Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Kabinet, schep duidelijkheid over de verhuisboete voor bedrijven’Het bericht ‘Kabinet, schep duidelijkheid over de verhuisboete voor bedrijven’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z25604

Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Financiën over het bericht «Kabinet, schep duidelijkheid over de verhuisboete voor bedrijven» (ingezonden 21 december 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met de oproep van VNO-NCW/MKB-Nederland; «Kabinet, schep duidelijkheid over de verhuisboete voor bedrijven»?1

Vraag 2

Herkent en deelt u de zorgen die in ondernemend Nederland leven bij zowel grotere ondernemingen, als het midden- en kleinbedrijf (mkb) over (het boven de markt hangen van) de Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting die niet alleen effect heeft op verhuizing van bedrijven naar het Verenigd Koninkrijk maar ook naar landen als Spanje, Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, graag een toelichting.

Vraag 3

Wat doet de voorliggende Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting met het Nederlandse vestigings- en investeringsklimaat? In hoeverre draagt de Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting bij aan de stabiliteit en de betrouwbaarheid van het Nederlandse investeringsklimaat in internationaal verband? Wat betekent de onzekerheid over de mogelijke introductie van een conditionele eindafrekening, maar zeker ook dit gehele proces waarbij de conditionele eindafrekening maar boven de markt blijft hangen inclusief de terugwerkende kracht, voor de aantrekkelijkheid van Nederland voor buitenlandse bedrijven en/of investeerders? In hoeverre draagt het voorliggende initiatiefwetvoorstel bij aan het behoud en het aantrekken van grotere internationale ondernemingen? Kunt u bij deze analyse ook de NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) betrekken? Wat betekent deze wet voor mkb-bedrijven die hun bedrijfsactiviteiten in het buitenland willen uitbreiden?

Vraag 4

Kunt u ingaan op de juridische houdbaarheid van deze spoedwet? Kunt u tevens ingaan hoe deze wet zich verhoudt tot het bestaande belastingstelsel en de verdragsverplichtingen?

Vraag 5

De initiatiefnemer van de Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting zal te zijner tijd om een officiële kabinetsreactie vragen, maar deze leden hechten veel waarde aan zo snel mogelijk duidelijkheid door het kabinet over de (on)wenselijkheid van deze conditionele eindafrekening dividendbelasting, de juridische haalbaarheid en de gevolgen voor BV Nederland, Nederlandse bedrijven en de werkgelegenheid. Kunt u daarop reageren en reflecteren ook het advies van de Raad van State in acht nemend?


X Noot
1

VNO-NCW, 16 december 2020, Kabinet, schep duidelijkheid over de verhuisboete voor bedrijven (https://www.vno-ncw.nl/column/kabinet-schep-duidelijkheid-over-de-verhuisboete-voor-bedrijven)

Indiener

Helma Lodders (VVD)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)

Hans Vijlbrief (D66)


Access ( 18627 )

Publicatiedatum
22 December 2020Gerelateerd

Het bericht ‘Kabinet, schep duidelijkheid over de verhuisboete voor bedrijven’

Het artikel ‘Onderzoek: in één schep Noord-Hollands compost zitten duizenden microplastics’

De Rabobank die erkent dat het landbouwsysteem failliet is, maar verandering tegenwerkt

De status en rol van de IHRA-definitie bij de strafrechtelijke beoordeling of uitlatingen discriminatoir zijn

Het vergeten hoekje van Opwierde

Het bericht 'Bruine vloot op de waakvlam - verdeling van 15 miljoen euro ingewikkeld en tijdrovend'

Onzekerheid bij fysiotherapeuten als gevolg van uitblijven van informatie over de continuiteitsbijdrage van Zorgverzekeraars Nederland

De berichten ‘Minister Koolmees: nieuwe zzp-wet is één van mijn grotere uitdagingen’ en ‘Zo zou de nieuwe zzp-wet eruit moeten zien volgens kenners’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl