Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Miljarden vliegen weg bij Tata'Het bericht 'Miljarden vliegen weg bij Tata'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z17582

2020Z17582

(ingezonden 30 september 2020)

Vragen van de leden Moorlag en Nijboer (beiden PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Financiën over het bericht 'Miljarden vliegen weg bij Tata' 

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht 'Miljarden vliegen weg bij Tata Steel IJmuiden naar het moederbedrijf in India', en een reeks hieraan gekoppelde artikelen, in het Noordhollands Dagblad van 26 september 2020? 1)
  2. Is het waar dat Tata Steel Nederland gedurende een periode van acht jaar geen vennootschapsbelasting in Nederland heeft betaald over de in Nederland behaalde resultaten? Zo nee, wat is er dan niet waar?
  3. Zijn de in de artikelen gedane beweringen door een accountant waar en is de gewekte suggestie dat hier sprake kan zijn van belastingontduiking of -ontwijking waar? Zo ja, in welke mate is hiervan sprake? Zo nee, waar blijkt dit uit?
  4. Is er naar uw opvatting reden om nader (boeken)onderzoek te laten instellen bij Tata Steel Nederland? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn gaat dat plaatsvinden en bent u bereid de Kamer over de uitkomsten te informeren?
  5. Ziet u in de berichtgeving aanwijzingen voor onbehoorlijk bestuur en/of wanbeleid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke interventies zijn dan naar uw oordeel gepast en welke bent u voornemens tot uitvoering te brengen?
  6. Deelt u de zorg dat de financiële intercompany verhoudingen bedreigend kunnen zijn voor de continuïteit van Tata Steel Nederland, de werkgelegenheid en het investerend en innoverend vermogen van het bedrijf? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke actie gaat u ondernemen, mede in het licht van de unaniem aangenomen motie Moorlag waarin u gevraagd werd maximaal te bevorderen dat de Nederlandse staalindustrie kan blijven innoveren en verduurzamen? 2)
  7. Ziet u redenen om wet- en regelgeving zodanig aan te passen dat bedrijven in Nederland meer worden gestimuleerd om opbrengsten niet weg te sluizen, maar te investeren in werkgelegenheid, innovatie en verduurzaming? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze gaat u dat vormgeven en op welke termijn?

1) Noordhollands Dagblad, 26 september 2020 (https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200925_39782975/miljarden-vliegen-weg-bij-tata-steel-ijmuiden-naar-het-moederbedrijf-in-india-zo-raakt-de-kas-van-tata-leger-en-leger?utm_source=google&utm_medium=organic).

2) Kamerstuk 33009, nr. 87.


Indiener

Henk Nijboer (PvdA)

William Moorlag (PvdA)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)

Hans Vijlbrief (D66)


Access ( 17303 )

Publicatiedatum
30 September 2020
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl