Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Voetbaltv daagt privacywaakhond AP voor de rechter om uitblijven besluit’Het bericht ‘Voetbaltv daagt privacywaakhond AP voor de rechter om uitblijven besluit’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z13576

2020Z13576

(ingezonden 6 juli 2020)

Vragen van de leden Rudmer Heerema en Van Gent (beiden VVD) aan de Ministers voor Medische Zorg en voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Voetbaltv daagt privacywaakhond AP voor de rechter om uitblijven besluit’.

 1. Bent u bekend met het bericht ‘VoetbalTV daagt privacywaakhond AP voor de rechter om uitblijven besluit’? [1]
 2. Herinnert u zich dat u als antwoord op de vraag "Deelt u de mening dat de uitgangspunten van het Verenigingsrecht en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) strijdig zijn als het gaat om de interpretatie van het gerechtvaardigd belang", antwoordde "Als er sprake is van strijdigheid tussen het nationale recht en de Verordening gaat de Verordening voor op het nationale recht"? [2]
 3. Bent u zich ervan bewust dat in andere Europese landen het wel toegestaan is om bijvoorbeeld VoetbalTV te mogen uitzenden maar dat de Nederlandse interpretatie veel strikter is? Waarom is het partijen als VoetbalTV wel toegestaan in andere landen uit te zenden en in Nederland niet?
 4. Acht u het in abstracto wenselijk dat de AVG in Nederland strikter wordt toegepast dan in andere EU-lidstaten? Kunt u uw antwoord toelichten?
 5. Vindt afstemming plaats tussen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en andere nationale toezichthouders om rechtseenheid te bevorderen? Zo ja, vindt u dat dit voldoende gebeurd? Zo nee, waarom niet? 
 6. Bent u bereid in gesprek te gaan met de AP om het thema rechtseenheid te bespreken? Zo nee, waarom niet?
 7. Herinnert u zich de motie-Koopmans c.s.? [3] Kunt u een overzicht geven van de stappen die de Rijksoverheid en de AP hebben gezet in het traject richting VoetbalTV om zich zo hulpvaardig mogelijk op te stellen?
 8. Kunt u aangeven hoeveel klachten bij de AP over VoetbalTVzijn ontvangen?
 9. Bent u op de hoogte van de petitie van de 150 aangesloten clubs bij VoetbalTV voor het voortbestaan van VoetbalTV? Deelt u de mening van deze clubs dat het onduidelijk is welk probleem precies wordt opgelost door de AP?
 10. Bent u zich ervan bewust dat VoetbalTV graag met de AP in gesprek wil gaan maar dat de AP daar geen gehoor aan geeft? Bent u bereid te bevorderen dat de AP met VoetbalTV in gesprek gaat om te kijken naar mogelijke oplossingen?
 11. Bent u bereid om in gesprek te gaan met VoetbalTV om te bezien hoe een oplossing kan worden gevonden voor de ontstane situatie? Bent u tevens bereid tijdens gesprekken met de AP de zaak VoetbalTV te agenderen, ook in het licht van de aangenomen motie-Koopmans c.s. ?

[1] Nu.nl, 4 juni 2020, 'VoetbalTV daagt privacywaakhond AP voor de rechter om uitblijven besluit' https://www.nu.nl/tech/6055771/voetbaltv-daagt-privacywaakhond-ap-voor-de-rechter-om-uitblijven-besluit.html

[2] Aanhangsel der Handelingen II, vergaderjaar 2019-2020, nr. 2472. Antwoord op vragen van de leden Rudmer Heerema en Van Gent (bedien VVD) over het bericht «KNLTB in beroep tegen uitspraak AP» en «Boete voor tennisbond vanwege verkoop van persoonsgegevens» (ingezonden 4 maart 2020) (vraagnummer 2020D14573)

[3] Kamerstuk 34 851, nr. 18. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34851-18.html


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl