Tweedemonitor / Kamervraag / Mogelijke integriteitsschendingen bij de verkoop van het pand Noordeinde 64/64a te Den HaagMogelijke integriteitsschendingen bij de verkoop van het pand Noordeinde 64/64a te Den Haag

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z15308

Vragen van het lid Krol (Krol) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over mogelijke integriteitsschendingen bij de verkoop van het pand Noordeinde 64/64a te Den Haag (ingezonden 1 september 2020).

Vraag 1

Hebben werknemers en opdrachtnemers van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een geheimhoudingsplicht? Loopt deze plicht door nadat het dienstverband of contract afloopt? Hoe wordt het naleven ervan gecontroleerd? Zijn er gevallen bekend waarin de geheimhoudingsplicht niet werd nageleefd?

Vraag 2

Is het u bekend dat ex-werknemers van het RVB betrokken zijn geweest bij de verkoop van het pand Noordeinde 64/64a? Welke functies bekleedden de ex-werknemers bij het RVB? Waaruit bestond die betrokkenheid en hoe beoordeelt u deze betrokkenheid?

Vraag 3

Is er bij u een geval bekend waarbij een topambtenaar van het RVB korte tijd na beëindiging van de werkzaamheden zelf een commercieel bedrijf begon dat zich bezighoudt met onder meer de verkoop van vastgoed van het Rijk? Hoe beoordeelt u zo'n constructie? Werden er door het commerciële bedrijf actief werknemers geronseld bij het RVB? Kreeg de topambtenaar bij vertrek bij het RVB een afvloeiingsregeling?

Vraag 4

Is er bij de verkoop van het pand Noordeinde 64/64a sprake geweest van belangenverstrengeling en misbruik van voorkennis door ex-werknemers of ex-opdrachtnemers van het RVB?

Vraag 5

In hoeverre zijn de regels met betrekking tot integriteit bij aanbestedingen/zaken doen met het RVB nageleefd bij de verkoop van het pand Noordeinde 64/64a?1

Vraag 6

Zijn er naar aanleiding van de verkoop van het pand Noordeinde 64/64a klachten ingediend en/of zijn er juridische procedures gestart op grond van de regeling «Scheiding van belang»?2

Vraag 7

Is het onderzoek van de Audit Dienst Rijk (ADR) over de verkoop van het pand Noordeinde 64/64a dat voor de zomer werd toegezegd, al afgerond? Zo nee, waarom is het onderzoek vertraagd? Bent u bereid het rapport van de ADR met spoed naar de Tweede Kamer te sturen en te voorzien van een kabinetsreactie?


X Noot
1

www.rijksvastgoedbedrijf.nl, «expertise en diensten/zaken doen met het rijksvastgoedbedrijf/integriteit bij aanbesteden» https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-diensten/zakendoen-met-het-rijksvastgoedbedrijf/integriteit-bij-aanbesteden

X Noot
2

De regeling «Scheiding van belang» biedt marktpartijen een hulpmiddel bij twijfel over mogelijke voorkennis. Het is altijd mogelijk dat één van de partijen bij een aanbesteding van mening is dat een andere partij te veel voorkennis heeft en dat daarmee het principe van «gelijke monniken, gelijke kappen» geen recht is gedaan. Deze partijen kunnen dan een klacht indienen of een kort geding aanspannen.


Gerelateerd

Mogelijke integriteitsschendingen bij de verkoop van het pand Noordeinde 64/64a te Den Haag

De verkoop van het pand Noordeinde 64/64A te Den Haag

Het rapport Onderzoeksrapport Feitenrelaas verkoop pand Noordeinde 64/64a van de Auditdienst Rijk

Het bericht ‘Paleis Noordeinde deze zomer niet open voor publiek’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat daklozen van de gemeente Den Haag geld krijgen om de stad te verlaten

Het Rijksvastgoedbedrijf en een pand dat voor een spotprijs is verkocht aan een malafide ondernemer

Het bericht dat Shell-directeur Marjan van Loon de stad Den Haag gaat adviseren over duurzaamheid

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl