Tweedemonitor / Kamervraag / De effecten van de Coronacrisis op het voortgezet speciaal onderwijsDe effecten van de Coronacrisis op het voortgezet speciaal onderwijs

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z15899

2020Z15899

(ingezonden 9 september 2020)

Vragen van de leden Van den Hul (PvdA) en Westerveld (GroenLinks) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de effecten van de Coronacrisis op het voortgezet speciaal onderwijs

1

Kunt u aangeven wat de effecten zijn van de coronacrisis op leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso)? Hoeveel leerlingen zijn afgelopen schooljaar opgegaan voor hun diploma? Hoeveel zijn er geslaagd en gezakt? Kunt u een overzicht geven van de afgelopen tien jaar?

2

Welke signalen heeft de minister ontvangen over de specifieke problematiek die de coronacrisis heeft veroorzaakt voor leerlingen in het vso? Hoe verschillen die van leerlingen in het voortgezet onderwijs? Op welke manier heeft de minister extra ingezet op het vso om rekening te houden met deze leerlingen?

3

Kunt u de signalen bevestigen dat het aantal leerlingen dat van school ging zonder diploma of zakten voor hun diploma vijfmaal hoger is dan in eerdere jaren, terwijl in het voortgezet onderwijs vijfmaal minder leerlingen gezakt is? Zo ja, hoe verklaart u dit? 1]

4

Is er een beeld van de klassengrootte in het vso en wat is de ontwikkeling in de afgelopen jaren? Klopt het dat het aantal leerlingen in veel klassen is toegenomen omdat meer leerlingen een jaar moeten overdoen vanwege het niet behalen van certificaten?

5

Bent u van mening dat de inzet op het zo goed mogelijk ondersteunen van het vso gedurende deze crisis afdoende is geweest? Zo ja, wat is uw boodschap voor leerlingen in het vso die vanwege de zware omstandigheden helaas zakten voor hun diploma?

6

Deelt u de mening dat deze en meer signalen over de examenprestaties van leerlingen in het vso erg zorgwekkend zijn? Worden er extra maatregelen genomen ter ondersteuning van vso-scholen, leerlingen en leraren? Zo ja, welke?

7

Bent u bereid in gesprek te treden met de vso-leerling die dit onderzoek heeft uitgevoerd en binnen korte termijn de Kamer te informeren over de vervolgstappen die u voornemens bent te zetten?

1] Onderzoek van een vso-leerling, contact bekend bij de Kamerleden


Indiener

Lisa Westerveld (GL)

Kirsten van den Hul (PvdA)


Gericht

Arie Slob (CU)


Access ( 16894 )

Publicatiedatum
9 September 2020
Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Consequenties van de corona-crisis voor examenkandidaten in het voortgezet speciaal onderwijs bij de slaag-zakregeling die via een staatsexamen hun diploma moeten behalen

De wachtlijsten bij het speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs dat de massale toestroom van leerlingen niet aankan

Het leerlingenvervoer in het voortgezet speciaal onderwijs

De gang van zaken rond het naar buiten brengen van het besluit over de opening van kinderopvang en basisscholen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl