Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Misstanden bij koeriers zijn eerder regel dan uitzondering'Het bericht 'Misstanden bij koeriers zijn eerder regel dan uitzondering'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z21894

2020Z21894

(ingezonden 18 november 2020)

Vragen van de leden Palland, Van den Berg (beiden CDA), Gijs van Dijk en Moorlag (beiden PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht 'Misstanden bij koeriers zijn eerder regel dan uitzondering'

Vraag 1:

Bent u bekend met het bericht 'Misstanden bij koeriers zijn eerder regel dan uitzondering'? 1)

Vraag 2:

Wat vindt u van de aard en de omvang van de misstanden die de Inspectie SZW in de (post)pakkettenbranche heeft geconstateerd? Deelt u de conclusie van de Inspectie SZW dat het in de pakkettenbranche een “bende” is? Zo nee, waarom niet en welke kwalificatie zou u er dan wel aan willen geven?

Vraag 3:

Kunt u nader ingaan op de geconstateerde misstanden, waaronder de inzet van mensen die een WW-uitkering ontvangen, werknemers zonder geldige verblijfspapieren en schijnconstructies? Hoe kunnen volgens u dergelijke misstanden langdurig, op vrij grote schaal en buiten het zicht van de overheid plaatsvinden? 

Vraag 4:

Ziet u lacunes in de huidige wet- en regelgeving en/of uitvoeringpraktijk inclusief het toezicht die deze misstanden mogelijk maken en in stand houden? Indien ja, welke? Zo nee, hoe kunnen deze misstanden dan toch op deze schaal plaatsvinden?

Vraag 5:

Welke maatregelen zouden kunnen worden genomen om eerdergenoemde misstanden structureel tegen te gaan, door de overheid en door pakketvervoerders en koeriersbedrijven zelf? Bent u bereid maatregelen te gaan nemen?

Vraag 6:

Bent of gaat u met de grote pakketvervoerders, (onderaannemende) koeriersbedrijven en vakbonden in gesprek over de constateringen van de Inspectie SZW en hun beleving daarvan? Indien ja, op welke termijn en wat moet de concrete uitkomst van dat gesprek worden?

Vraag 7:

Deelt u de mening dat in de pakkettenbranche sprake is van een ‘race to the bottom’, waarin de grote pakketvervoerders hun onderaannemers alsmaar lagere, niet langer kostendekkende stoptarieven rekenen? Indien ja, welke gevolgen heeft dit voor deze branche? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8:

Acht u de Inspectie SZW voorlopig voldoende in staat om langlopende onderzoeken als naar de (post)pakkettenbranche te blijven uitvoeren, gegeven de impact van de coronacrisis op het werk van de Inspectie SZW? Zo nee, waarom niet en hoe gaat u voor afdoende capaciteit bij deze inspectie zorgen?

Vraag 9:

Kunt u aangeven in welke mate op dit moment, binnen de kaders van het tijdelijke handhavingsbeleid, wordt gehandhaafd op gevallen van kwaadwillendheid bij zelfstandigheid, waarvoor extra capaciteit is vrijgemaakt bij de Belastingdienst? In hoeverre richt de Belastingdienst zich daarbij ook op de pakkettenbranche?

1) NRC Handelsblad, 11 november 2020, 'Misstanden bij koeriers zijn eerder regel dan uitzondering', https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/11/misstanden-bij-koeriers-zijn-de-regel-a4019763


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl