Tweedemonitor / Kamervraag / Het oormerken van de ESF+ middelen voor kinderen in armoedeHet oormerken van de ESF+ middelen voor kinderen in armoede

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z25606

2020Z25606

(ingezonden 21 december 2020)

Vragen van het lid Renkema (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het oormerken van de ESF+ middelen voor kinderen in armoede

1

Bent u bekend met het feit dat er op dit moment onderhandeld wordt door de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement over de inzet van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) voor de komende zeven jaar?

2

Ziet u ook dat de uitbraak van COVID-19 nu al verstrekkende gevolgen heeft voor het welzijn van kinderen en dat het aantal kinderen in armoede de komende jaren waarschijnlijk zal toenemen? Bent u het met de mening eens dat we alle mogelijke middelen moeten inzetten om te voorkomen dat kinderen in armoede terecht komen en/of dat ze daar nadelige gevolgen van ondervinden? Zo nee, waarom niet?

3

Bent u bereid om het voorstel in de EU-begroting 2021-2027 te steunen dat elke lidstaat ten minste 5% van de ESF+ middelen oormerkt om armoede onder kinderen aan te pakken? Zo nee, waarom niet?

4

Bent u bekend met de Child Guarantee en de gezamenlijke verklaring van de Raad over de aanpak van armoede onder kinderen die ook door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ondertekend? Bent u ermee bekend dat de inzet van de Child Guarantee breder is dan de inzet van de Klijnsmamiddelen in natura, omdat deze ook toeziet op gratis opvang voor jonge kinderen, gratis onderwijs, gratis gezondheidszorg, goede voeding, goede huisvesting en voldoende cultuur en vrijetijdsbesteding? Kunt u uitleggen waarom het oormerken van de ESF+ middelen niet past bij deze Child Guarantee en verklaring van de Raad? 1)

5

Bent u het met de mening eens dat de Child Guarantee kan bijdragen aan het tegengaan van de bestaande kansenongelijkheid, die alleen maar is verergerd door de coronacrisis? Vindt u ook dat er ook op nationaal niveau een universeel minimumniveau van rechten (op voorzieningen) voor kinderen bereikt moet worden? Zo nee, waarom niet?

1) Joint Declaration by the Ministers of the EPSCO Council, Overcoming poverty and social exclusion – mitigating the impact of COVID-19 on families – working together to develop prospects for strong children, https://www.bmfsfj.de/blob/163116/5964d2c157c6aa8b78840d5b0b59cb84/20201211-en-erklaerung-eu-mitgliedstaaten-poverty-armut-data.pdf


Gerelateerd

Het oormerken van de ESF+ middelen voor kinderen in armoede

Bezuinigingen op kinderen in armoede

Tekortschietende aanpak van armoede in Nederland

Gepensioneerden met een lager inkomen die arm zijn of moeilijk rond kunnen komen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Armoede in Nederland en weken alleen gekookte rijst

De stevige impact van armoede op leerlingen in het basisonderwijs

De toenemende langdurige armoede in Nederland

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl