Tweedemonitor / Kamervraag / Misleidende kindermarketing door de vee-industrieMisleidende kindermarketing door de vee-industrie

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z15305

Vragen van de leden Van Raan en Wassenberg (beiden PvdD) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over misleidende kindermarketing door de vee-industrie (ingezonden 1 september 2020).

Vraag 1

Kent u de berichten «Kindermarketing door varkenshouderij – Varkens in Nood dient klacht in» en «Ophef over lespakket varkensindustrie op basisschool: «Walgelijk'»?1 2

Vraag 2

Kent u het rapport «120 misstanden in de Nederlandse varkenshouderij anno 2015»?3

Vraag 3

Erkent u dat de Nederlandse varkenshouderij er sindsdien onvoldoende op vooruit is gegaan? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Erkent u dat de campagne «The Pig Story» onvoldoende aandacht heeft voor het grote dierenleed in de varkenshouderij, zoals onder andere de vele verwondingen, infecties, kreupelheid, maagzweren, longontstekingen, blaasontstekingen, continue zwangerschap, verstoorde moeder-kindrelaties, ruimtegebrek, onmogelijkheid om te wroeten, onmogelijkheid om een modderbad te nemen, onhygiënische stallen, angst, depressies, gebrek aan afleiding, hittestress, stalbranden en het slachten van de varkens?4 5 Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Wat verstaat u zelf onder «eersteklas indoor huisvesting»?6

Vraag 6

Kunt u zich voorstellen dat dit predicaat voor veel mensen niet te rijmen valt met beelden die de werkelijke leefomstandigheden in de Nederlandse varkenshouderij laten zien? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Deelt u de mening dat het onterecht is dat de varkenshouderij in haar campagne spreekt van varkens als «luie» dieren? Zo nee, waarop baseert u dat?

Vraag 8

Kunt u uitsluiten dat er voor deze campagne van de varkenshouderij gebruik is gemaakt van overheidssubsidies? Zo ja, waar blijkt dat uit?

Vraag 9

Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat de varkenshouderij probeert om kinderen te misleiden door lespakketten te verspreiden in het onderwijs? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10

Klopt het dat het bijpassende boekje met misleidend «lesmateriaal» naar alle Nederlandse basisscholen is gestuurd? Zo nee, kunt u een inschatting maken van het aantal scholen dat is lastig gevallen met deze kindermarketing door de varkensindustrie?

Vraag 11

Gaat u het Nederlandse onderwijs waarschuwen voor deze misleidende kindermarketing door de varkenshouderij? Zo nee, waarom niet?

Vraag 12

Erkent u dat het convenant over sponsoring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs niet heeft kunnen voorkomen dat scholen misleidende kindermarketing ontvingen vanuit de varkenshouderij?7 Zo nee, waarom niet?

Vraag 13

Welke extra stappen gaat u zetten om het verspreiden van misleidende kindermarketing door de vee-industrie te stoppen?

Vraag 14

Kent u het bericht «Agractie wil boeren voor de klas»?8

Vraag 15

Klopt het dat het Ministerie van LNV meebetaalt aan het programma «Boer in de klas»? Zo ja, kunt u inzichtelijk maken om welke bedragen het gaat?

Vraag 16

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan deze overheidssubsidie?

Vraag 17

Kunt u een volledig overzicht verschaffen van al het overheidsgeld dat direct en indirect wordt uitgegeven aan onderwijsprogramma’s over de agrarische sector?

Vraag 18

Welke leerdoelen worden beoogd met het programma «Boer in de klas»?

Vraag 19

Heeft u het «lesmateriaal» van het programma «Boer in de klas» op enige wijze inhoudelijk laten toetsen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u verslag doen van deze inhoudelijke toets?

Vraag 20

Heeft u bijvoorbeeld gezien dat in het overzicht van de deelnemende sectoren op de bijbehorende website, een foto is geplaatst van kalfjes die buiten staan in de wei?9

Vraag 21

Kunt u uiteenzetten hoeveel procent van de kalfjes in de Nederlandse kalverhouderij daadwerkelijk buiten lopen in de wei?

Vraag 22

Kunt u uiteenzetten hoeveel uur kalfjes in de Nederlandse kalverhouderij in hun korte leven überhaupt buiten komen – naast het lange transport dat zij op een leeftijd van vaak slechts 14 dagen moeten ondergaan van het melkveebedrijf naar de kalverhouderij en het transport naar het slachthuis op een leeftijd van zes tot maximaal 12 maanden?

Vraag 23

Erkent u dat het «lesmateriaal» dat door de agrarische sector zelf werd opgesteld weinig vertrouwen biedt in de objectiviteit van deze gastlessen, zoals het eerder genoemde «The Pig Story» of het lespakket van veevoergigant De Heus, waarin de ellende uit de vee-industrie eveneens verdoezeld wordt en de intrinsieke waarde van varkens, koeien en kippen volstrekt wordt genegeerd?10 11 Zo nee, waarom niet?

Vraag 24

Hoe gaat u voorkomen dat de vertegenwoordigers van Agractie tijdens hun gastlessen gebruik zullen maken van de misleidende kindermarketing die werd gemaakt door belanghebbenden bij het in stand houden van de vee-industrie?

Vraag 25

Hoe gaat u voorkomen dat de vertegenwoordigers van Agractie tijdens hun gastlessen vergeten om melding te maken van het enorme dierenleed in de vee-industrie, de risico’s op zoönosen, landbouwgif of de impact van de vee-industrie op het klimaat en de natuur?

Vraag 26

Deelt u de mening dat het al lang en breed tijd is om het toezicht op de beïnvloeding van het onderwijs door ontwrichtende sectoren te verscherpen, bijvoorbeeld via de Inspectie van het Onderwijs? Zo nee, waarom niet?

Vraag 27

Welke mogelijkheden ziet u om het toezicht op de beïnvloeding van het onderwijs door ontwrichtende sectoren te verscherpen?

Vraag 28

Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?


X Noot
1

Varkens in Nood, 26 augustus 2020, Kindermarketing door varkenshouderij – Varkens in Nood dient klacht in, https://www.varkensinnood.nl/nieuwsartikelen/kindermarketing-door-varkenshouderij-varkens-in-nood-dient-klacht-in

X Noot
2

RTL Nieuws, 28 augustus 2020, Ophef over lespakket varkensindustrie op basisschool: «Walgelijk», https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5179880/ophef-lespakket-varkensindustrie-basisschool-pig-story

X Noot
3

Varkens in Nood, oktober 2015, rapport 120 misstanden in de Nederlandse varkenshouderij anno 2015, https://www.varkensinnood.nl/sites/default/files/2019–02/misstanden-rapport-varkens-in-nood-oktober-2015.pdf

X Noot
4

Varkens in Nood, oktober 2015, rapport 120 misstanden in de Nederlandse varkenshouderij anno 2015, https://www.varkensinnood.nl/sites/default/files/2019–02/misstanden-rapport-varkens-in-nood-oktober-2015.pdf

X Noot
6

Informatieboekje Varkenshouderij, juni 2020, https://thepigstory.nl/wp-content/uploads/2020/07/Infoboekje-Varkenshouderij_ZP.pdf – pagina 7.

X Noot
7

Kamerstuk 35 300 VIII, nr. 148

X Noot
8

Boerderij, 27 augustus 2020, Agractie wil boeren voor de klas, https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/8/Agractie-wil-boeren-voor-de-klas-632591E/

X Noot
11

Website Partij voor de Dieren, 6 november 2019, bijdrage Van Raan aan debat over begroting OCW, https://www.partijvoordedieren.nl/bijdragen/bijdrage-van-raan-aan-debat-over-begroting-ocw

Indiener

Frank Wassenberg (PvdD)

Lammert van Raan (PvdD)


Gericht

Carola Schouten (CU)

Ingrid van Engelshoven (D66)


descriptionAccess ( 16715 )

Publicatiedatum
1 September 2020Gerelateerd

Gastlessen van (voormalig) Shell-personeel

Misleidende kindermarketing door de vee-industrie

Shell’s kindermarketingfestival Generation Discover 2019

Investeringen van ontwikkelingsbanken in de vee-industrie

Misleidende reclame van e-sigaretten

De uitzending van Radar over online kindermarketing

Het kabinetsbeleid ten aanzien van de defensie-industrie

Het bericht dat INEOS via kindermarketing het draagvlak voor schaliegas probeert te vergroten

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl