Tweedemonitor / Kamervraag / De pilot SpeakseeDe pilot Speaksee

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z24524

2020Z24524

(ingezonden 10 december 2020)

Vragen van de leden Van Beukering-Huijbregts en Van Eijs (beiden D66) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de pilot Speaksee

  1. Bent u bekend met de uitkomsten van de pilot met betrekking tot spraak-naar-tekst hulpmiddelen, in dit geval SpeakSee, voor doven en slechthorenden als onderdeel van de Coalitie voor Technologie en Inclusie?1)
  2. Klopt het dat deze pilot door het UWV positief is geëvalueerd?
  3. Bent u het met de mening eens dat Speaksee een goed hulpmiddel is om mensen met een auditieve beperking deel te laten nemen aan de arbeidsmarkt, ook gezien het gebrek aan gebaren-en schrijftolken en het beperkte aantal uren dat tolken nu vergoed wordt?
  4. Hoe beoordeelt u de maatschappelijke business case van Speaksee? Is het zo dat de relatief kleine vergoeding door de verhoogde arbeidsparticipatie of productiviteit van mensen met een gehoorbeperking zichzelf terugverdient?
  5. Klopt het dat het UWV Speaksee nog niet kan vergoeden, omdat het als hoorhulpmiddel staat aangemerkt en daarom door de zorgverzekeraar zou moeten worden vergoed?
  6. In hoeverre klopt het dat bij de zorgverzekeraars de wil ontbreekt om dit hulpmiddel te vergoeden, omdat de financiële baten als gevolg van vergoeding bij UWV en dus SZW liggen?
  7. Bent u van mening dat het van belang is dat dit hulpmiddel zo spoedig mogelijk beschikbaar komt voor alle mensen met een auditieve beperking?
  8. In hoeverre vindt u dat dit middel aangemerkt zou moeten worden als hulpmiddel of tolkvoorziening, zodat het door het UWV kan worden vergoed?
  9. Zijn er meer succesvolle innovaties bekend voor mensen met een visuele of auditieve beperking die niet door het UWV vergoed kunnen worden omdat deze niet als hulpmiddel staan aangemerkt?

1) UWV, 28 oktober 2020, 'Pilotbeschrijving SpeakSee - Gesprekken toegankelijk maken', https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/kennis-onderzoeken/pilotbeschrijving-speaksee-gesprekken-toegankelijk-maken.aspx


Gerelateerd

De pilot Speaksee

De pilot met rechtsbijstandverlening door Achmea

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De pilot van Legal Guard, de overeenkomst met de Raad voor Rechtsbijstand en eerdere vragen hierover

De pilot van Legal Guard en de overeenkomst met de Raad voor Rechtsbijstand

De pilot omgevingsmanagement gericht op de aardgaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard

De start van de pilot consumentenzaken met Legal Guard

De berichten ‘pilots met Idensys stopt per 31 december 2018’ en ’Einde pilot inloggen met Idensys en iDIN’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl