Tweedemonitor / Kamervraag / De beperkte dekking van asbestdaken.De beperkte dekking van asbestdaken.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z19615

2020Z19615

(ingezonden 26 oktober 2020)

Vragen van de leden Koerhuis en Van der Linde (beiden VVD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over de beperkte dekking van asbestdaken.

1) Kent u de uitzending van Kassa 3 oktober jl. en de oproep van Vereniging Eigen Huis?

2) Is het waar dat in de aangeboden Woonverzekering van Centraal Beheer een beperking is aangebracht voor de dekking van de schade aan asbestdaken, waarbij de dekking in snel tempo wordt afgebouwd naar slechts 5% en niet aan andere daken? Zo ja, is hier ook sprake van bij andere verzekeraars?

3) Wat vindt u ervan dat woningeigenaren een groot financieel risico lopen en zich hier niet tegen kunnen verzekeren? Hoe verhoudt dit zich tot de opvattingen van de branche over universele dienstverlening?

4) Hoeveel woningeigenaren hebben een dak waar asbest in zit? Is het waar dat deze woningeigenaren bij schade die niets te maken heeft met asbest, straks onverzekerd zijn of een veel lagere uitkering krijgen dan waarvoor ze jarenlang premie betaald hebben?

5) Hoe vaak wordt per jaar een claim ingediend voor schade aan een dak of gevel? Welk bedrag is hier in totaal mee gemoeid?

6) Welk bedrag wordt naar verwachting minder uitgekeerd door het uitsluiten van woningeigenaren met asbest in het dak?

7) Wat is de gemiddelde schadepost bij schade aan het dak van een woning? Is het waar dat door de aanscherpingen van de polisvoorwaarden, mensen die jarenlang netjes hun premie betaald hebben straks helemaal zelf moeten opdraaien voor de schade?

8) Is het waar dat het hebben van een asbestdak niet illegaal is?

9) Deelt u de mening dat woningeigenaren met deze wijziging van de dekking in de knel worden gebracht? Zo nee, waarom niet?

10) Bent u bereid om met deze verzekeraar en andere verzekeraars in gesprek te gaan over het feit dat een grote groep huiseigenaren onverzekerbaar dreigt te worden? Kunt u er in dit gesprek op aandringen dat deze wijziging van de dekking wordt teruggedraaid en een nette oplossing wordt gevonden? Zo nee, waarom niet?


Indiener

Daniel Koerhuis (VVD)

Roald van der Linde (VVD)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)

Wopke Hoekstra (CDA)


Access ( 17695 )

Publicatiedatum
26 Oktober 2020
Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Onderzoeken naar het veilig houden van asbestdakensanering

De ontbrekende oplossing voor belastingvrijstelling asbestdaken bij tussenopslag

De beperkte dekking van asbestdaken.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

De gang van zaken rond het naar buiten brengen van het besluit over de opening van kinderopvang en basisscholen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl