Tweedemonitor / Kamervraag / De tekorten aan budgetten in de Wmo en de jeugdzorgDe tekorten aan budgetten in de Wmo en de jeugdzorg

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z22885

2020Z22885

(ingezonden 26 november 2020)

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de tekorten aan budgetten in de Wmo en de jeugdzorg

1

Wat vindt u van de oproep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die gemeenten oproept zelf maatregelen te nemen om de gevolgen van het Wmo-abonnementstarief te beheersen, waarbij de VNG de gemeenten al dan niet kan ondersteunen bij eventuele rechtszaken? 1)

2

Wat vindt u ervan dat gemeenten opgeroepen worden om maatregelen te nemen die leiden tot bezwaar- en beroepsprocedures en rechtszaken? Deelt u de mening dat dit onwenselijk is omdat hierdoor straks zorgbehoevende mensen de dupe worden? Kunt u uw antwoord toelichten?

3

Hoe denkt u het draagvlak voor het abonnementstarief Wmo te kunnen behouden als gemeenten niet voldoende gecompenseerd worden en nu aangemoedigd worden tot het nemen van inkomensmaatregelen, het instellen van budgetplafonds en het laten oplopen van de wachtlijsten? Kunt u uw antwoord toelichten?

4

Wat vindt u ervan dat de VNG ertoe oproept dat gemeenten zorgbehoevende mensen maar moeten helpen om meer op eigen kracht te doen, terwijl onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uitwijst dat veel kwetsbare mensen veel minder zelfredzaam zijn dan eerder gedacht? 2)

5

Wanneer gaat u de conclusie trekken dat gemeenten onvoldoende gecompenseerd zijn voor het abonnementstarief Wmo en dat het noodzakelijk is dat gemeenten zo snel mogelijk voldoende budget krijgen voor de uitvoering van de Wmo 2015 en van de Jeugdwet?

6

Bent u bereid om uw onderzoeken te versnellen en nog voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen te komen met extra budget voor gemeenten, zodat zij niet meer in de knel komen met hun budgetten voor de Wmo en de jeugdzorg? Zo neen, waarom bent u daar niet toe bereid?

  1. Skipr, 24 november 2020, 'VNG stuurt aan op proefproces over Wmo-abonnementstarief' https://www.skipr.nl/nieuws/vng-stuurt-aan-op-proefproces-over-wmo-abonnementstarief/?daily=1&utm_medium=email&utm_source=20201125%20skipr%20daily%20nieuwsbrief%20-%20&utm_campaign=NB_SKIPR&tid=TIDP677975X1B4C7F0BC4864E68812A8ED45F007024YI4
  2. Volkskrant, 16 november 2020, 'SCP: Verschuiven van zorg naar de gemeenten blijkt een misrekening van het Rijk' https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/scp-verschuiven-van-zorg-naar-de-gemeenten-blijkt-een-misrekening-van-het-rijk~b7bf5303/

Indiener

Maarten Hijink (SP)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 18220 )

Publicatiedatum
26 November 2020Gerelateerd

Het persbericht van Divosa van 1 oktober jl., over de Budgetten gebundelde uitkeringen 2019 en 2020 en over de middelen voor re-integratie en minimabeleid

De tekorten aan budgetten in de Wmo en de jeugdzorg

Het schrappen van zware jeugdzorg voordat alternatieve, dan wel ambulante jeugdzorg beschikbaar is

De positie van medewerkers in de jeugdhulp

De artikelen van Follow the Money en het Brabants Dagblad waaruit blijkt dat miljoenen niet naar jeugdzorg gaan

Het bericht dat gemeenten bedden in de specialistische jeugdzorg gaan schrappen zonder alternatieve opvang

Het bericht ‘Sterke daling nieuwe werknemers in de jeugdzorg: 'Zo gaat het kapot’

Het bericht ‘Jeugdpsychiaters slaan alarm over het isoleren van kinderen in de Jeugdzorg’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl