Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Strenger studieadvies leidt tot hogere cijfers’Het bericht ‘Strenger studieadvies leidt tot hogere cijfers’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z23918

2020Z23918

(ingezonden 4 december 2020)

Vragen van het lid Wiersma (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Strenger studieadvies leidt tot hogere cijfers’

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Strenger studieadvies leid tot hogere cijfers’ en het onderzoek van onderwijswetenschapper Rob Kickert, die stelt dat studenten beter presteren en hogere cijfers halen door het bindend studieadvies? 1)
  2. Klopt de constatering dat de studieresultaten van de studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) verbeterd zijn na de invoering van een strenger bindend studieadvies in 2011, op basis van studieresultaten van bijna zevenduizend studenten?
  3. Hoe kijkt u aan tegen de strengere BSA-norm van de EUR, nu blijkt dat deze leidt tot hogere studieresultaten van de studenten? Is uw oordeel ook positief dat dit middel dus zorgt voor betere studieresultaten? Zo nee, waarom niet?
  4. Bevreemdt het u, net als de onderwijswetenschapper, dat op de middelbare school leerlingen worden verplicht alles in een jaar te halen, maar dat dit in het hoger onderwijs niet overal het geval is? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om dat ook in het hoger onderwijs te bevorderen? Zo nee, waarom is dat?
  5. Welke gegevens heeft u over studenten die niet voldeden aan de BSA-norm op de EUR, maar dezelfde studie voortzetten aan een andere universiteit? Hoeveel procent van deze studenten halen uiteindelijk, zonder vertraging, dezelfde studie op een andere universiteit?
  6. Hoeveel hoger ligt het studiesucces aan de EUR in vergelijking met universiteiten met een lagere norm van het bindend studieadvies? Ziet u dit als onderbouwing dat het bindend studieadvies een goed instrument is, waardoor studenten beter presteren en hogere cijfers halen?
  7. Hoe kijkt u naar de voornaamste kritiek uit het onderzoek dat de toetsing momenteel op universiteiten niet op orde is? Deelt u de mening dat niet het BSA, maar deze verkeerde toetsing het probleem is bij universiteiten en studenten? Welke maatregelen gaat u nemen om dit op te lossen?
  8. Wat is de stand van zaken in de uitvoering van de motie-Wiersma 2), waarin wordt gevraagd om de gesprekken te verbreden met onder andere universiteiten over het bindend studieadvies? Welke signalen krijgt u vanuit de VSNU, VH en onderwijsinstellingen over de effectiviteit van het bindend studieadvies? 3) Onderschrijven zij de uitkomsten uit het genoemde onderzoek van onderwijswetenschapper Rob Kickert?
  9. Kunt u zich verenigen met de uitkomsten van het proefschrift‘Raising the bar’, en deelt u de mening dat het belangrijk is dat studenten gemotiveerd worden om goede studieresultaten te halen en dat het bindend studieadvies hierbij een goed instrument is? Zo nee, waarom en waarop baseert u die constatering?

1) NRC Handelsblad, 3 december 2020 https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/03/strenger-studieadvies-leidt-tot-hogere-cijfers-a4022448

2) Kamerstuk 35 582, nr. 15

3) VSNU: Vereniging Samenwerkende Universiteiten; VH: Vereniging Hogescholen


Gerelateerd

Het bericht ‘Strenger studieadvies leidt tot hogere cijfers’

Het onderzoek ‘Het bindend studieadvies in het hoger onderwijs’ en de kabinetsreactie daarop

Het bericht dat het leenstelsel en bindend studieadvies zorgen voor psychische klachten

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Recente berichtgeving omtrent het Marginal da Corimba-project in Angola

Het bericht dat Parijs een strenger en sneller asielbeleid wil

Het bericht ‘Minder buitenlandse studenten blijven: dat gaat geld kosten’

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl