Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Diertens over het bericht 'Onzekerheid over vaccinatiedatum BES en CAS'Antwoord op vragen van het lid Diertens over het bericht 'Onzekerheid over vaccinatiedatum BES en CAS'

Keywords:
Zaaknummer: 2021D02154

AH 1359

2020Z25602

Antwoord van staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 18 januari 2021)

1.

Bent u bekend met het artikel 'Onzekerheid over vaccinatiedatum BES en CAS'? 1)

1.

Ja.

2.

Kunt u aangeven wat de voorbereidingen van de verschillende scenario’s zijn voor het vaccineren op de BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)- en CAS (Curaçao, Aruba en Sint Maarten)-eilanden en daarbij ingaan op de logistiek, benodigde infrastructuur, het personeel, eventuele koelfaciliteiten en de communicatie?

2.

Sinds oktober wordt door en met alle eilanden gewerkt aan de voorbereidingen voor het leveren en toedienen van verschillende vaccins aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Zowel de landen als de openbare lichamen hebben uitvoeringsplannen opgesteld die rekening houden met de verschillende scenario’s en die bovengenoemde aspecten als logistiek, infrastructuur, personeel, etc. omvatten. Er is cold chain apparatuur aangeschaft voor -80 °C, -20 °C en 2 tot 8 °C, ter voorbereiding op de verschillende typen vaccins. Deze apparatuur wordt medio januari geleverd op de eilanden.

3.

Als er nog geen plan is, op welke termijn kan de Kamer de vaccinatiestrategie voor de BES- en CAS-eilanden in dat geval tegemoet zien?

3.

In de Kamerbrieven van de minister van VWS van 4 januari jl. en 12 januari jl.[1] is informatie gezonden over de vaccinatiestrategie voor de BES- en CAS-eilanden.

In deze brieven wordt vermeld dat beoogd wordt half februari te starten met het vaccineren van het zorgpersoneel op de eilanden en alle vaccinatiedoelgroepen op Saba en St. Eustatius, als het RIVM de uitvoeringsplannen en de opslaglocaties als voldoende heeft beoordeeld. Bij de inzet voor de Caribische delen van het Koninkrijk zal ook rekening gehouden moeten worden met het GR-advies om te starten met de mensen ouder dan 60 jaar. Mijn voornemen is dan ook om half februari te starten met het vaccineren van deze groep.

Hoeveel personeel verwacht u nodig te hebben voor het vaccineren op de BES- en CAS-eilanden?

4.

De (ei)landen hebben uitvoeringsplannen opgesteld waarin personeelsplanning is meegenomen. Deze plannen worden momenteel beoordeeld door het RIVM. Mocht extra personeel nodig zijn, dan kan door de CAS-landen een bijstandsverzoek ingediend worden bij Europees Nederland. Mochten de BES-eilanden aanvullend personeel nodig hebben, kunnen zij uiteraard ook een verzoek aangeven.

5.

Hoeveel personeel is beschikbaar voor het vaccineren op de BES- en CAS-eilanden?

  1. Zie antwoord vraag 4.

6.

Hoeveel vaccins verwacht u beschikbaar te kunnen stellen aan de BES- en CAS-eilanden?

6.

In de bijlage van de Kamerbrief van 12 januari jl. staan de precieze aantallen vaccins benoemd die ik verwacht beschikbaar te kunnen stellen. Er zijn voor de BES en de CAS genoeg vaccins aangeschaft om iedereen te vaccineren. De daadwerkelijke uitvoering en precieze tijdlijn wordt bepaald door de goedkeuring en levering van de verschillende typen vaccins.

7.

Op welke termijn verwacht u te kunnen starten met vaccineren?

7.

Zie antwoord vraag 3.

8.

Wat is uw reactie op het advies van de Gezondheidsraad over de prioritering van het vaccineren?

8.

Net als in Nederland zal conform het advies van de Gezondheidsraad begonnen worden met het vaccineren van 60-plussers en zorgpersoneel. Zie verder het antwoord op vraag 3.

9.

Op welke wijze zal worden verzekerd dat ook de niet-geregistreerde personen, die 15% van de bevolking uitmaakt, worden gevaccineerd?

9.

De eilanden en landen geven aan zich zeer bewust te zijn van het belang om ook deze mensen te vaccineren en hebben dit vraagstuk van niet-geregistreerde personen (ongedocumenteerden) meegenomen in de uitvoeringsplannen. Deze plannen worden momenteel getoetst door het RIVM.

1) Amigoe, 16 december 2020, 'Onzekerheid over vaccinatiedatum BES en CAS'

[1] Kamerstuk 25295, nrs. 851 en 874

Antwoord op

Het bericht 'Onzekerheid over vaccinatiedatum BES en CAS' (22 December 2020)
Reactietijd: 27 dagen

Indiener

Lenny Geluk-Poortvliet (CDA)


Gericht

Antje Diertens (D66)


Access ( 18870 )

Publicatiedatum
18 januari 2021
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl