Tweedemonitor / Kamervraag / Een overzicht van delen van wetten die wel door het parlement zijn aangenomen maar nooit in de werking zijn getredenEen overzicht van delen van wetten die wel door het parlement zijn aangenomen maar nooit in de werking zijn getreden

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z21668

2020Z21668

(ingezonden 16 november 2020)

Vragen van de leden Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) aan de staatssecretarissen van Financiën over een overzicht van delen van wetten die wel door het parlement zijn aangenomen maar nooit in de werking zijn getreden

  1. Herinnert u zich dat u tijdens de behandeling van het Belastingplan 2021 hebt geantwoord dat meer dan de helft van de artikelen van de Fiscale vereenvoudigingswet 2017 (Kamerstuk 34554), die de Staten-Generaal in 2016 hebben goedgekeurd, nog niet in werking getreden zijn, terwijl de verwachting tijdens de wetsbehandeling was dat de hele wet in werking zou treden per 1/1/2019?
  2. Herinnert u zich dat het hierbij ging om onder andere het onderdeel ‘stroomlijning invorderingsregelgeving belastingen en toeslagen”?
  3. Kunt u het beloofde overzicht van alle fiscale wetten en wetsartikelen die zijn aangenomen door de Staten-Generaal, maar (nog) niet in werking zijn getreden van ten minste de afgelopen tien jaar zo spoedig als mogelijk is aan de Kamer doen toekomen? 
  4. Kunt u dus per fiscale wet dan wel toeslagwet aangeven welke artikelen niet in werking zijn getreden, wat het doel was van die artikelen en wat de reden is van het uitstel of afstel van inwerkintreding?
  5. Kunt u per fiscale wet en per artikel (of groep van gerelateerde artikelen) ook aangeven of het uitstel verwacht was of niet, en of de Kamer daarover geïnformeerd is?
  6. Kunt u aangeven of het ministerie standaard een lijst bijhoudt van (delen van) wetten die nog niet zijn ingegaan? Zo nee, waarom niet? En zo ja, kunt u die regelmatig publiceren?
  7. Kunt u deze vragen binnen drie weken en eén voor één beantwoorden?


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Een overzicht van delen van wetten die wel door het parlement zijn aangenomen maar nooit in de werking zijn getreden

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De gang van zaken rond het naar buiten brengen van het besluit over de opening van kinderopvang en basisscholen

Het bericht 'Kabinet gebruikt drukmiddelen niet om asielzoekers terug te sturen'

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De Fraude Signalering Voorziening (FSV)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl