Tweedemonitor / Kamervraag / Eeuwige grafrust.Eeuwige grafrust.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z11587

2020Z11587

(ingezonden 19 juni 2020)

Vragen van het lid Sneller (D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over eeuwige grafrust.

  1. Kent u het nieuwsbericht 'Eeuwige grafrust én korting op uitvaart: gemeente Rotterdam komt tegemoet tijdens coronacrisis'? 1)
  2. Bent u bekend met de gehanteerde terminologie in deze berichtgeving, namelijk “eeuwige grafrust” en “voor onbepaalde tijd”? Zo ja, kunt u met het oog op artikel 28, lid 1 Wet op de lijkbezorging (“Wlb”) aangeven of een grafrecht voor onbepaalde tijd ook daadwerkelijk eeuwige grafrust inhoudt?
  3. Indien een grafrecht voor onbepaalde tijd geen eeuwige grafrust inhoudt, kunt u dan nader uiteenzetten waarin het verschil tussen “eeuwige grafrust” en “voor onbepaalde tijd” gelegen is?
  4. Kunt u voorts aangeven of gemeenten op grond van de Wlb de (wettelijke) ruimte hebben om ofwel “eeuwige grafrust” ofwel grafrechten “voor onbepaalde tijd” toe te staan bij algemene begraafplaatsen? 
  5. Luidt uw antwoord op voorgaande vraag (vraag 4) anders voor bijzondere begraafplaatsen, waarbij bijvoorbeeld een stichting de begraafplaats beheert in plaats van een gemeente?
  6. Indien er een discrepantie bestaat in de wettelijke ruimte om ofwel “eeuwige grafrust” ofwel grafrechten “voor onbepaalde tijd” toe te staan bij algemene of bijzondere begraafplaatsen, kunt u dan aangeven waar dat verschil in bestaat en waarom daar een onderscheid in is? 
  7. Staat het gemeenten vrij om (een deel van) de algemene begraafplaats als een religieuze begraafplaats in te richten, waarbij rekening gehouden kan worden met daarbij horende religieuze riten? Kunt u daarbij in het bijzonder ingaan op de mogelijkheid om op deze begraafplaatsen “eeuwige grafrust” of grafrechten “voor onbepaalde tijd” te realiseren?
  8. Ondersteunt u een (verdere) gedecentraliseerde aanpak omtrent de kwestie van “eeuwige grafrust” of grafrechten “voor onbepaalde tijd”? Ondersteunt u gemeenten die hieromtrent zelfstandig keuzes maken – bijvoorbeeld inzake het al dan niet toestaan van eeuwige grafrust of grafrechten “voor onbepaalde tijd”?
  9. Ondersteunt u ten slotte de bereidheid van gemeenten om het voor gelovigen mogelijk te maken om met inachtneming van hun religieuze riten begraven te worden, zodat zij ook in Nederland naar hun wensen begraven kunnen worden? Zo ja, bent u bereid met deze gemeenten te bezien op welke wijze eventuele wettelijke knelpunten kunnen worden opgelost?

1) AD, d.d. 3 april 2020, Eeuwige grafrust én korting op uitvaart: gemeente Rotterdam komt tegemoet tijdens coronacrisis'


Indiener

Joost Sneller (D66)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


Access ( 15683 )

Publicatiedatum
19 Juni 2020
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl