Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Fundering van 1 miljoen huizen bedreigd door laag grondwaterpeil’Het bericht ‘Fundering van 1 miljoen huizen bedreigd door laag grondwaterpeil’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z17810

2020Z17810

(ingezonden 2 oktober 2020)

Vragen van de leden Van Eijs en De Groot (beiden D66) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Fundering van 1 miljoen huizen bedreigd door laag grondwaterpeil’

 1. Kent u het artikel ‘Fundering van 1 miljoen huizen bedreigd door laag grondwaterpeil’? 1)
 2. Deelt u de conclusie van het aangehaalde Deltares-onderzoek dat er ongeveer 1 miljoen woningen gevaar lopen, met mogelijk tot €100.000 aan schade per huishouden? Wat zijn uw inspanningen om dit tegen te gaan?
 3. In hoeverre heeft u in beeld hoeveel en op welke locatie woningen met houten funderingen staan en wat zijn uw inspanningen om droogte van deze houten palen te voorkomen?
 4. Is het waar dat deze problematiek primair bij betreffende waterschappen ligt, aangezien zij gaan over het grondwaterbeheer en daarmee de peilwaterstanden?
 5. Kunt u reflecteren op het feit dat ongeveer 80% van de watersysteemheffing wordt betaald door huishoudens, terwijl zij geen geborgde vertegenwoordiging hebben in de waterschappen, terwijl boeren die directe baat hebben bij een lage grondwaterstand en maar 8% van deze systeemheffing betalen, dat wel hebben?
 6. Deelt u de mening dat de bevindingen uit het onderzoek van Deltares, samen met andere onderzoeken die bevestigen dat de kosten voor huiseigenaren zullen stijgen door dalende grondwaterpeilen 2), moeten worden meegenomen in zowel de herziening van het belastingstelsel van de waterschappen als uw appreciatie van het advies van de commissie-Boelhouwer over de geborgde zetels? Zo nee, waarom niet? 
 7. Kunt u aangeven op welke wijze u precies de ‘vinger aan de pols houdt’ met betrekking tot de herziening van het belastingstelsel van de waterschappen met betrekking tot de rechtvaardigheid van het systeem, zoals u aangaf in de beantwoording van onze schriftelijke vragen van 20 december 2019? 3) Hoe ziet uw participatie bij de herziening er precies uit?
 8. Bent u van mening dat de kosten van een omslag in de landbouw naar grondwaterpeil-afhankelijke landbouwmethodes nog opwegen tegen de kosten van inactie die bijvoorbeeld worden gepresenteerd door dit Deltares-onderzoek, maar ook door het eerdere onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving? 4) Indien u van mening bent dat een omslag uiteindelijk resulteert in lagere maatschappelijke kosten, kunt u aangeven hoe u hier de landelijke regie op gaat voeren? In hoeverre heeft u hiervoor bijvoorbeeld overleg gevoerd met uw collega van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit?
 9. In welke mate wordt er in de woningbouw momenteel nog gebruik gemaakt van houten palen in plaats van alternatieve funderingsmethoden?
 10. Welke andere oorzaken dan een laag grondwaterpeil zijn er die bijdragen aan beschadigde funderingen van woningen en bent u bereid onderzoek te (laten) doen naar de staat van funderingen en de mogelijke reparatie daarvan?
 11. Hoe kan er worden voorkomen dat er – gegeven dat verzekeraars momenteel niet uitkeren bij funderingsproblematiek door geleidelijke schade – voor bewoners nu of in de toekomst een grote kostenpost ontstaat?
 12. Waar kunnen bewoners zich melden voor onderzoek naar de staat van de funderingen van hun woning?
 13. Kunt u deze vragen elk afzonderlijk beantwoorden?

1) AVRO-TROS, Radar, 30 september 2020, 'Fundering van 1 miljoen huizen bedreigd door laag grondwaterpeil'; https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/fundering-van-1-miljoen-huizen-bedreigd-door-laag-grondwaterpeil/

2) Zoals bijvoorbeeld dit onderzoek van PBL uit 2016: 'Dalende bodems, stijgende kosten'; (https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2016-dalende-bodems-stijgende-kosten-1064.pdf)

3) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019-2020, nr. 1466

4) https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2016-dalende-bodems-stijgende-kosten-1064.pdf.


Gerelateerd

Het bericht dat er vraagtekens zijn bij de fundering van de parkeergarage in Eindhoven

Het bericht ‘Fundering van 1 miljoen huizen bedreigd door laag grondwaterpeil’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'NCG levert in afgelopen drie maanden elf versterkte huizen op'

Het bericht dat zeker 1 miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken

Het bericht dat journalisten bedreigd zijn na berichtgeving over boerenprotesten.

1 miljoen verzakkende huizen door bodemdaling

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl