Tweedemonitor / Kamervraag / Gesprekken met jongeren in Caribisch NederlandGesprekken met jongeren in Caribisch Nederland

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z19718

2020Z19718

(ingezonden 27 oktober 2020)

Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de minister-president en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over gesprekken met jongeren in Caribisch Nederland

  1. Kent u het burgerinitiatief ‘Betrek jongeren’, waarin jongeren in Caribisch Nederland ertoe oproepen om jongerenparticipatie bij de vormgeving van ‘het nieuwe normaal’ te versterken? 1) Zo ja, wat vindt u van dit initiatief?
  2. Deelt u de mening dat het van groot belang is om jongeren inspraak te geven bij de besluiten die hen raken? Zo ja, hoe betrekt u precies op dit moment Caribische jongeren bij de lopende overleggen en wie of welke organisaties zijn precies uw gesprekspartner?
  3. Klopt het dat u nog niet gesproken heeft met Caribische jongeren over de huidige covid-19-crisis en de gevolgen daarvan voor jongeren in Caribisch Nederland? Zo ja, waarom niet? Deelt u de mening dat als u jongeren uitnodigt om mee te praten, dit dan ook gefaciliteerd moet worden voor jongeren in Caribisch Nederland? Zo nee, waarom niet?
  4. Welke initiatieven bent u van plan te nemen om de betrokkenheid van Caribische jongeren bij beleid- en besluitvorming inzake de (post-)covid-19-crisis te versterken? Bent u bereid om het gesprek aan te gaan met jongeren in Caribisch Nederland? Zo ja, hoe gaat u dit precies vormgeven?

1) https://betrekjongeren.petities.nl


Gerelateerd

De uitzending van Brandpunt+ over eenzame jongeren

Gesprekken met jongeren in Caribisch Nederland

Het rapport ‘Duurzame en betaalbare energie in Caribisch Nederland’

Het uitblijven van een covid-19-bonus voor zorgprofessionals in Caribisch Nederland

Het bericht 'Ombudsman wil meer aandacht voor obstakels Caribische studenten'

Kinderrechten in Caribisch Nederland

Het bericht ‘Klagen over ongelijke behandeling kan niet in Caribisch Nederland’

Eenzijdige besluiten van Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland inzake patiëntenvervoer tussen Saba en Sint Maarten

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl