Tweedemonitor / Kamervraag / De staat van de WaddenecologieDe staat van de Waddenecologie

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z16046

2020Z16046

(ingezonden 10 september 2020)

Vragen van het lid De Groot (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de staat van de Waddenecologie

 1. Klopt het dat er elk jaar één tot twee nieuwe exotische soorten in de Waddenzee gevonden worden? [1]Hoeveel exotische soorten zijn de afgelopen jaren in de Waddenzee geïdentificeerd?
 2. Heeft u de mogelijke ecologische of economische risico’s die de komst van deze exoten met zich meebrengen goed in beeld? Zo ja, kunt u delen over welke soorten op dit moment zorgen bestaan vanuit een ecologisch of economisch perspectief en in hoeverre deze exoten schade hebben aangebracht tot op heden?
 3. Zijn in 2020 alle invasieve uitheemse soorten en hun trajecten geïdentificeerd en prioritair behandeld, prioritaire soorten gecontroleerd of uitgeroeid, en maatregelen getroffen om trajecten te beheren ter voorkoming van hun introductie en vestiging, zoals de onderschreven internationale Aichi biodiversiteitdoelstellingen voorschrijven? Zo nee, waarom niet?
 4. In hoeverre is er een verband te leggen tussen de komst van deze exoten en de effecten van klimaatverandering op de Waddenzee? Zijn er redenen om aan te nemen dat een groei in het aantal exoten als gevolg van klimaatverandering in de toekomst wel tot ecologische of economische schade kan resulteren? 
 5. Bent u het eens dat het van groot belang is dat de ecologie van de Waddenzee wordt beschermd tegen de mogelijke effecten van klimaatverandering?
 6. Bent u van mening dat in de Ontwerpagenda Wadden 2050 voldoende aandacht is besteed aan de mitigatie van ecologische of economische schade als gevolg van exoten in de Waddenzee? Zo ja, kunt u dit toelichten?
 7. Hoeveel budget is er vrijgemaakt om onderzoek te verrichten naar het voorkomen van de komst van exoten of het mitigeren van de effecten ervan in de Uitvoeringsagenda van de agenda Wadden?
 8. Hoe kijkt u aan tegen de kritiek van de Waddenvereniging op de agenda dat onvoldoende is meegenomen dat de effecten van klimaatverandering voor de Waddenzee verzacht kunnen worden door het toepassen van maatregelen om het ecosysteem te versterken?
 9. Kunt u delen hoe u tegen de andere kritiek aankijkt die de Waddenvereniging heeft geuit op de Agenda Wadden 2050?
 10. Kunt u delen of u, sinds het algemeen overleg Water op 22 juni 2020, pogingen heeft gedaan om met de Waddenvereniging om de tafel te gaan en te kijken hoe zij beter betrokken konden worden bij de Agenda Wadden en de daarbij horende Wadden governance structuur? Indien dit niet is gebeurd, waarom niet?
 11. Kunt u deze vragen elk afzonderlijk beantwoorden?

[1] Friesch Dagblad, 31 augustus 2020, Achtergrond: Moeten we bang zijn voor exoten in de Waddenzee? (https://frieschdagblad.nl/2020/8/31/achtergrond-moeten-we-bang-zijn-voor-exoten-in-de-waddenzee?harvest_referrer=https:%2F%2Fwww.waddenacademie.nl%2Fnieuws%2Fnieuwsbericht%2Fopinie-moeten-we-bang-zijn-voor-exoten-in-de-waddenzee)

Indiener

Tjeerd de Groot (D66)


Gericht

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


descriptionAccess ( 16923 )

Publicatiedatum
10 September 2020Gerelateerd

De staat van de Waddenecologie

De dreigende claim tegen de Nederlandse staat van de energiereuzen Uniper en RWE, mogelijk op basis van de ISDS-clausule in het Energy Charter Treaty

Het bericht ‘Franse staat koopt nieuwe aandelen Air France-KLM’

Recente berichtgeving omtrent het Marginal da Corimba-project in Angola

Het Akkoord op Hoofdlijnen dat de Staat heeft gesloten met Shell en ExxonMobil

Het bericht dat de Staat in cassatie gaat in de Klimaatzaak

De uitspraak van het hof in Den Bosch in een tipgeverszaak van zwartspaarders

Het vreemde onderscheid tussen de burgerlijke staten ‘ongehuwd’, ‘gescheiden’ en ‘gehuwd’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl