Tweedemonitor / Kamervraag / Het sluiten van de Netherlands Education Support Offices-kantorenHet sluiten van de Netherlands Education Support Offices-kantoren

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z16843

2020Z16843

(ingezonden 22 september 2020)

Vragen van de leden Westerveld (GroenLinks) en Van den Hul (PvdA) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Buitenlandse Zaken over het sluiten van de Netherlands Education Support Offices-kantoren

  1. Bent u bekend met de brief aan de Kamer over 'Stand van zaken proces hernieuwde inzet kennisdiplomatie'? [1]
  2. Kunt u toelichten in welk opzicht de Netherlands Education Support Offices (NESO-)kantoren niet voldeden aan de wens van de regering om in te zetten op meer strategische aanwezigheid in het buitenland? In hoeverre worden er plaatsvervangende instituten gesubsidieerd om aan deze wens te voldoen, zodat studentenmobiliteit tussen Nederland en de tien NESO-landen gewaarborgd blijft?
  3. Kunt u toelichten in hoeverre u uitvoering heeft gegeven aan de motie van de leden Westerveld en Van den Hul [2], aangezien een evaluatie van de NESO-kantoren, naast het interdepartementaal beleidsonderzoek, naar ons weten niet heeft plaatsgevonden? Bent u bereid deze evaluatie alsnog spoedig uit te voeren en in de tussentijd uw besluit aan te houden?
  4. Deelt u de mening dat de uitwisseling van studenten en het stimuleren van onderwijs grote meerwaarde hebben, juist met het oog op de moeizame diplomatieke relaties met enkele landen die nu nog een NESO-kantoor hebben? Deelt u de mening dat dit haaks staat op het voornemen van de Ruslandstrategie van dit kabinet, waarin depeople-to-people contacten juist worden geïntensiveerd in plaats van verminderd?
  5. Kunt u aangeven hoeveel middelen vrijkomen met de sluiting van de NESO’s? Worden de vrijgekomen middelen enkel ingezet in de tien landen die nu een NESO-kantoor hebben?
  6. Kunt u aangeven hoeveel studenten gebruik maken van de diensten van de NESO-kantoren om in Nederland te studeren?
  7. Kunt u aangeven welke mogelijkheden er zijn, mocht blijken dat de sluiting van NESO-kantoren leidt tot een afname van studentenmobiliteit tussen Nederland en de tien NESO-landen?
  8. Kunt u toelichten tot op welke hoogte en in welk tempo de subsidiering van de NESO-kantoren zal afnemen? Kunt u toelichten op basis waarvan de verschillende sluitingstermijnen van NESO-kantoren zijn gebaseerd? Op welke wijze zijn de medewerkers van de NESO-kantoren betrokken geweest bij de totstandkoming van het besluit om de NESO-kantoren te sluiten?
  9. Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden?

[1] Kamerstuk 31 288, nr. 876, Stand van zaken proces hernieuwde inzet kennisdiplomatie, 11 september 2020

[2] Kamerstuk 35 282, nr.64


Gerelateerd

Het sluiten van de Netherlands Education Support Offices-kantoren

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De berichten ‘NBA bezorgd over daling aantal oob-kantoren’ en ‘Woningcorporaties worden al streng genoeg gecontroleerd’

Het bericht 'Lage overdrachtsbelasting voor kluspand'

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

De gang van zaken rond het naar buiten brengen van het besluit over de opening van kinderopvang en basisscholen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl