Tweedemonitor / Kamervraag / De omscholingsregeling voor dansers die onder druk staatDe omscholingsregeling voor dansers die onder druk staat

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z21393

2020Z21393

(ingezonden 12 november 2020)

Vragen van het lid Asscher (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de omscholingsregeling voor dansers die onder druk staat

  1. Bent u bekend met de problemen bij de omscholingsregeling dans (ODN)? 
  2. Hoe vindt u het dat de ODN die al tientallen jaren professionele dansers en danseressen de mogelijkheid biedt om zich na hun danscarriere om te scholen per 2021 dreigt te verdwijnen?
  3. Kunt u toelichten hoe het komt dat dansgezelschappen en dansers steeds minder in staat blijken om de premies voor de ODN te voldoen? 
  4. Is bij het vaststellen van de subsidiebedragen voor dansinstellingen in de basisinfrastructuur (BIS) rekening gehouden met dit premiestelsel, zoals de Raad voor Cultuur adviseerde in 2018? Zo ja, op welke wijze? Kunt u uw antwoord toelichten? 1)
  5. Wat zijn volgens u de gevolgen voor professioneel dansers en danseressen wanneer zij geen gebruik meer kunnen maken van de ODN? 
  6. Wat zijn volgens u de gevolgen voor de Nederlandse danssector wanneer deze regeling ophoudt te bestaan? 
  7. Bent u ook van mening dat voor een eerlijke arbeidsmarkt in de danssector een goede omscholingsregeling cruciaal is? 
  8. Vindt u daarom ook dat deze regeling voor omscholing voor dansers moet worden behouden? Kunt u uw antwoord toelichten? 
  9. Kunt u aangeven wat u hebt ondernomen om te voorkomen dat de ODN in 2021 zal verdwijnen? 
  10. Kunt u deze vragen voor 23 november 2020 beantwoorden? 

 

1) Raad voor Cultuur, 'Sectoradvies Dans: Alles beweegt', https://www.raadvoorcultuur.nl/binaries/raadvoorcultuur/documenten/adviezen/2018/06/29/advies-alles-beweegt/Alles-beweegt.pdf 


Indiener

Lodewijk Asscher (PvdA)


Gericht

Ingrid van Engelshoven (D66)


Access ( 18016 )

Publicatiedatum
12 November 2020
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl