Tweedemonitor / Kamervraag / Het rapport ‘Uitgesproken’Het rapport ‘Uitgesproken’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z08971

Vragen van het lid Bromet (GroenLinks) aan de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het rapport «Uitgesproken», (ingezonden 19 mei 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het rapport «Uitgesproken» en met de huidige situatie in de gemeente Westerveld dat er een convenant is gesloten?1 2 3

Vraag 2

Deelt u de mening dat het gezien de uitkomsten van het rapport «Uitgesproken» onwenselijk is dat het convenant is opgesteld zonder burgerparticipatie of partijen die burgers representeren?

Vraag 3

Deelt u de mening dat de geplande pilot van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen in Zuid-West Drenthe urgentie heeft gezien de huidige situatie?

Vraag 4

Bent u bereid om in overleg met de overige overheden het starten van de LNV-pilot gewasbeschermingsmiddelen te bespoedigen?

Vraag 5

Wat is de verwachting qua planning rondom het advies van de Gezondheidsraad, commissie gewasbescherming en omwonenden? Wordt de datum van 1 juni 2020 gehaald of is er door de huidige situatie (COVID-19) een alternatieve datum gepland?

Vraag 6

Hoe ziet u deze situatie in het licht van uw «Kringlooplandbouwvisie: waardevol en verbonden»?


X Noot
1

«Uitgesproken. Weergave uitkomsten verkennende gesprekken telers, omwonenden en organisaties», 11 oktober 2019(https://www.gemeentewesterveld.nl/Inwoners/Natuur_milieu_en_water/Gewasbeschermingsmiddelen/Verkennend_onderzoek/Uitgesproken_11_oktober_2019_docx.pdf)

X Noot
2

RTV Drenthe, 13 februari 2020, «Westerveld maakt afspraken met bollentelers», https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/157213/Gemeente-Westerveld-maakt-afspraken-met-bollentelers

X Noot
3

Website gemeente Westerveld, februari 2020, «gemeente Westerveld sluit overeenkomst gebruik gewasbeschermingsmiddelen», (https://www.gemeentewesterveld.nl/Bestuur_en_organisatie/Actueel/Nieuws/Februari_2020/Gemeente_Westerveld_sluit_overeenkomst_gebruik_gewasbeschermingsmiddelen)

Indiener

Laura Bromet (GL)


Gericht

Carola Schouten (CU)

Hugo de Jonge (CDA)


descriptionAccess ( 15131 )

Publicatiedatum
19 Mei 2020Gerelateerd

Een nieuw onderzoek naar de risico’s op botsingen met vogels als gevolg van de opening van Lelystad Airport.

Het bericht dat het ministerie een rapport over falen ruimtelijke ordening tegen hield

Het rapport 'Politiek en Sociale Media Manipulatie'

Het bericht dat alleen een radicaal ander dieet in 2050 alle monden kan voeden

De internetconsultatie Regeling tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) en de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv)

Het rapport van de CTIVD over de AIVD en het gebrek aan privacy bij informatie-uitwisseling

Het achterhouden van een rapport van de CTIVD

Het VN-rapport waarin wordt geconstateerd dat diverse landen het VN-wapenembargo tegen Libië schenden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl