Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Samenwerking bij verwijderen asbest loopt vast, ‘overheid moet ingrijpen’'Het bericht 'Samenwerking bij verwijderen asbest loopt vast, ‘overheid moet ingrijpen’'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z09112

2020Z09112

(ingezonden 20 mei 2020)

Vragen van de leden Von Martels en Peters (beiden CDA) aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Samenwerking bij verwijderen asbest loopt vast, ‘overheid moet ingrijpen’'.

 

  1. Bent u bekend met het bericht 'Samenwerking bij verwijderen asbest loopt vast, ‘overheid moet ingrijpen’' 1) en het onderzoeksrapport ‘Gevangen door belangen’2)?
  2. Wat is uw reactie op de kritiek van hoofdonderzoeker Frissen op Ascert en de ‘verziekte verhoudingen’ binnen Ascert? Kunt u daarbij in het bijzonder ingaan op de brief van 16 december 2019 “stand van zaken uitvoer verbeteringen functioneren asbeststelsel”? 3)
  3. Hoe gaat u de innovatie binnen de asbestsector stimuleren, iets wat niet genoeg gebeurt volgens Frissen? Hoe verhoudt zich deze conclusie van het onderzoek van Frissen tot de aangenomen motie van het lid Von Martels 3)  die de regering verzoekt innovaties in de asbestsector voortvarend op te pakken? En hoe verhoudt zich deze conclusie van het onderzoek van Frissen tot de aangenomen motie van de leden Stoffer en Von Martels 4)?
  4. Kunt u een update geven over de stand van zaken betreffende de invoering van innovaties in de asbestsector, conform motie Von Martels? 5)
  5. Wat vindt u van de oplossingen die hoofdonderzoeker Frissen voorstelt, dat wil zeggen dat u zelf weer de normen moet gaan stellen of een onafhankelijke autoriteit gevormd moet worden die normen oplegt en handhaaft?
  6. Kunt u de mogelijkheid onderzoeken om een onafhankelijke autoriteit op te richten die zelf normen oplegt en handhaaft waardoor een sector ontstaat die enerzijds innovatie kan doorvoeren, maar anderzijds ook rekening houdt met de volksgezondheid?
  7. Hoe kijkt u tegen uw recente beslissing aan om de rol van Ascert minder prominent te maken, met de resultaten en conclusies van het onderzoek van Paul Frissen in het achterhoofd?
  8. Kunt u uitleggen welke rol u ziet voor de private beheerstichting Ascert binnen de wettelijk en wetenschappelijk vast te stellen risicoklassen?
  9. Kunt u aangeven of de drie Certificerende Instellingen (CI) reeds zijn begonnen met de actualisatie van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering? Zo ja, wanneer wordt de Kamer hiervan inhoudelijk op de hoogte gesteld?
  10. Kunt u deze vragen beantwoorden voor het algemeen overleg Externe Veiligheid op 10 juni 2020?

 

1) Volkskrant, 14 mei 2020 'Samenwerking bij verwijderen asbest loopt vast, ‘overheid moet ingrijpen’'. (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/samenwerking-bij-verwijderen-asbest-loopt-vast-overheid-moet-ingrijpen~b3d09cc7/)

2) Paul Frissen e.a., Het Asbeststelsel: Gevangen door belangen?, NSOB,  april 2020; https://www.nsob.nl/denktank/overzicht-van-publicaties/het-asbeststelsel-gevangen-door-belangen

3) Kamerstuk 25 834, nr. 166

4) Kamerstuk 35300-XV, nr. 89.

5) Kamerstuk 25834, nr. 160.


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl