Tweedemonitor / Kamervraag / De noodzaak tot investeren in wonen voor seniorenDe noodzaak tot investeren in wonen voor senioren

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z15795

Vragen van de leden Bergkamp, Van Eijs (beiden D66), Beckerman (SP), Laan-Geselschap (VVD), Dik-Faber (ChristenUnie), Nijboer (PvdA), Sazias (50PLUS), Geluk-Poortvliet en Terpstra (beiden CDA) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de noodzaak tot investeren in wonen voor senioren (ingezonden 8 september 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met de bijeenkomst van 1 september jl. over de inzet op seniorenhuisvesting en woonvormen, georganiseerd door de ledenvereniging voor ouderen ANBO, de branchevereniging voor zorgorganisaties ActiZ en Stichting Knarrenhof?

Vraag 2

Klopt het dat er nu al een tekort is van 80.000 seniorenwoningen en hoe ontwikkelt dat tekort zich tot en met 2040?

Vraag 3

Bent u bereid om in gesprek te gaan met ANBO, ActiZ en Stichting Knarrenhof over dit tekort aan seniorenwoningen en hun 5-puntenplan om dit op te lossen1 en de Kamer te informeren over de resultaten daarvan voor het einde van 2020?

Vraag 4

Wat zijn de concrete resultaten van de gesprekken die de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de taskforce Wonen en Zorg heeft gevoerd en komt er een meerjarige agenda voor wonen en zorg?

Vraag 5

Hoeveel gemeenten hebben inzicht in de kwantitatieve opgave op het gebied van huisvesting van senioren?

Vraag 6

Hoeveel gemeenten hebben op dit moment een kwalitatieve woonvisie en hoeveel daarvan hebben ook een leefvisie die ingaat op de organisatie van welzijn binnen de woonopgave?

Vraag 7

Bent u bereid te stimuleren of op te leggen dat alle gemeenten inzicht verwerven in de hoeveelheid en de soort woningen die voor de groeiende groep senioren moet worden gebouwd?

Vraag 8

Bent u van mening dat er een taakstellende opdracht voor gemeenten moet komen ten aanzien van het aantal seniorenwoningen?

Vraag 9

Bent u bereid een onderzoek te starten naar de relatie tussen welzijn, wonen en zorgkosten? Zo ja, hoe en wanneer? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10

Bent u bereid de noodzaak tot samenhang tussen het ruimtelijk en het sociaal domein onder de aandacht te brengen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)? Zo ja, hoe en wanneer? Zo nee, waarom niet?

Vraag 11

Gaat u in gesprek met gemeenten over de vraag hoe zij geclusterde woonvormen gaan faciliteren, gelet op het feit dat de Monitor Geclusterd Wonen laat zien dat in een derde van de gemeenten nog geen geclusterde woonvormen aanwezig zijn?

Vraag 12

Welke gevolgen voor uw beleid heeft de verwachte vraagstijging naar Wlz-zorg (Wet langdurige zorg) van 30.000 personen in 2025 en 100.000 personen in 2040 ten aanzien van voldoende seniorenwoningen?2

Vraag 13

Heeft de verbreding van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg per 4 april jl. daadwerkelijk geleid tot een hoger gebruik van de regeling?


X Noot
1

Het 5-puntenplan bestaat in het kort uit: 1) Er moet vanuit het Rijk een visie komen op vergrijzing en de vele effecten op het gebied van inkomen, wonen, welzijn, zorg en de arbeidsmarkt in de zorg; 2) Een verplichte gemeentelijke woonvisie gevat in prestatieafspraken met taakstellend percentage seniorenwoningen; 3) Start onderzoek naar relatie tussen welzijn, wonen en zorgkosten; 4) Samenhang tussen ruimtelijk en sociaal domein, dat ontbreekt maar nodig is; 5) Regionaal inzetten op geclusterde woonvormen.

X Noot
2

Kamerstuk 31 765 nr. 515, bijlage. Deze cijfers volgen uit het recente rapport van TNO


Gerelateerd

De noodzaak tot investeren in wonen voor senioren

Uitvoering van motie Geluk-Poortvliet en het behoud van het budget voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Het bericht ‘Ouderen onwetend over huurtoeslag; ANBO schiet te hulp’

Het artikel ‘85.000 senioren mogen niet meer met de auto naar het buitenland: ‘Dit is leeftijds- én regio-discriminatie’’

Het bericht ‘Hypotheekkeurslijf nekt starters en senioren’

Het bericht ‘Hypotheekkeurslijf nekt starters en senioren’

Het bericht ‘CBb ruimte voor positieve uitspraak knelgevallen klein’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl