Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Tekorten in zorg, forse winst bedrijven: vijftig tinten grijs op een lucratieve markt’Het artikel ‘Tekorten in zorg, forse winst bedrijven: vijftig tinten grijs op een lucratieve markt’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z19257

2020Z19257

(ingezonden 19 oktober 2020)

Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel ‘Tekorten in zorg, forse winst bedrijven: vijftig tinten grijs op een lucratieve markt’.

1

Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Tekorten in zorg, forse winst bedrijven: vijftig tinten grijs op een lucratieve markt’? 1)

2

Wat vindt u van de in bedoeld artikel genoemde winstpercentages (tot wel 42,4%) die door zorgaanbieders worden behaald? Wat vindt u van het bedrag van 99,6 miljoen euro winst dat de onderzochte zorgaanbieders hebben verdiend? Komen bedoelde winstpercentages en winstbedragen ook u buitensporig hoog voor?

3

Wat is naar uw mening een ‘net winstpercentage’ voor zorgaanbieders zoals hier aan de orde?

4

Vindt u dat door zorgaanbieders behaalde winstpercentages als hierboven bedoeld, aanleiding moeten zijn voor nader onderzoek door de opdrachtgever (in dit geval gemeenten)? Ziet u voor u zelf dan wel voor uw ministerie hierin een rol weggelegd en, zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

5

Wat vindt u van de in bedoeld artikel voorkomende uitspraak dat een zorgaanbieder de door hem behaalde winsten ook wel erg hoog vindt, daar met de gemeente in kwestie over heeft gesproken, maar dat de gemeente blijkbaar niet in staat is de gehanteerde tarieven (snel) te verlagen?

6

Bent u het eens met de in bedoeld artikel getrokken conclusie dat ‘de kat op het spek wordt gebonden’?

7

Bent u van mening dat gemeenten (bijna zes jaar nadat ze daar verantwoordelijk voor zijn geworden) inmiddels voldoende ‘in control’ zijn als het gaat om het toezicht op door hen gecontracteerde zorgaanbieders?

8

Ziet u in hetgeen in bedoeld artikel wordt beschreven aanleiding om een einde te maken aan het ‘aanbestedingscircus’ rondom contracten met zorgaanbieders?

9

Zijn het door de journalisten die bovenstaand artikel hebben geschreven verrichte onderzoek in de ‘zorgregio Tilburg’, alsmede de resultaten daarvan, voor u aanleiding ook in de rest van het land een dergelijk onderzoek te doen plaatsvinden? Zo ja, wanneer zijn de resultaten daarvan bekend? Zo nee, waarom niet?

10

Wat is de voortgang van de stevige aanpak van zorgcowboys in het kader van begeleid en beschermd wonen waar met de motie Kerstens/Huijink van 31 oktober vorig jaar om is gevraagd? 2) Welke resultaten zijn daarmee inmiddels behaald? Ziet u aanleiding bedoelde aanpak te intensiveren?

11

Waarom is er zo veel vertraging opgetreden in het in concrete wetsvoorstellen vertalen van al uw goede voornemens met betrekking tot het aanpakken van misstanden in de zorg, zodat zorggeld ook echt naar zorg gaat?

12

Bent u bereid een versnelling in de voortgang van de hierboven bedoelde voorstellen aan te brengen?

1) Brabants Dagblad, 17 oktober 2020, 'Tekorten in zorg, forse winst bedrijven: vijftig tinten grijs op een lucratieve markt' https://www.bd.nl/home/tekorten-in-zorg-forse-winst-bedrijven-vijftig-tinten-grijs-op-een-lucratieve-markt~a62fe87c/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

2) Kamerstuk 35 300-XVI nr. 68


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl