Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de Adviescommissie Donner conclusies trok die in strijd waren met het eigen onderzoekHet bericht dat de Adviescommissie Donner conclusies trok die in strijd waren met het eigen onderzoek

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z25883

2020Z25883

(ingezonden 31 december 2020)

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over het bericht dat de Adviescommissie-Donner conclusies trok die in strijd waren met het eigen onderzoek

1

Kunt u verklaren waarom de Adviescommissie Uitvoering Kinderopvangtoeslag (AUT; ook aangeduid als de Adviescommissie-Donner) de beschikking had over het ‘inwerkplan inventaris beroepsdossiers,’ waarin opgenomen was welke stukken in rechtszaken bewust niet werden verstrekt, en in het interim-rapport slechts spreekt over ‘mogelijke misslagen’ ? (1)(2) Kunt u uw antwoord toelichten? 

2

Kunt u aangeven hoe het inwerkplan zich verhoudt met het later bij de Landsadvocaat ingewonnen advies over op de zaak betrekking hebbende stukken die verstrekt horen te worden in een (hoger beroepszaak? Klopt het dat de AUT deze analyse van de Landsadvocaat heeft gekregen ? (3)

3

Vindt u het bewust weglaten van op de zaak betrekking hebbende stukken een vorm van machtsmisbruik en/of onrechtmatig handelen, zeker als deze stukken aangeven of en hoe de toeslagaanvrager contact heeft gezocht met de Belastingdienst? Kunt u uw antwoord toelichten?

4

Erkent u dat het hoogst opmerkelijk is dat de AUT niet omschreef dat er werkinstructies/inwerkplannen waren over wat er wel en niet in beroepszaken aan de rechtbank werd verstrekt?

5

Acht u het rechtmatig om de aanleiding voor de stopzetting van de kinderopvangtoeslag, namelijk het betrokken zijn bij een onderzoek in het kader van de Combiteams Aanpak Facilitators (CAF), achterwege te laten bij een rechtszaak? Kunt u uw antwoord toelichten?

6

Hoe kan iemand zich verweren tegen een verwijt als expliciet in een inwerkdocument is opgenomen dat CAF-meldingen (meldingen in de aanvangsfase om CAF te starten) ‘niet in de inventarislijst worden opgenomen, maar alleen in het eigen dossier van verweerder (dit betekent dat de stukken niet extern werden verstrekt)’?

7

Kunt u dit inwerkplan ongelakt naar de Kamer sturen?

8

Kunt u aangeven wanneer het inwerkdocument is opgesteld en wie er bij die opstelling betrokken waren? Is deze werkwijze goedgekeurd door het MT Toeslagen?

9

Kunt u aangeven wie er buiten Toeslagen op de hoogte is geweest/gesteld van het inwerkdocument binnen de Belastingdienst? Heeft destijds bijvoorbeeld Vaktechniek kennis of bemoeienis gehad met het inwerkdocument?

10

Werken de ambtenaren die het inwerkplan opstelden en hanteerden nog bij de Belastingdienst? Zo ja, zijn zij nog betrokken bij juridische afhandeling van geschillen (bezwaar, beroep en/of in de vaktechnische lijn)? 

11

Welke conclusies zijn er intern getrokken toen in 2018 bleek dat de aangeleverde rechtbankdossiers onvolledig waren? Hoe is intern dit beleid veranderd?

12

Klopt het dat nog recent een schikking is getroffen met iemand waarbij het rechtbankdossier ook onvolledig was voorgelegd door de Belastingdienst? Kunt u dit nader toelichten?

13

Hoelang is er bij Toeslagen sprake geweest dat bij bezwaren contact moet worden opgenomen met degene die het primaire besluit – waartegen bezwaar wordt gemaakt – heeft genomen?

14

Erkent u dat het niet onafhankelijk beoordelen van een bezwaar – van diegene die het oorspronkelijke besluit nam – een inbreuk is op de rechtsbescherming? Kunt u uw antwoord toelichten?

15

Hoe oordeelt u over het feit dat de AUT zaken als onrechtmatig handelen (zowel bij de bezwaarbehandeling als bij de samenstelling van dossiers) door de Belastingdienst heeft verbloemd in haar adviezen? Kunt u uw antwoord toelichten?

16

Erkent u dat het onwettig stellen van opzet grove schuld zonder zorgvuldige bewijslast en het (automatisch) laten doorlopen van (dwang-)invorderingen, ondanks gemotiveerde bezwaarschriften die hadden moeten leiden tot het verlenen van uitstel van betaling, onrechtmatig is? Zo ja, kunt u aangeven hoe dit hersteld gaat worden voor mensen die dit is overkomen?

17

Erkent u dat mensen bij wie toeslagen verrekend zijn met een onterechte toeslagschuld alsnog recht hebben op toeslag? Kunt u uw antwoord toelichten?

18

Erkent u dat de AUT was ingesteld om ‘een streep’ onder de ‘toeslagenaffaire’ te zetten en zo ja, waarom is het ministerie ermee akkoord gegaan dat er geen volledige openheid van zaken werd gegeven in het advies? Kunt u uw antwoord toelichten?

19

Kunt u aangeven of er inhoudelijk aan de AUT is gevraagd of gesuggereerd de groep mensen die in aanmerking zou komen voor compensatie te beperken of zo klein mogelijk te houden? Kunt u uw antwoord toelichten?

20

Erkent u dat door het advies van de AUT als leidraad te nemen er kostbare tijd en geld is verspild, omdat de uitvoering van compensatie aan verschillende groepen van gedupeerde ouders onnodig is gebleken? Kunt u uw antwoord toelichten?

21

Is met het besluit om iedere gedupeerde als ‘vooringenomen behandeld’ te beschouwen, na het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag(POK), het advies van de AUT geheel van tafel? Kunt u uw antwoord toelichten?

22

Kunt u aangeven waarom is besloten om op 11 december 2020 documenten vrij te geven die op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) waren gevraagd over de AUT, terwijl eerder was aangegeven dat deze documenten pas begin 2021 zouden worden verstrekt? (1)

23

Kunt u aangeven wie het besluit uiteindelijk heeft genomen om het eerste deel van het Wob-verzoek op 11 december te verstrekken?

24

Klopt het dat Wob-verzoeken, wanneer zij samengesteld zijn, altijd nog een ‘formalisatie’ kennen dan wel dat een verzoek kan blijven liggen ‘in de lijn van besluitvorming’? Hoe werkt dit precies?

25

Welke relatie heeft het vrijgeven van de documenten met het afronden van de openbare verhoren van de POK?

26

Hoe is te verklaren dat er bij de vrijgegeven stukken ook documenten waren die gevorderd waren door de POK, maar niet verkregen? (4)

27

Wat is de verklaring voor de timing van het vrijgeven van twee andere series documenten kort voor en tijdens de openbare verhoren van de POK? Kunt u feitelijk weergeven wanneer de documenten voor deze twee Wob-verzoeken samengesteld waren en hoe lang de formalisatie voor het vrijgeven heeft geduurd? (5) (6)

28

Klopt het dat een journalist inzage heeft gekregen in documenten? (7) (8) Zo ja, welke documenten en welke afspraken zijn hierover gemaakt?

29

Kunt u verklaren hoe deze journalist het memo van mevrouw Palmen ongelakt heeft kunnen verwerken, terwijl het memo op dat moment voor de buitenwereld nog niet ongelakt bekend was? Kunt u uw antwoord toelichten? (9)

30

Wie nam het initiatief om de journalist inzage te geven in documenten op het ministerie?

(1)

https://www.ftm.nl/artikelen/toeslagenaffaire-wob-commissie-donner

(2)

Omzien in verwondering, interim-rapport, p 35

(3)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2020/12/11/eerste-deelbesluit-op-het-wob-verzoek-over-adviescommissie-uitvoering-toeslagen-aut

(4)

Ongekend Onrecht, p. 101 (https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20201217_eindverslag_parlementaire_ondervragingscommissie_kinderopvangtoeslag.pdf)

(5)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2020/11/10/besluit-op-een-verzoek-om-informatie-over-de-notulen-van-het-mt-toeslagen-en-aro-documenten-over-de-periode-van-2012-2018

(6)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2020/11/17/wob-besluit-op-het-wob-verzoek-inzake-de-notulen-van-het-mt-belastingdienst-over-de-periode-2013-2015

(7)

Podcast Betrouwbare bronnen 147: https://twitter.com/JaapJansen/status/1327154011083071491

(8)

https://twitter.com/jaapjansen/status/1329351639321423873?s=12

(9)

https://vriendvandeshow.nl/bb/posts/kindertoeslagaffaire-jesse-frederik-antwoordt-op-enkele-aanvullende-vragen


Gerelateerd

Het bericht dat de Adviescommissie Donner conclusies trok die in strijd waren met het eigen onderzoek

De betrokkenheid van de minister-president bij de compensatieregeling voor gedupeerden van de toeslagenaffaire

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De cruciale memo-Palmen – het officiële juridische advies over de CAF-11 zaak aan het managementteam van de belastingdienst/toeslagen, die 2,5 jaar voor bijna iedereen is achtergehouden

Documenten in het toeslagenschandaal

De Adviescommissie Gids Proportionaliteit

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

Het bericht dat voormalig staatssecretaris Snel de ouders in juni 2019 al wilde compenseren

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl