689820759/voor- n-prikkie-naar-de-zon-deze-maatschappijen-stunten-stiekem-met-hun-prijzen), geraadpleegd op 11-11-2020.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Aanhangsel 3

Vraag 9
Bent u het met de vragenstellers eens dat de inventarisatie van De Telegraaf laat zien dat de acties van verschillende Nederlandse luchtvaartmaatschap- pijen ingaan tegen de eerdergenoemde oproep van premier Rutte?

Antwoord 9
Ik ben het met de vragenstellers eens dat de acties van verschillende Nederlandse luchtvaartmaatschappijen ingaan tegen de oproep van het kabinet om in Nederland te blijven.

Vraag 10
Indien u deze mening deelt, kunt u delen of u, naast de oproepen om ««verantwoordelijkheid te nemen»» en alleen op de ««noodzakelijke reizen te focussen»», op enige andere manier contact hebt gehad met luchtvaartmaat- schappijen om dergelijke acties te voorkomen?5 Indien dit niet het geval is, kunt u delen waarom niet?

Antwoord 10
Zoals eerder in de brieven van 14 oktober en 16 december jl. aangegeven, heeft het kabinet mede naar aanleiding van de eerdere motie van het lid Van Esch6 afgelopen zomer verschillende reisorganisaties en luchtvaartmaat- schappijen7 opgeroepen, om reizen naar risicogebieden niet aan te prijzen en

8 om hun aanbod te wijzigen als het reisadvies voor een gebied oranje wordt .

Afgelopen maanden heeft het kabinet bovendien intensief overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de reisbranche en internationale vervoerders, zoals Airlines for Europe9 om bij de ticketverkoop geen promotie te maken voor vliegtickets naar gebieden waarvoor een oranje reisadvies geldt en reizigers uitgebreid te informeren over zowel de reisadviezen als de risico’s van het reizen naar gebieden waar een oranje reisadvies geldt.

Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat de Nederlandse luchtvaartmaat- schappijen tot eind maart 2021 geen pakketreizen aanbieden naar gebieden met een oranje reisadvies en verwijzen de Nederlandse luchtvaartmaatschap- pijen op hun website en/of in het boekingsproces naar de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Reisorganisaties bieden geen pakketreizen aan naar landen met een oranje reisadvies. Verder verwijs ik u naar antwoord drie.

Vraag 11
Kunt u delen of de maatregelen die zijn genomen om het reizen naar oranje gebieden zoveel mogelijk te ontmoedigen zoals aangekondigd in de brief van 14 oktober10, worden uitgebreid naar buitenlandse reizen in het algemeen?

Antwoord 11
Het kabinet heeft deze stap genomen, door het dringende advies te geven in Nederland te blijven en niet op reis te gaan tot en met maart 2021. Er geldt wereldwijd al een oranje reisadvies. Per 29 december 2020 moeten reizigers afkomstig uit hoogrisicogebieden een negatieve PCR-testuitslag aan de vervoerder tonen. Deze moet maximaal 72 uur voor aankomst in Nederland zijn afgenomen. In aanvulling daarop geldt sinds 23 januari 2021 voor alle reizigers per vliegtuig of schip dat ook een sneltest moet worden afgenomen kort voor vertrek. Dit mag een antigeensneltest zijn, of een of LAMP-PCRtest. Verder heeft het kabinet vanaf 23 januari 2021 een vliegverbod ingesteld voor landen buiten Schengen waarin (mogelijk) gevaarlijke varianten van het virus het meest voorkomen. Het gaat dan om het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika,

 1. 5 NOS.nl, 6 november 2020 (https://nos.nl/artikel/2355445-kabinet-vakantievluchten-naar- canarische-eilanden-onwenselijk.html), geraadpleegd op 11-11-2020.

 2. 6 Kamerstuk 25 295, nr. 495.

 3. 7 ANVR, de VvKR (Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties), de BARIN (Board of

  Airline Representatives

  In the Netherlands) en de vier Nederlandse luchtvaartmaatschappijen.

 4. 8 Kamerstuk 25 295, nr. 682

 5. 9 A4E is een handelsvereniging van Europese (burger)luchtvaartmaatschappijen die meer

  dan 70 procent van het Europese luchtverkeer vertegenwoordigt, waaronder Ryanair,

  Easyjet, Vueling, e.a.

 6. 10 Kamerstuk 25 295, nr. 682.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Aanhangsel 4

Brazilië, Argentinië, Bolivia, Kaapverdië, Chili, Colombia, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela. Dit vliegverbod geldt tot de verplichte quarantaine voor reizigers is geregeld. Zie antwoord drie.

Vraag 12
Bent u het eens met de vragenstellers dat de maatregel van het adverteren met de reisadviezen van de rijksoverheid op boekingssites, mogelijk zelfs aanmoedigend werkt als een geel reisadvies wordt gegeven? Kunt u delen hoe effectief u de maatregel daarmee acht in het verlengde van het advies om juist alleen noodzakelijke reizen te ondernemen tot half januari?

Antwoord 12
Allereerst moeten de reisadviezen van de rijksoverheid op boekingssites zeker niet als advertenties worden beschouwd. De reisadviezen zijn geenszins bedoeld om de consument aan te moedigen om een reis te boeken naar een gebied waar een geel reisadvies geldt. De reisadviezen zijn bedoeld om Nederlanders te informeren over de veiligheidsrisico’s in het land dat men wil bezoeken. Verder verwijs ik u naar antwoord drie.

Vraag 13
Klopt het dat het kabinet de quarantaine van tien dagen voor mensen die in contact zijn geweest met een coronapatiënt gaat omzetten in een quarantaine van vijf dagen gevolgd door een test? Bent u bereid dezelfde regels toe te passen op reizigers die terugkeren uit gebieden waarvoor vanwege de situatie rond het coronavirus een rood of oranje reisadvies geldt?

Antwoord 13
Inkomende reizigers uit hoogrisicogebieden kunnen zich per 20 januari op dag vijf na aankomst laten testen bij de GGD-en.
De Minister van VWS heeft in zijn brief van 8 december aangegeven dat het Landelijk Coördinatie Testketen (LCT) positief heeft geadviseerd om reizigers vanaf medio januari 2021 vijf dagen na aankomst in Nederland te laten testen

11

. De testcapaciteit is toereikend en GGD-GHOR Nederland hebben aangegeven dat

zodat hun quarantaine bij een negatieve test kan worden beëindigd

– zoals het er nu naar uitziet – dit wat betreft de uitvoering haalbaar is. Echter, wanneer de doorlooptijden te hoog oplopen van die groepen in de samenleving die volgens het OMT belangrijker zijn om te testen vanwege het tegengaan van het virus (mensen met klachten, zorgmedewerkers etc.) dan moeten de nieuwe groepen die toegevoegd zijn aan het testbeleid tijdelijk worden afgeschaald. Dit geldt voor reizigers en voor mensen die nu getest kunnen worden als nauw contact uit het BCO en de CoronaMelder.

Vraag 14
Kunt u, gezien uit de brief van 17 november jongstleden blijkt dat onderzocht wordt of er capaciteit is om alle inkomende reizigers te testen12, aangeven waarom een onderzoek noodzakelijk is, als reeds de ambitie is uitgesproken om alle inkomende reizigers te testen?

Antwoord 14
Zie antwoord 13.

Vraag 15
Bent u bereid om het Landelijke Coördinatie Testketen (LCT) de opdracht te geven om voldoende capaciteit te organiseren voor het testen van alle inkomende reizigers te land, ter zee en in de lucht? Zo nee, hoe verhoudt dit tot de aangenomen motie-Van Weyenberg/Veldman over de testcapaciteit op luchthavens en andere inreislocaties?13

Antwoord 15
Zie antwoord 13.

 1. 11 Kamerstuk 25 295, nr. 771

 2. 12 Kamerstuk 25 295, nr. 713.

 3. 13 Kamerstuk 25 295, nr. 664.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Aanhangsel 5

Vraag 16
Kunt u deze vragen elk afzonderlijk zo spoedig mogelijk beantwoorden?

Antwoord 16
Vanwege de vele ontwikkelingen rond de coronacrisis heeft het langer geduurd dan verwacht om de vragen te beantwoorden. U bent hier per brief op 9 december jl. over geïnformeerd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Aanhangsel 6

Antwoord op

Reizen tijdens de coronacrisis (19 November 2020)
Reactietijd: 76 dagen

Indiener

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)

Stef Blok (VVD)

Hugo de Jonge (CDA)


Gericht

Jan Paternotte (D66)

Antje Diertens (D66)


Access ( 19170 )

Publicatiedatum
3 februari 2021Gerelateerd

Het beleid van Jeugdbescherming Rijnmond inzake reisadviezen naar Israël

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Reizen tijdens de coronacrisis

Het doorgaan van huisuitzettingen tijdens de coronacrisis ondanks uw statement en andere nadelige gevolgen op huisvesting

Niet-essentiële reizen naar risicogebieden tijdens de coronacrisis

Het bericht 'Jongerenreis naar radicale prediker'

Het artikel ‘Openbaar Vervoer Nederland: richtlijnen nodig voor wie met ov mag reizen’

De gevolgen van de coronacrisis op huishoudens

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl