Tweedemonitor / Kamervraag / Het de postcoderoosregeling en de nieuwe subsidieregeling voor energiecoöperatiesHet de postcoderoosregeling en de nieuwe subsidieregeling voor energiecoöperaties

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z17574

2020Z17574

(ingezonden 30 september 2020)

Vragen van het lid Agnes Mulder (CDA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het de postcoderoosregeling en de nieuwe subsidieregeling voor energiecoöperaties

  1. Bent u bekend met de zorgen die leven bij onder andere energiecoöperaties over het gat dat dreigt te ontstaan nu de postcoderoosregeling spoedig afloopt en het inwerking treden van de door u aangekondigde nieuwe subsidieregeling voor energiecoöperaties (de postcoderoossubsidieregeling) nog op zich laat wachten? 1)
  2. Deelt u de mening dat deze situatie zorgt voor grote onzekerheid voor projecten die nu in de startblokken staan en dat de kans daarmee groot is dat er hierdoor geen nieuwe projecten van de grond zullen komen, ook gezien het feit dat het opzetten van een nieuwe energiecoöperatie al snel 9 tot 12 maanden kan duren? Zo nee, waarom niet?
  3. Welke mogelijkheden ziet u om het hierboven geschetste probleem zo spoedig mogelijk op te lossen en op welke termijn bent u in staat daartoe een voorstel naar de Kamer te sturen?
  4. Klopt het dat het volgens de Belastingdienst vanaf 1 januari 2021 alleen nog voor leden van een energiecoöperatie die op 31 december 2020 al lid waren mogelijk is om gebruik te maken van de oude postcoderoosregeling, omdat deze wordt afgeschaft? Zo nee, waarom niet?
  5. Klopt het dat de energiecoöperatie zelf nog wel tot vijftien jaar na 31 december 2020 met de huidige regeling en voorwaarden kan blijven bestaan, maar dat eventuele na 31 december 2020 toegetreden nieuwe leden van die energiecoöperatie in dat geval geen recht meer hebben op de huidige postcoderoosregeling? Zo nee, waarom niet?
  6. Klopt het dat er in oktober van dit jaar een nieuwe marktconsultatie plaats zal vinden, ditmaal van het eindadvies van het Planbureau voor de Leefomgeving over de postcoderoossubsidieregeling, en dat de nieuwe regeling postcoderoossubsidie pas op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2021 wordt verwacht? Zo nee, wanneer verwacht u de nieuwe postcoderoossubsidie dan wel in te kunnen laten gaan? 2)
  7. Onderschrijft u de constatering dat er naar alle waarschijnlijkheid op het moment dat de oude postcoderoosregeling ophoudt te bestaan nog geen alternatief in de vorm van een nieuwe regeling postcoderoossubsidie? Zo nee, waarom niet?
  8. Deelt u de mening dat dit onwenselijk is in het kader van de energietransitie en met name voor de participatie en draagvlak bij inwoners daarbij? Zo nee, waarom niet?
  9. Kunt u de bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor het algemeen overleg Klimaat en Energie van 7 oktober 2020, beantwoorden?

1) Kamerstuk 31239, nr. 318

2) Planbureau voor de Leefomgeving, 24 september 2020 (https://www.pbl.nl/publicaties/postcoderoossubsidieregeling-eindadvies-2021).


Gerelateerd

Het de postcoderoosregeling en de nieuwe subsidieregeling voor energiecoöperaties

Uitvoering van motie Geluk-Poortvliet en het behoud van het budget voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Het bericht ‘Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Einde subsidieregeling jongeren voor gemeenten’

De gaswinning in Pernis naar aanleiding van het verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat om de gestelde vragen van het lid Agnes Mulder (CDA) in de tweede termijn van de Kamer tijdens het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen (d.d. 24 juni 2

De stikstofaanpak

Het sluiten van de subsidieregeling energiebesparing eigen huis

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl