Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat een laptop eisen niet mag, maar scholen ermee wegkomen.Het bericht dat een laptop eisen niet mag, maar scholen ermee wegkomen.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z16049

2020Z16049

(ingezonden 10 september 2020)

Vragen van de leden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht dat een laptop eisen niet mag, maar scholen ermee wegkomen.

Bent u bekend met het artikel ‘Een tablet of laptop eisen van leerlingen – het mag niet, maar scholen komen ermee weg’? 1)

Wat vindt u ervan dat scholen de grenzen opzoeken om leerlingen alsnog een laptop of tablet te laten aanschaffen – die vaak honderden euro’s kosten – terwijl dit vrijwillig zou moeten zijn? En wat betekent dit volgens u voor gezinnen die dit geld niet zomaar klaar hebben liggen? Welke consequentie heeft dit voor de schoolkeuze? 

Wat vindt u ervan dat een steeds groter deel van het budget van Stichting Leergeld opgaat aan laptops en tablets voor gebruik in het onderwijs? En bent u het ermee eens dat deze gelden niet bedoeld zouden moeten zijn voor reguliere leermiddelen, zoals Stichting Leergeld stelt? Kunt u uw antwoord toelichten?

Deelt u de mening dat het eisen van een laptops of tablets door scholen laat zien dat deze devices meer zijn dan enkel informatiedragers en daardoor niet bekostigd zouden moeten worden door leerlingen en hun ouders? Kunt u uw antwoord toelichten?

Bent u het eens met de voorzitter van de VO-raad die zegt dat het ‘kulargument’ is om te beweren dat een laptop enkel een informatiedrager is en er wordt gewerkt met een ‘definitie uit de vorige eeuw’? Kunt u uw antwoord toelichten?

Wat vindt u van het standpunt van de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU), de branchevereniging van aanbieders van leermiddelen, dat een device geen leermiddel is, maar een platform waarop je leermiddelen kunt gebruiken? 2)

Acht u het wenselijk dat scholen extra geld kwijt zijn aan leermiddelen en hardware, vanwege hun digitale ambities, en dat dit betekent dat schoolbesturen onder andere deze materiële uitgaven deels financieren met de personele component van de lumpsumfinanciering, zoals wordt gesteld in het rapport van McKinsey naar de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging in het onderwijs? Kunt u uw antwoord toelichten? 3)

Welke andere conclusies trekt u op basis van het rapport van McKinsey als het gaat om digitalisering van het onderwijs en de bekostiging die daarmee gepaard gaat?

Klopt het dat de grootste barrière om digitale devices anders dan informatiedragers te bestempelen via de wet Gratis schoolboeken de financiering is? Kunt u uw antwoord toelichten?

Heeft u naar aanleiding van de aangenomen motie van het lid Westerveld aan het begin van dit schooljaar in kaart gebracht hoeveel schoolbesturen zelf niet kunnen voorzien in devices? Zo ja, kunt u de resultaten delen met de Kamer? Zo nee, waarom niet? 4)

Vindt u het gezien de digitalisering op scholen niet tijd om devices, zoals laptops en tablet, als nieuwe categorie aan te merken in de wet Gratis schoolboeken en de daarbij behorende financiering te regelen? Zo ja, op welke termijn gaat u dit regelen? Zo nee, waarom niet?

Wat is de stand van zaken van de evaluatie van de wet Gratis schoolboeken en meer specifiek die van de uitwerking van de motie van het lid Westerveld c.s.? Wanneer kan de Kamer deze verwachten? 5)

Deelt u de mening dat de coronacrisis en de noodzaak tot het volgen van afstandsonderwijs, de urgentie benadrukt om devices toegankelijk te maken voor alle kinderen?

  1. de Volkskrant, 9 september 2020 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/een-tablet-of-laptop-eisen-van-leerlingen-het-mag-niet-maar-scholen-komen-ermee-weg~b7b3b812/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
  2. 2018Z00853
  3. Bijlage bij Kamerstuk 35 300-VIII, nr. 160 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/22/een-verstevigd-fundament-voor-iedereen
  4. Kamerstuk 32 034 nr. 37
  5. Kamerstuk 35 300 VIII nr. 176


Indiener

Peter Kwint (SP)

Lisa Westerveld (GL)


Gericht

Arie Slob (CU)


Access ( 16920 )

Publicatiedatum
10 September 2020
Gerelateerd

Het bericht dat een laptop eisen niet mag, maar scholen ermee wegkomen.

De kosten van digitale leermiddelen

Het bericht dat er grote verschillen zijn in financiële steun die scholieren krijgen voor digitale middelen

De onderdrukking van Oeigoeren door de Chinese overheid

Het bericht ‘vuurwapens, explosieven en cocaïne: schoolkoepels slaan alarm over criminele leerlingen’ en de uitzending van Jinek van 21 februari 2020

De achterstanden bij de zedenrecherche en de gevolgen daarvan voor de slachtoffers

Het bericht 'Ventilatie bij scholen niet altijd op orde, open ramen dwingen tot jassen en dikke truien' en de richtlijnen voor het tegengaan van de verspreiding van COVID-19.

Scholen die in de clinch liggen met de Belastingdienst over zonnedaken.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl