Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Fors meer scholieren geschorst voor wapenbezit op school’.Het bericht ‘Fors meer scholieren geschorst voor wapenbezit op school’.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z23043

2020Z23043

(ingezonden 27 november 2020)

Vragen van de leden Kuik, Rog (beiden CDA) en Rudmer Heerema (VVD) aan de ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Fors meer scholieren geschorst voor wapenbezit op school’

 1. Bent u bekend met het bericht "Fors meer scholieren geschorst voor wapenbezit op school"?1)
 2. Wat vindt u van de toename van het aantal schorsingen naar 350 afgelopen schooljaar wegens wapenbezit op school?
 3. Kunt aangeven hoe het aantal schorsingen wegens wapenbezit zich heeft ontwikkeld sinds deze categorie schorsingen apart wordt bijgehouden?
 4. Kunt u aangeven hoeveel gevallen er door een school aangifte is gedaan? Is dit een stijging of daling ten opzichte van voorgaande jaren?
 5. Kunt u aangeven of het hierbij gaat om incidenten waarbij een mes is gebruikt, ermee is gedreigd of dat is geconstateerd dat de leerling een wapen in zijn bezit had zonder het te gebruiken of ermee te dreigen, bijvoorbeeld bij een kluisjescontrole of anderszins?
 6. Kunt u bevestigen dat het steeds vaker voorkomt dat leerlingen ook bereid zijn hun mes daadwerkelijk te gebruiken?
 7. Kunt u tevens aangeven in hoeverre deze stijging van het aantal schorsingen een eigenstandige ontwikkeling is en zo ja wat dan de reden voor deze stijging is, of dat het komt omdat scholen alerter zijn op wapenbezit onder leerlingen en dit vaker controleren?
 8. Kunt u aangeven of het mogelijk is dat scholen leerlingen preventief controleren op wapenbezit? Zo ja, gebeurt dit ook? Zo nee, vindt u dat scholen dit zouden moeten kunnen doen?
 9. Kunt u aangeven welke sancties er staan op wapenbezit op school en in hoeverre ouders expliciet worden geïnformeerd dat wapenbezit niet is toegestaan op school?
 10. Wat vindt u van de constatering van de geciteerde schooldirecteur dat een messenverbod een eerste stap is, maar dat meer nodig is, vooral meer inzet op het voorkomen dat een mes de school binnen komt en dat daarvoor ook met onder andere jongerenwerk moet worden samengewerkt?
 11. Bent u bereid om samen met de sectorraden en andere betrokken organisaties in het onderwijs op korte termijn te komen met een plan van aanpak om het gebruik of bezit van een wapen op school tegen te gaan en de scholen daarin meer te ondersteunen?
 12. Bent u tevens bereid om met de gemeenten een termijn af te spreken waarbinnen zij moeten komen met plannen, in samenwerking met jongerenwerk, om het wapenbezit onder jongeren terug te dringen en dit mee te nemen in het hierboven genoemde plan van aanpak?

 1) RTL Nieuws, 21 november 2020, "Scholen schorsen honderden leerlingen voor wapenbezit: 'Stijging is ongekend'", https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5198076/fors-meer-scholieren-geschorst-voor-wapenbezit-op-school

Indiener

Anne Kuik (CDA)

Michel Rog (CDA)

Rudmer Heerema (VVD)


Gericht

Ferdinand Grapperhaus (CDA)

Arie Slob (CU)


Access ( 18229 )

Publicatiedatum
27 November 2020
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl