Tweedemonitor / Kamervraag / Onderzoek naar de legitieme portie in het erfrechtOnderzoek naar de legitieme portie in het erfrecht

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z14063

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister voor Rechtsbescherming over onderzoek naar de legitieme portie in het erfrecht (ingezonden 15 juli 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het probleem dat, als gevolg van juridische kaders, het voor veel mensen als lastig en kwellend wordt ervaren wanneer zij tot op het sterfbed te maken krijgen met conflicten met hun kinderen rondom hun erfenis? Wat vindt u hiervan?

Vraag 2

Deelt u de mening dat het ieder individu vrij moet staan zelf te bepalen aan wie men zijn erfenis wil nalaten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Wat vindt u ervan dat de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in haar brief aan de Tweede Kamer aangaf dat de overgrote meerderheid van de wetenschap voor afschaffing van de legitieme portie is, dat de legitieme portie niet meer in een sociaaleconomische behoefte zou voorzien en geen maatschappelijk draagvlak meer heeft?1

Vraag 4

Hoe kijkt u aan tegen het feit dat uit onderzoek in 2016 bleek dat 40 procent van de Nederlanders van mening was dat het wettelijk mogelijk moet zijn een volwassen kind te onterven, zonder dat deze recht heeft op de legitieme portie?2

Vraag 5

Kunt u aangeven in hoeverre de oorspronkelijke redenen voor de legitieme portie, zoals het bestaan van bloedverwantschap, de verzorgingsgedachte en het familiekapitaal nog van belang zijn in onze samenleving anno 2020, zeker gelet op de veranderingen in de samenleving, zoals divers samengestelde gezinnen?

Vraag 6

Deelt u de mening dat de huidige wetgeving inzake de legitieme portie mensen minder vrijheid biedt te bepalen wat er na hun overlijden met hun eigen opgebouwde vermogen gebeurt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Bent u bereid te onderzoeken of de huidige wetgeving inzake de legitieme portie moet worden herzien, zodat toekomstige conflicten tussen (onterfde) kinderen en hun ouders aangaande erfenissen voorkomen kunnen worden? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

knb.nl, 19 januari 2016, "KNB informeert Tweede Kamer over legitieme portie», https://www.knb.nl/nieuwsberichten/knb-informeert-tweede-kamer-over-legitieme-portie

X Noot
2

knb.nl, 23 november 2016, «40 procent Nederlanders voor onterven van kind», https://www.knb.nl/nieuwsberichten/40-procent-nederlanders-voor-onterven-van-kind


Gerelateerd

Onderzoek naar de legitieme portie in het erfrecht

Het bericht dat banken het mkb leeg melken

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat vrouwelijke ambtenaren op de werkvloer worden gediscrimineerd en geïntimideerd

Een bezoek aan het noorden van Marokko

Het bericht ‘Amsterdams homokoppel uitgescholden en bespuugd’

Een wetsvoorstel inzake het toezicht op vermogensbeheer van minderjarigen

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl