Tweedemonitor / Kamervraag / De bouwopgave in Noord-Holland in relatie tot het bericht ‘Nieuwe omgevingsverordening beschermt 32 bijzondere landschappen’De bouwopgave in Noord-Holland in relatie tot het bericht ‘Nieuwe omgevingsverordening beschermt 32 bijzondere landschappen’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z23650

2020Z23650

(ingezonden 3 december 2020)

Vragen van de leden Terpstra (CDA) en Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de bouwopgave in Noord-Holland in relatie tot het bericht ‘Nieuwe omgevingsverordening beschermt 32 bijzondere landschappen’

 1. Kent u de nieuwe omgevingsverordening Noord-Holland 2020? 1)
 2. Deelt u de zorgen dat met de nieuwe omgevingsverordening onder andere als gevolg van de invoering van ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’ (BPL) buitenstedelijk bouwen bijna onmogelijk wordt gemaakt? Zo nee, waarom niet?
 3. Is er voldoende wettelijke basis voor de invoering van BPL? Zo ja, wat is die wettelijke basis? Zo nee, bent u bereid in de provincie Noord-Holland in te grijpen?
 4. Deelt u de zorgen dat met de nieuwe omgevingsvergunning bovenwettelijke milieu- en klimaateisen worden gesteld waardoor bouwen überhaupt bijna onmogelijk wordt gemaakt? Zo nee, waarom niet?
 5. Deelt u de mening dat er zowel binnenstedelijk als buitenstedelijk gebouwd moet worden om de woningnood in Nederland op te lossen?
 6. Hoeveel al geplande (harde of zachte) plannen moeten worden afgebroken als gevolg van de nieuwe omgevingsverordening?
 7. Hoe past de beperking van de provincie Noord-Holland om buitenstedelijk te bouwen in de nationale bouwambitie, de nationale bouwopgave en de nationale woningnood?
 8. Bent u bekend met het feit dat de provincie Noord-Holland buitenstedelijke ontwikkelingen (ook nog voorwaardelijk) tot 11 woningen toestaat, wat precies de grens is van stedelijke ontwikkelingen uit de jurisprudentie? Bent u het ermee eens dat dit weinig mogelijkheden biedt om de bouwambities en de bouwopgave te halen? Bent u bereid om de grens van stedelijke ontwikkeling op te rekken tot 50 woningen?
 9. Wat is uw inschatting van de verwachte stijging van de bouwkosten als gevolg van de bovenwettelijke milieu en klimaateisen?
 10. Wat is uw inschatting hoeveel al geplande (harde of zachte) plannen niet langer rondgerekend kunnen worden als gevolg van de bovenwettelijke milieu en klimaateisen?
 11. Bent u bereid de regie te pakken en in de provincie Noord-Holland in te grijpen om die provincie aan de nationale bouwopgave te laten voldoen? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen? Zo nee, waarom niet?
 12. Waarom heeft u de eerdere schriftelijke vragen van het lid Terpstra 2) en van het lid Koerhuis 3) over de beperking van de provincie Noord-Holland om buitenstedelijk te bouwen niet binnen de gestelde termijn van 6 weken beantwoord?
 13. Bent u bereid om zowel deze schriftelijke vragen als de eerdere schriftelijke vragen 2) 3) één voor één te beantwoorden voor het algemeen overleg Bouwen d.d. 9 december 2020?

1) Provincie Noord-Holland, 23 oktober 2020, "Nieuwe omgevingsverordening beschermt 32 bijzondere landschappen"; https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2020/Oktober_2020/Nieuwe_omgevingsverordening_beschermt_32_bijzondere_landschappen#:~:text=In%20de%20Omgevingsverordening%20NH2020%20zijn,waardevolle%20Noord%2DHollandse%20landschap%20beschermen

2) Vraagnummer 2020Z16045

3) Vraagnummer 2020Z16982


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl