Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Karabulut over het bloedbad van Sivas in TurkijeAntwoord op vragen van het lid Karabulut over het bloedbad van Sivas in Turkije

Keywords:
Zaaknummer: 2021D04202

AH 1488

2020Z25730

Antwoord van minister Blok (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 29 januari 2021)

Vraag 1

Kunt u zich uw antwoorden nog herinneren op de schriftelijke vragen inzake een verzoek aan de Nederlandse ambassade in Turkije aangaande het bloedbad van Sivas op 2 juli 1993, waarbij ook de Nederlandse Carina Thuijs is vermoord door islamitisch fundamentalisten? 1) 4)

Antwoord

Ja.

Vraag 2 en 3
Dient uit uw eerdere beantwoording over de strafprocessen tegen verdachten in de zaak van het bloedbad van Sivas opgemaakt te worden dat geen enkel strafproces tegen verdachten door Nederland is gevolgd? Zo ja, waarom niet? Zo nee, welk strafproces heeft u wanneer, tegen welke verdachte(n), op welke wijze gevolgd?

Bent u bereid de lopende rechtszaak tegen drie verdachten, waarvan de volgende zitting op 20 januari 2021 zal plaatsvinden, actief bij te wonen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Er zijn veel rechtszaken in Turkije waar Nederland aandacht voor heeft. Zo worden, indien mogelijk, bepaalde rechtszaken fysiek gemonitord door de Nederlandse Ambassade. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan strafprocessen waar mensenrechtenverdedigers of Nederlandse burgers als verdachten terechtstaan.


Zoals vermeld in eerdere beantwoording was Nederland op de hoogte dat de volgende zitting op 20 januari jl. ging plaatsvinden. De Nederlandse Ambassade heeft deze hoorzitting bijgewoond.

Vraag 4
In reactie op uw antwoord dat aan Nederland door familie en verenigingen van Alevieten en slachtoffers niet zou zijn verzocht zich te voegen bij de rechtszaak tegen verdachten van de moordzaak vanwege de misdaad tegen Carina Thuijs: bent u bekend dat betrokkenen melden zich niet te herkennen in dit beeld? Bent u bereid dit verzoek alsnog te honoreren, mede tegen de achtergrond dat de Turkse Orde van Advocaten en rechters in Turkije deze zaak zien als een misdaad tegen de menselijkheid waarbij ook een Nederlandse is vermoord? Zo nee, waarom niet? 2) 3)

Antwoord

De Nederlandse Ambassade heeft op 4 januari jl. hierover telefonisch contact gehad met een vertegenwoordiger van de nabestaanden, waarbij de Ambassade werd verzocht om zich te voegen in de rechtszaak en de rechtszitting op 20 januari a.s. bij te wonen. Zoals hierboven vermeld in antwoord op vraag 3 heeft Nederland de rechtszitting bijgewoond. Nederland zal deze zaak ook nauwgezet blijven volgen en in het bijzonder erop toezien dat het internationaal recht gerespecteerd wordt in dit proces. Er zijn echter geen aanwijzingen dat door de Turkse rechter het internationaal recht op onjuiste wijze geïnterpreteerd of toegepast is. Er is daarom vooralsnog geen reden voor Nederland om zich te mengen in de Turkse procedure door een voeging of op een andere wijze. Het uitgangspunt is dat Nederland de rechtsgang in andere landen respecteert en alleen overweegt zich daarin te mengen als de interpretatie of toepassing van internationaal recht niet in overeenstemming is met Nederlandse visie.

Vraag 5

Bent u ervan op de hoogte dat de Duitse regering thans vast heeft kunnen stellen dat negen personen die in Turkije veroordeeld zijn in verband met de Sivas moorden, in Duitsland verblijven? Bent u gezien de ernst van de misdrijven, alsmede de moord op de Nederlandse Carina Thuijs, bereid contact met Duitsland op te nemen teneinde de mogelijkheden voor nader onderzoek en vervolging te overleggen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

De Nederlandse regering beschikt niet over informatie dat de Duitse regering thans heeft kunnen vaststellen dat genoemde 9 personen in Duitsland verblijven. Navraag bij Duitsland heeft geen aanvullende informatie opgeleverd. Mede gezien het antwoord bij vraag 4 en de beantwoording van schriftelijke vragen van uw Kamer d.d. 7 december 2020 (uw referentie Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020-2021, nr. 1027), ziet de regering geen aanleiding om verdere stappen te ondernemen richting Duitsland.

1) Antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Karabulut (SP) over een verzoek aan de Nederlandse ambassade in Turkije aangaande het bloedbad van Sivas, ontvangen op 7 december 2020 (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020-2021, nr. 1027).

2) Bijlage, verzoek van de Commissie van Nabestaanden aan de Nederlandse ambassade

3) Brief Nederlandse ambassade aan H. Karababa de dato 6 februari 2008

4) Bijlage, interview moeder Carina Thuijs, de Gelderlander 19 december 1997

Antwoord op

Het bloedbad van Sivas in Turkije (25 December 2020)
Reactietijd: 35 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Sadet Karabulut (SP)


Access ( 19075 )

Publicatiedatum
29 januari 2021Gerelateerd

Het bloedbad van Sivas in Turkije

Een verzoek aan de Nederlandse ambassade in Turkije aangaande het bloedbad van Sivas

Het bericht ‘Slachtoffers bloedbad Alphen aan den Rijn strijden na 10 jaar nog altijd om schadevergoeding’

Het bericht dat Erdogan volgens uitgelekt vertrouwelijk NCTV-rapport een grote rol speelt bij de opkomst van het salafisme in Nederland.

De agressieve retoriek en manoeuvres van Turkije richting Griekenland en Cyprus

De deportatie van Syrische vluchtelingen door Turkije

Het bericht dat Turkije Syrische rebellen inzet in de strijd in Libië

Het bericht ‘Deportaties in Turkije: ‘Ze hebben hem naar Syrië gestuurd’’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl