De ontvoering van Insiya naar India

2020Z15616

(ingezonden 4 september 2020)

Vragen van de leden Kuiken en Ploumen (beiden PvdA) aan de Ministers voor Rechtsbescherming en van Buitenlandse Zaken over de ontvoering van Insiya naar India 

1) Kent u het bericht 'Vader van ontvoerde Insiya krijgt ouderlijk gezag niet terug' en herinnert u zich uw antwoorden op eerdere vragen van het lid Kuiken over dit onderwerp? 1) 2)

2) Deelt u de mening dat het zeer onbevredigend is dat Insiya ondanks rechterlijke uitspraken met betrekking tot kinderontvoering, teruggeleiding en het ouderlijk gezag, nog steeds niet terug bij haar moeder is? Zo nee, waarom niet?

3) Wat is er door Nederland gedaan om de rechterlijke uitspraken over de teruggeleiding van Insiya en het ouderlijk gezag te effectueren, welke Nederlandse autoriteiten zijn daarbij betrokken en met welk resultaat?

4) Wat is de stand van zaken met betrekking tot juridische procedures die in India lopen ten aanzien van deze zaak en in hoeverre belemmeren die de terugkeer van Insiya naar Nederland?

5) Heeft u contact met uw Indiase ambtsgenoot over Insiya? Zo ja, wat is de aard van dat contact en welk resultaat heeft dit opgeleverd of verwacht u? Zo nee, waarom niet en gaat u alsnog contact opnemen?

  1. https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/vader-insiya-geen-ouderlijk-gezag/
  2. Aanhangsel van de Handelingen II, vergaderjaar 2017-2018 , nr. 1295

Indiener(s)
Tweedemonitor