Het nieuws dat de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen kwetsbaar is voor hackers

2020Z21230

(ingezonden 11 november 2020)

Vragen van de leden Van Gent, Middendorp (beiden VVD) en Van der Molen (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het nieuws dat de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen kwetsbaar is voor hackers.

1) Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Cyberexperts luiden noodklok: uitslag Tweede Kamerverkiezingen kwetsbaar voor hackers’? 1)

2) Wat is uw reactie op de waarschuwing van cyberexperts dat de uitslag van de aankomende Tweede Kamerverkiezing te hacken zou zijn?

3) Is het waar dat de uitslag wordt ingevoerd in de optelsoftware, de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV), zonder dat daarop een handmatige controle wordt uitgeoefend? Deelt u de conclusie van de cyberexperts dat hiermee de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van de verkiezingsuitslag in het geding kan zijn? Zo nee, waarom niet?

4) Welke stappen zijn er gezet om het proces rondom de vaststelling van de verkiezingsuitslag veilig te maken, drieënhalf jaar nadat cyberexperts voor het eerst de noodklok luidden? Zijn alle beveiligingslekken in de optelsoftware die geconstateerd werden in 2017 inmiddels opgelost? Zo nee, waarom niet?

5) Hoe beoordeelt u het voorstel van de cyberexperts om uitslagen handmatig op de stembureaus na te laten tellen door ambtenaren? Welke maatregelen neemt u om te garanderen dat het proces van de uitslagberekening transparant en controleerbaar is?

6) Wanneer verwacht u de nota naar aanleiding van het verslag inzake Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen aan de Kamer te doen toekomen? 2)

7) Deelt u de mening dat het om de transparantie van de verkiezingsuitslag te garanderen van belang is dat de processen-verbaal zo snel mogelijk door de gemeenten op hun website worden gepubliceerd en derden zo de stemmingen kunnen natellen, gezien de praktische problemen die een aantal gemeenten bij de publicatie van de processen-verbaal bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019 ondervond ? Komt er een uiterste deadline voor wanneer deze op de websites moeten staan? Welke maatregelen gaat u nemen en/of heeft u reeds genomen om dit proces voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen te verbeteren? 3)

1) Hart van Nederland, 9 november 2020: https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/tweede-kamerverkiezingen-uitslag-hacken/

2) Kamerstukken II, 2019/20, 35489-5

3) https://vng.nl/nieuws/handreiking-processen-verbaal-verkiezingsuitslagen-online

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Raak (SP), ingezonden 11 november 2020 (vraagnummer 2020Z21228).