Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Discriminerend beleid binnen studentenorganisatie: dit soort documenten zijn ontluisterend’Het bericht ‘Discriminerend beleid binnen studentenorganisatie: dit soort documenten zijn ontluisterend’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z25448

2020Z25448

(ingezonden 18 december 2020)

Vragen van het lid Wiersma (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Discriminerend beleid binnen studentenorganisatie: dit soort documenten zijn ontluisterend’ 

1

Bent u bekend met het bericht dat studentenvereniging Navigators homoseksualiteit problematiseert in verschillende beleidsdocumenten? 1)

2

Klopt het dat in 2018 een intern document bij Navigators is opgesteld met daarin een afkeuring van homoseksualiteit? Op welke manier zorgde onder andere dit document voor een ongelijke positie tussen homoseksuelen en heteroseksuelen binnen deze vereniging?

3

Klopt het dat de Navigators een ‘medewerkersprofiel’ hanteren om te kijken of je geschikt bent voor een bestuursfunctie en dat er voor ‘praktiserende’ LHBTI’ers geen ruimte is? Zo ja, wat vindt u hiervan?

4

Op welke manier ontvangt de Navigators financiële ondersteuning van universiteiten en hogescholen door middel van bijvoorbeeld studiebeurzen? Kunt u een overzicht geven van de verschillende geldstromen tussen de Navigators en het bekostigd hoger onderwijs in Nederland?

5

Bent u bekend met andere studentorganisaties of studentenverenigingen die intern onderscheid maken tussen LHBTI-leden en heteroseksuele leden? Zo ja, welke zijn dit? Maken zij ook aanspraak op bijvoorbeeld studiebeurzen? Zo nee, bent u bereid om hier actief navraag naar te doen?

6

Welke eisen stellen instellingen bij het verstrekken van bijvoorbeeld bestuursbeurzen als het gaat om de sociale veiligheid van studenten, zoals de acceptatie van LHBTI-studenten? Indien die eisen niet gesteld worden, waarom niet?

7

Bent u het met de mening eens dat studentorganisaties of studentenverenigingen geen financiële ondersteuning zouden moeten ontvangen, wanneer zij ervoor kiezen om bijvoorbeeld LHBTI’ers uit te sluiten van bestuursfuncties? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat onderwijsgeld niet gebruikt wordt om discriminatie mogelijk te maken?

1) HP De Tijd, 25 november 2020, '‘Discriminerend beleid’ binnen studentenorganisatie: ‘Dit soort documenten zijn ontluisterend’', https://www.hpdetijd.nl/2020-11-25/discriminerend-beleid-binnen-studentenorganisatie-dit-soort-documenten-zijn-ontluisterend/

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Paternotte (D66), ingezonden 17 december 2020 (vraagnummer 2020Z25287).

Indiener

Dennis Wiersma (VVD)


Gericht

Ingrid van Engelshoven (D66)


Access ( 18594 )

Publicatiedatum
18 December 2020Gerelateerd

Discriminerend beleid binnen studentenorganisaties.

Het bericht ‘Discriminerend beleid binnen studentenorganisatie: dit soort documenten zijn ontluisterend’

Het bericht ‘Cafédeur blijft dicht voor expat in Eindhoven: 'Ik ben hier nu vijf maanden en dat is lang genoeg om te weten dat ik nooit hier ga wonen'

De kinderopvangtoeslag-affaire en alle aspecten daarvan

Een nieuw onderzoek naar de risico’s op botsingen met vogels als gevolg van de opening van Lelystad Airport.

Het bericht ‘Algoritme voorspelt wie fraude pleegt bij bijstandsuitkering’

Het bericht 'Bouwer staat 3:1 achter bij Tendergeschil: ‘Bizar dat politiek ingrijpen uit blijft''

Het bericht dat de Adviescommissie Donner conclusies trok die in strijd waren met het eigen onderzoek

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl