Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Van Ojik over het statement van de EU dat meer dan 800 Palestijnen het risico lopen gedwongen te worden uitgezet in Oost-JeruzalemAntwoord op vragen van het lid Van Ojik over het statement van de EU dat meer dan 800 Palestijnen het risico lopen gedwongen te worden uitgezet in Oost-Jeruzalem

Keywords:
Zaaknummer: 2021D02479

Vragen van het lid Van Ojik (GroenLinks) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het statement van de EU dat meer dan 800 Palestijnen het risico lopen gedwongen te worden uitgezet in Oost-Jeruzalem (ingezonden
17 december 2020).

Antwoord van Minister Blok (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 20 januari 2021).

Vraag 1
Bent u bekend met het statement van de EU dat meer dan 800 Palestijnen het risico lopen gedwongen te worden uitgezet in Oost-Jeruzalem als gevolg van rechtszaken die voor Israëlische rechtbanken zijn gebracht, voornamelijk door Israëlische kolonisten?1

Antwoord 1 Ja.

Vraag 2
Bent u het ermee eens dat deze gedwongen uitzettingen van Palestijnen in bezet gebied een grove schending vormen van het internationaal humanitair recht en internationale mensenrechten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2
Op basis van het bezettingsrecht heeft Israël als bezettende mogendheid specifieke verplichtingen jegens de Palestijnse bevolking. Zo is gedwongen verplaatsing van de burgerbevolking van het bezette gebied niet toegestaan. Het kabinet roept Israël op tot strikte naleving van deze verplichtingen.

Vraag 3, 4 en 5
Welke stappen onderneemt u om Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem te beschermen tegen uitzetting en gedwongen hervestiging?
Bent u bereid om de Israëlische autoriteiten te verzoeken de toepassing van discriminerende wetten die leiden tot de uitzetting van Palestijnse gezinnen

1 Local EU statement on the imminent risk of eviction of Palestinian families in East Jerusalem, 11 december 2020 (https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory- west-bank-and-gaza-strip/90415/local-eu-statement-imminent-risk-eviction-palestinian-families- east-jerusalem_en).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Aanhangsel 1

ah-tk-20202021-1384 ISSN 0921 - 7398 ’s-Gravenhage 2021

en de uitbreiding van nederzettingen in Oost-Jeruzalem, te herzien? Zo nee, waarom niet?
Indien deze uitzettingen worden doorgezet, bent u bereid om in EU-verband te pleiten voor een veroordeling van deze acties en voor concrete vervolg- stappen?

Antwoord 3, 4 en 5
Nederland en de EU hebben zich met regelmaat in Raadsconclusies en in verklaringen krachtig uitgesproken tegen Israëlische plannen voor gedwon- gen verplaatsing, en zullen dat blijven doen. Ook in bilaterale contacten – zowel op politiek als ambtelijk niveau – dringen Nederland en de EU er geregeld bij Israël op aan om af te zien van acties die strijdig zijn met internationaal recht, zoals uitzetting, sloop, gedwongen verplaatsingen en de uitbreiding van nederzettingen. Om die positie te onderstrepen, bezoeken Nederlandse en Europese diplomaten regelmatig Palestijnse families die bedreigd worden met gedwongen uitzettingen, o.a. in Oost-Jeruzalem. Nederland financiert daarnaast organisaties die (juridische) steun geven aan Palestijnen in Oost-Jeruzalem.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Aanhangsel 2


Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Bram van Ojik (GL)


Access ( 18917 )

Publicatiedatum
20 januari 2021Gerelateerd

Het statement van de EU dat meer dan 800 Palestijnen het risico lopen gedwongen te worden uitgezet in Oost-Jeruzalem

De escalatie van geweld in Palestina en Israël

Nieuwe Nederlandse kritiek op het Israëlische woningbouwbeleid

Het bericht dat de VS alle hulp aan UNRWA stopt

Nederlandse kritiek op vermeende onderdelen van het Israëlische regeerakkoord

De verplaatsing van de Amerikaanse ambassade in Israël naar Jeruzalem

De beslissing van de Pre-Trial Chamber van het Internationaal Strafhof dat het Internationaal Strafhof bevoegd is om misdaden te onderzoeken in de Gazastrook, op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem

Demonstrerende Palestijnen die zijn doodgeschoten door het Israëlische leger in Gaza

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl