Tweedemonitor / Kamervraag / De open brief van de medewerkers van het Hoenderloo College over de misstanden bij De Hoenderloo Groep en het Hoenderloo CollegeDe open brief van de medewerkers van het Hoenderloo College over de misstanden bij De Hoenderloo Groep en het Hoenderloo College

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z11589

2020Z11589

(ingezonden 19 juni 2020)

Vragen van de leden Hijink en Kwint (beiden SP) aan de ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de open brief van de medewerkers van het Hoenderloo College over de misstanden bij De Hoenderloo Groep en het Hoenderloo College

Wat is uw reactie op de brief van de medewerkers van het Hoenderloo College over de misstanden bij Pluryn? Kunt u daarbij specifiek ingaan op:

- De omgang van het bestuur van Pluryn met de medezeggenschapsraad en de ouders van de kinderen en jongeren van De Hoenderloo Groep (DHG) en het Hoenderloo College en of dit naar wet- en regelgeving is gebeurd;

- Uw rol en die van de Inspectie van het Onderwijs, zoals de medewerkers beschrijven in de brief;

- De opsomming van de misstanden in de afgelopen jaren en uw oordeel daarover? 1)

Hoe verhoudt uw uitspraak – dat alle jongeren een jeugdhulpaanbod hebben gekregen – zich tot de open brief, waarin de medewerkers aangeven dat de toezegging dat in februari iedere jongere zou moeten weten waar hij naar toe zou gaan nog steeds niet gestand is gedaan?

Wat vindt u ervan dat de kinderen van DHG op dit moment met spoed worden overgeplaatst naar andere instellingen, ongeacht of deze plek geschikt is voor het betreffende kind?

Acht u het wenselijk dat het Hoenderloo College al per 1 augustus 2020 sluit, terwijl eerder werd besloten het Hoenderloo College tot 1 augustus 2021 open te laten? Is dit volgens u in het belang van de leerlingen? Mag het bestuur van Pluryn dit eenzijdig besluiten? Kunt u uw antwoorden toelichten?

Voor hoeveel kinderen is nog geen passende onderwijsplek gevonden en/of hoeveel kinderen zijn nog niet ingeschreven op een nieuwe school?

Voldoet Pluryn op dit moment aan de zorgplicht in het kader van passend onderwijs? Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat alle kinderen van DHG een passende plek in het onderwijs krijgen? Zo ja, kunt u dit toelichten?

Hoe heeft de Inspectie van het Onderwijs gereageerd op de brief van de medezeggenschapsraad, die het vertrouwen in het bestuur heeft opgezegd, dat de onderwijskwaliteit niet geborgd is? Welke actie(s) heeft zij vervolgens genomen?

Bent u het eens dat Pluryn wegens financiële redenen de kinderen en jongeren van DHG en het Hoenderloo College zo snel mogelijk wil lozen en daarbij het belang van goede zorg en onderwijs als ondergeschikt beschouwt? Kunt u uw antwoord toelichten?

Begrijpt u de boosheid van de medewerkers van het Hoenderloo College, aangezien er al zestien keer is onderhandeld over een fatsoenlijk sociaal plan, maar het bod van Pluryn minimaal blijft? Is dit de manier waarop volgens u werkgevers met hun werknemers mogen omgaan? Kunt u uw antwoorden toelichten? 2)

Welke actie(s) gaat u ondernemen voor het personeel en de leerlingen van DHG en het Hoenderloo College om ervoor te zorgen dat het personeel een fatsoenlijk sociaal plan en begeleiding naar nieuw werk krijgt en alle kinderen op een plek terecht komen waar zij passende zorg en onderwijs zullen krijgen?

Wilt u deze vragen apart beantwoorden en niet clusteren?

Wilt u deze vragen voor 1 juli aanstaande beantwoorden?

  1. Onderhands naar ministerie gestuurd
  2. https://www.aob.nl/nieuws/bijeenkomst-bij-hoenderloo-college-ouders-en-personeel-furieus/

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Kuiken (PvdA), ingezonden 18 juni 2020 (vraagnummer 2020Z11466).


Indiener

Maarten Hijink (SP)

Peter Kwint (SP)


Gericht

Arie Slob (CU)

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 15694 )

Publicatiedatum
19 Juni 2020
Gerelateerd

De wanhopige oproep van de docenten van de Hoenderloo Groep en de huidige stand van zaken

De open brief van de medewerkers van het Hoenderloo College over de misstanden bij De Hoenderloo Groep en het Hoenderloo College

De sluiting van jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep

Het bericht 'Onderwijsminister Slob: Pluryn in de fout bij overdragen leerlingen Hoenderloo College'

De sluiting van jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep

Het bericht 'Tientallen jongeren de dupe van sluiting De Hoenderloo Groep, beloofde 'passende vervolgplek' is er niet gekomen'

De sluiting van de onderwijstak van De Hoenderloo Groep

De mogelijke doorstart van de Hoenderloo Groep

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl