Tweedemonitor / Kamervraag / Aanbestedingen van tolk- en vertaaldienstenAanbestedingen van tolk- en vertaaldiensten

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z09120

2020Z09120

(ingezonden 20 mei 2020)

Vragen van de leden Van Nispen (SP) en Groothuizen (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over aanbestedingen van tolk- en vertaaldiensten

 

  1. Herinnert u zich uw toezegging aan de Kamer om geen onomkeerbare stappen te zetten in de richting van het programma Tolken in de Toekomst? 1)

 

  1. Hoe moet in het kader van de bovenstaande toezegging het openen van een voorinschrijving voor het nieuwe register voor tolken en vertalers worden bezien? 2) Kunt u toelichten waarom hier volgens u geen sprake is van een onomkeerbare stap?

 

  1. Hoe moet in het kader van de bovenstaande toezegging de online aankondiging van aanbestedingen door uw ministerie van tolk- en vertaaldiensten worden bezien? 3) Kunt u toelichten waarom hier volgens u geen sprake is van een onomkeerbare stap?

 

  1. Door wie en wanneer is besloten de bovenstaande stappen te zetten?

 

  1. Kunt u het beeld wegnemen dat u de aanbestedingen voortzet ondanks dat u eerder heeft aangegeven niets te zien in aanbestedingen van deze diensten 4) en dat de parlementair advocaat heeft aangetoond dat de overheid er ook voor kan kiezen tolken en vertalers in dienst te nemen, of binnen de Rijksoverheid de activiteiten voor het plannen en inzetten van tolken en vertalers te organiseren? 5)

 

  1. Wanneer kan de Kamer uw reactie op het rapport van de parlementair advocaat verwachten? Schetst u in uw reactie ook hoe de toekomst van tolk- en vertaaldiensten er uit komt te zien?

 

  1. Waarom worden beslissingen genomen over de registertolken en registervertalers zonder die beroepsgroep hiervan in kennis te stellen of, beter nog, met de tolken en vertalers hierover in gesprek te gaan?

 

  1. Kunt u deze vragen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen een week, beantwoorden?

 

 

1) Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de tweede voortgangsrapportage stelselherziening van het programma rechtsbijstand (Kamerstuk 31753-190)

2) https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuwsbrieven/programma-tolken-in-de-toekomst/2020/01

3) https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/195267

4) Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 februari 2020, over tolken en vertalers (Kamerstuk 29936-47)

5) Advies van de parlementair advocaat inzake aanbesteding tolk- en vertaaldiensten (Kamerstuk 29936-49)


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl